Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Seite: 140
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0148
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile<4»v Aťv ^vxv«-

-£WL

4Z

/'A-iV ^„>x


►x


Xz^- 4'' w~
ítú-^-jsA.. jezy«- Ä^-äx- X^^X^-íU™^

fy,
fí ^fy^Av ,|^^^ArÝ>*W|^ř/

^r’ $r/1
dStv^ „••/
(u. <&.& ja,.. *
ťZí^-^ !f~-£-,-
ÿ*<**^ÿ H\|í>aí,~z. .
%. 'ý- ÖU-
z. X- ^<'? (T^S. Zl z

SJÍ
Originál zmluvy Pavla Pálffyho s Hansom Albertalom a Antoniom Aquilinom na výstavbu záhradnej rezidencie (ŠÚA SR Bratislava).
Foto odd. dokumentácie ŠÚA

/''v*x'í>^4k<'X**' <^<^»—3^ ,x.«.,/^$.r ^^.vx»-»4»v v^í-.J-
. X.v.x-^'W

^lc^, .-^9
xS#-x> JKx<*X— vX^xx (A^X-
y-^> «4-61^. _,<.•“ ■ <S*—§ -&*ř ÿr~~*^yv~—*>«*•
líM’■ ■"'ýfýý' -“-vl xA*»'x>~>>'
xâulMf^xtÿt ZX^-z V->xx.^ Z*«,

■ <~g &,(-£ýŠ •&&«■ tn‘~
~gTÍ^/ ’ v*0'£ A*

ZXX^Í^ÍÍ^jwfcXxv^xi. ^Í^>~C< /X^X^-ý/^K^ a
čTyí.vx-x- /^v'>>
^wxÉ»^»». X^*^w,w-<e^.v/',xx^;,''»\jx.<->x^>>-^-^ %&.<■&•• -&W &x-S*Ä »<^<>
WÄXVX-^jß«* --»«»XX KX^ZXXZ^.. .
poddaným ako robotnú povinnost’. Roku 1637 za-
čínají! v priestoroch staveniska robit’ rozsiahle te-
rénně úpravy, vyrovnávat’ plochy terás na stavbu
paláca i na založenie pravidelnej záhrady, spojené
s náročnými presunmi zeminy a úpravami skalného
podložia.10 Zároveň dovážajú velké množstvo pies-
ku určeného nielen pre murárov, štukatérov a pod.,
ale aj do záhrady na terénne úpravy. Tieto práce
pokračovali takmer počas celého trvania stavby až
do roku 1640.11
Roku 1637 začali na stavbu vozit’ tehly loďami
z marcheggského panstva. Ak vlastná produkcia
na pálffyovských majetkoch nestačila, tehly kupo-
vali například od bratislavskej kapituly, alebo od
bratislavskej mestskej rady. Na výrobu tehál zhoto-
vil zámočník Krištof Aschböck z Bratislavy štyri
kovové formy („Modell“), každú v hodnotě 1 zl. 20
grajc. Medzi prvými objektmi areálu vybudovali

stajňu pre tažné koně („Steiffroßstall“) — tehlovú
s dřeveným stropom, pravděpodobně s 11 okenný-
mi osami a 6 dverami. Na streche boli plechové
makovice a vnútri kamenná dlažba. V záhradě stál
nějaký starší objekt, slúžiaci gráfovi za dočasné
obydlie. V grófskej izbe tu postavil na jar roku 1637
habánsky hrnčiar („brüderischer Haffner”) Bene-
dikt z Gäseldorffu (Košolná, okr. Trnava) tri hlad-
ké pece, za ktoré dostal spolu 1 zl. 45 grajc. Hrnčiar
neskór pece opatřil nějakým náterom. Zároveň tu
stolári vyměnili a skláři zasklili okná.
V rokoch 1636—1637 uzavřeli zmluvy so všetký-
mi najdóležitejšími remeselníckymi majstrami na
stavbě: 1636 so záhradníkom Krištofom Neuman-
nem12, 1637 so stavitel’om Hansom Albertalom
a jeho murárskym majstrom Antoniom Aquili-
nom13 a s tesárskym majstrom a palierom tesárov
Šimonom Frauenhoferom z Viedne.14. Zmluvy so

140
loading ...