Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 91
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0097
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
rokov bola v presbytériu kostola v Spišskej Belej
odkrytá nástěnná malba s námetom postavy sv. Antona
Pustovníka. Silné poškodená malba bola v nasledujú-
cich rokoch restaurovaná s čiastočnou rekonštrukčnou
úpravou strednej časti výjavu. Kým póvodnú časť
malby móžeme reálne datoval do závěru 14. storočia,
středná, rekonstruovaná časť rúk figúry vykazuje v svo-
jom kresbovom spracovaní evidentně znaky neskorej
gotiky s póvodnou kompozíciou naprosto nezlučitel’-
nou. Restaurátor sa tu azda „vcítil“ (slovo vcítil dávám
do úvodzoviek) do spósobu malby středověkých malia-
rov, iba žial, vcítil sa až do záverečnej fázy tohto
obdobia. Výsledkom je nelogická zmes, ktorá pre menej
poučeného diváka sa stává mátúca a zavádzajúca.
S podobným príkladom sa móžeme stretnúť aj pri
unikátnej malbě v meštianskom dome v Levoči, kde
póvodná kompozícia s námetom „Der Welt Lauf“,
vytvořená podlá norimberskej předlohy Barthela Beha-
ma, změnila vďaka prehnane kreatívnemu zásahu
reštaurátora nielen svoju kompozíciu, ale predovšet-
kým póvodný alegorický zmysel předlohy. Z alegorickej
postavy Spravedlivosti sa stala těhotná žena, z bežiacej
lišky pes a z domácej husi dravý vták. Napokon tento
případ detailně rozobral dr. Medvecký v publikovanej
štúdii.

Niekolkými skór náhodné a pravdupovediac narych-
lo zhromaždenými ukážkami som chcel upozornit’ na
nebezpečie, ktorému je vystavená pamiatka pri záve-
rečnej výtvarnej prezentácii v okamihu, keď miera
a intenzita interpretačného zásahu překročí ťažko
definovatelnú hranicu, vymedzenú nevyhnutným
zásahom.
Pri formulovaní požiadavky na optimálny přístup
k záverečnej výtvarnej prezentácii pamiatky třeba,
podlá mojej mienky, nutné razit’ tri hlavně zásady.
Predovšetkým je to zásada minimálneho zásahu výtvar-
nej povahy na reštaurovanom diele s vylúčením kreatív-
nych ambícií reštaurátora, ďalej nekompromisná po-
žiadavka dóslednej reverzibility případných doplnkov
a konečne dósledná dokumentácia celého priebehu
reštaurátorského zásahu. Navýše pri každom reštaurá-
torskom zásahu třeba dósledne rešpektovať estetickú,
historickú a fyzická jednotu — integritu uměleckého
diela. Tieto základné požiadavky sú závázné nielen pre
prítomnosť pamiatok, ale predovšetkým pre ich budúc-
nosť.

Zuř Problematik der abschließenden bildkiinstlerischen Präsentation restaurierter
Werke

Im Beitrag definiert der Autor den Begriff Restaurierung als
spezifische bildkünstlerische Tätigkeit, der unter Mithilfe und
Nutzung exakter naturwissenschaftlicher Methoden, die ein ständi-
ges und notwendiges Korrektiv der kunstwissenschaftlichen Diszipli-
nen sind, verwirklicht wird. Ziel der Restaurierung ist die Ausfüh-
rung spezifischer Arbeiten am Denkmal zum Zwecke der dauerhaften
Bewahrung seines authentischen Materials und zum Zwecke der
dauerhaften Bewahrung und Wiederherstellung der wertvollsten
authentischen Form. Bei Anerkennung dieser Definition müssen wir
auch die Möglichkeit, ja die häufige Notwendigkeit des bildkünstleri-
schen Eingriffs in das restaurierte Werk zulassen — also eine
Interpretation des Denkmals. Im Prinzip sind vier Grundtypen dieser
Interpretation zu unterscheiden: die Galerieinterpretation, die die
Beseitigung aller nicht ursprünglichen Teile des Denkmals mit
geringfügiger abschließender bildkünstlerischer Präsentation er-
laubt; die Kompromißinterpretation, die vor allem bei Werken der
Malerei zur Anwendung kommt; die komplettierende Interpretation,
die im Prinzip eine Rekonstruktion des Denkmals bei Wahrung seines
ursprünglichen Bestandes ist und der vierte Typ ist die Anwendung
des breiten Repertoires der Rekonstruktionsmethoden überhaupt.

Angesichts des grundlegenden Umstandes, daß bei jeder dieser
Methoden auf das Kunstwerk der Vergangenheit die Konzeption der
Gegenwart angewendet wird, unterliegt das Werk beinahe folgerich-
tig der Gefahr der „intellektuellen optischen Illusion“, die durch die
zeitgenössische ästhetische Norm bedingt sind. An einigen Beispielen
zeigt der Autor die relativ kurze Lebensdauer dieser „intellektuellen
optischen Illusion“, die von den Zeitgenossen des restauratorischen
Eingriffs akzeptiert wurde, aber Bereits mit dem Abgang der
Generation ihre ästhetische Wirksamkeit verliert. Abschließend
werden drei Hauptprinzipien formuliert, die das Wirken der „intel-
lektuellen optischen Illusion“ als Forderung nach dem optimalen
Zugang zur abschließenden künstlerischen Präsentation begrenzen
könnte. Das ist das Prinzip des geringfügigsten Eingriffs künstleri-
scher Art in das zu restaurierende Werk unter Ausschluß der
kreativen Ambitionen des Restaurators, weiter die kompromißlose
Forderung nach der konsequenten Reversibilität eventueller Ergän-
zungen und zuletzt die konsequente Dokumentation des gesamten
Verlaufs des restauratorischen Eingriffs am Denkmal.
Deutsch von Kuno Schumacher

91
loading ...