Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 149
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0157
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
svetadielov, oblúbenej v podunajskej oblasti od 1. polovice 17.
storočia.
28 Okolo roku 1753 je záhrada znázorněná na pláne města
od neznámého autora (AMB, zbierka máp a plánov, 1018)
v menšom rozsahu, pravděpodobně zo 40. rokov 17. storočia.
Pódorysy budov a ich vzájomná poloha sú skreslené. Partery
a terasovanie sú zachytené, v parteroch je nezretefne naznačené
barokové ornamentálně aranžmá výsadby. Marquartov plán
města z roku 1765 (AMB, tamtiež, 1021) zobrazuje záhradu po
rozšíření východným smerom. Plán podrobnejšie zachytává spá-
janie terás schodami, čo snáď aspoň sčasti vystihuje póvodný
stav. V tejto rozlohe záhrada přetrvala až do počiatkov parcelá-
cie před rokom 1852, ktorá znamenala pre vtedajší park anglic-
kého typu postupnů změnu využitia a degradáciu úpravy (Gas-
ztányiho plán kúrie a záhrady z roku 1852, ŠÚA SSR.zb.
pálffyovských máp a plánov, 631). Zo známějších vedút Schnit-
zerova z roku 1665 (GMB, G-30515) znázorňuje „záhradu bý-
valého palatína Pállfyho“, označenú číslom 3. Sú to dve samo-
statné budovy a skupina stromov. Podkladem veduty bola akis-
te staršia předloha (aspoň o 30 rokov), na ktorej je počiatočný
stav budúcej pálffyovskej rezidencie. Ďalšia Schnitzerova rytina
z 2. pol. 17. storočia (GMB, G-7189) zobrazuje vybudovanú
záhradnú stavbu od severozápadu: palác v tvare „L“, pod ním
v nižšej polohe pravidelné upravený parter, obklopený zo
4 stráň múrom so vstávanými vežami. Schematické členenie
záhrady bez terás, rozpačité zachytenie budov i terénu prezrá-
dzajú nedokonalú znalost" skutečnosti. Početné veduty z 2. polo-
vice 18. storočia, ktoré zobrazujú město zo severozápadu, nedo-
sahujú podrobnost" a exaktnost" Kaltenschmiedovej rytiny z roku
1734 (podlá kresby S. Mikovínyiho, ŠÚPS, neg. 337), ale evi-
dentně sú ňou ovplyvnené. Obmieňajú šířku záběru, štafáž a sú

v závislosti od schopnosti autorov poznačené váčším-menším
zjednodušením a deformáciou. Konštantne zachytávajú pano-
rámu severných priečelí paláca, strmý sklon svahov k parteru so
schematicky znázorněnými hriadkami a kurióznu pálffyovskú
lipu.
29 Označenie „carrera“ v súpise interpretujeme ako okružný
chodník na terasách (u M. Bela „ambulacrum“ — miesto na
prechádzky, chodník, promenáda).
30 Hofkammerarchiv Wien, fond Ungarische Hoffinanz,
protokol „E“ 782, fol. 294: 4. 6. 1642 záznam o vydaní pasu pre
mramorové sochy expedované z Augsburgu do Bratislavy pre
P. Pálffyhc. Domnienka, že miestom určenia soch bola záhrada
Pálffyho rezidencie (a že v zásielke bola aj socha Madony s die-
taťom, dodnes zachovaná v štíte schodiskového pavilóna) je
hypotézou vyžadujúcou dálšie skúmanie.
31 Cena I kusá 12 zl. předpokládá náročné zhotovenie. Za
jedno kamenné ostenie ozdobného krbu dostal například maj-
ster Antonio Schmidt 7 zl.
32 Jedna mreža okolo 340 funtov železa, cena okolo 34 zl.
Mreže vykoval Krištof Aschböck.
33 ÚPA, kart. 208, fol. 134 (nem., originál, s přitlačenou
pečatbu): „...a čo najkrajšie upravil s cestičkami a špaliermi,
ako to Jeho Milost" přikazuje a chce mať, tiež s výsadbou a dosa-
dením všelijakých ovocných stromov, slovom vykonat" záhrad-
nícke práce najlepšie ako je len možné." Od roku 1638 pokračo-
val v Neumannom začatom diele jeho bývalý pomocník —
tovariš Georg- Weißner zo sliezskeho Bernstattu, po smrti
Ch. Neumanna (v júni 1638) ešte ako tovariš, od 1. apríla 1639
ako hlavný záhradník (s podobnou zmluvou ako Ch. Neu-
mann).

Der Bau der Pálffyschen Gartenresidenz in Bratislava (Pressburg)

Die Autorin macht auf Grundlage bisher unveröffentlichter
Rechnungen mit dem Bauverlauf and der privaten Gartenresi-
denz unterhalb der Pressburger Burg bekannt, die sich Graf
Paul Pálffy in den Jahren 1636—1642 bauen liess. Sie skizziert
das Baugeschehen und die Entwicklung der Gartenanlage, er-
wähnt die Namen des Projektanten und Baumeisters, der bedeu-
tendsten Handwerker und deren Arbeiten. Angeführt wird auch
der Wortlaut einiger wichtiger Verträge und zahlreiche Erken-
ntnisse über Baudetails und die Innenausstattung einiger Bauten
der Residenz. Dargestellt wird auch die Art der Belieferung,
Finanzierung und Organisation des Baugeschehens, das trotz

seines anspruchsvollen Umfangs und seiner Bedeutung nur eine
von vielen Unternehmungen in Pálffys ungewöhnlich umfan-
greicher Bautätigkeit war (parallel baute er beispielsweise auch
die Pressburger Burg um).
Die Namen des Projektanten und Baumeisters, wie auch
einiger Handwerker reihen den Bau in das Umfeld der kaiserli-
chen Hofbaumeister und der naturalisierten Italiener in Wien
ein. Ein erweitertes Verzeichnis der Handwerker und Künstler,
die an dem Bau beteiligt waren, veröffentlicht ARS in einer
weiteren Nummer.
Deutsch von Kuno Schumacher

149
loading ...