Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 158
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0166
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Trojice se třemi tvářemi byla nástěnná malba
v kostele sv. Trojice v Rákoši, známá dnes pouze
z akvarelové kresby. Nejstarší příklady motivu (13.
století) známe z francouzského Chalóns, kde se
dochoval na skulptuře a vitráži chrámu Panny Ma-
rie. V Čechách nalezneme svátou Trojici reprezen-
tovanou třemi tvářemi na konzole klenby severní
boční lodi kostela dominikánského kláštera v Čes-
kých Budějovicích.
Nejznámějším příkladem motivu Trojice zosob-
něné třemi hlavami na Slovensku je nástěnná mal-
ba v kápi klenby kostela sv. Ducha v Žehře.21 Tři
individuálně neodlišené tváře vyrůstají z těla, žeh-
najícího levou rukou, v pravé ruce držícího knihu.
Gesto žehnání i atribut knihy prozrazují, že je zde
zdůrazněn christologický (eschatologický) význam.
Tuto interpretaci motivu Trojice se zdůrazněním
vykupitelského činu Kristova a jeho funkce jako
Soudce na konci věků, může podpořit motiv Lůna
Abrahámova ve vedlejší kápi klenby, který byl sta-
rozákonním předobrazem Kristova vykupitelského
činu. V. Dvořáková vyslovila názor, že malba má
zlidovělý charakter a sloužila k didaktickým úče-
lům.22 Jak jsem se pokusil ukázat na příkladu sv.
Trojice v Orationale Arnesti, nemohu se s jejím
názorem zcela ztotožnit, neboť se domnívám, že

motiv byl přebrán z významných předloh, tako-
vých, jako je například již zmíněné Orationale.
O nekánoničnosti námětu lze hovořit až v 17. stole-
tí, kdy papež Urban VIII vydal r. 1628 bullu zaka-
zující pod hrozbou klatby podobná zobrazení.
Prozatím nezodpovězená zůstane otázka po dů-
vodu takového rozšíření motivů Trojice na Sloven-
sku. Její zodpovězení si vyžádá další studium, zej-
ména místních podmínek (heretické proudy, doná-
toři atd.).


Sv. Trojice. Perokresba podle miniatury ve španělské Kronice
Isidora Sevillského. 13. století (Národní knihovna v Paříži)

1 DIDRON, M.: Iconographie chrétienne. Histoire de
Dieu. Paris 1843, s. 523. K problému také WESSELY, J. E.:
Iconographie Gottes und der Heiligen, Leipzig 1874, s. 5; SO-
KOLOWSKI, M.: Przedstawienia Trójcy o trzech twarzach na
jednej glowie w cerkiewkach wiejskych na Rusi. In: Sprawo-
dzania komisyi do badania historyi sztuki w Polsce I, 1879,
s. 43—50; ZÍ BRT, Č. : Zobrazování Trojice skupinou tří hlav za
středověku a v lidovém uměni nynějším. In: Věstník královské
české společnosti nauk. Třída filosoficko-historická-jazykozpyt-
ná. Ročník 1894, Praha 1895; DVOŘÁKOVÁ. V. KRÁSA,
J.—STEJSKAL, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku.
Praha—Bratislava 1978, s. 17: STEJSKAL. K.: K obsahovej
a formovej interpretácii středověkých nástěnných malieb na
Slovensku. In: Zo starších výtvarných dějin Slovenska. Bratisla-
va 1965; DENKSTEIN, V.: K vývoji symbolů a k interpretaci
děl středověkého umění. Rozpravy ČSAV 1987. sešit 2, s. 9—21 ;
PARDYOVÁ, M.: A propos de la Trinité Dans L’Art Paléoch-
rétien. In: Eiréne XXV, 1988, s. 25—44.
~ BAUERREISS. R.: Dreifaltigkeit. In: Reallexikon zur
deutschen Kunstgeschichte, Stuttgart. 1937: BRAUNFELS.
W.: Drei Gesichte. In: Lexikon der christlichen Ikonogra-
phie. Basel—München—Roma—Wien 1968. s. 537—538;

BRAUNFELS, W. : Dreifaltigkeit. Düsseldorf 1954. K proble-
matice též KIRFEL, W.: Die dreiköpfige Gottheit. Bonn 1948;
PANOFSKY, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981,
s. 123—135; KUČERA, Z.: Trojiční teologie. Skripta Husovy
československé bohoslovecké fakulty UK v Praze. Praha 1983,
3 díly.
3 Světové mytologie. Praha 1972, s. 397.
4 ZÍBRT, Č.: C.d. v pozn. 1, s. 8.
5 KUČERA, Z.: C.d. v pozn. 2„ I. díl, s. 76—103.
6 KADLEC, J.: Církevní dějiny. Skripta Římskokatolické
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty UK v Litoměřicích.
Praha 1974, s. 73—91.
7 Repertorium für Kunstwissenschaft 33, 1910, s. 550.
8 KUČERA, Z.: C.d. v pozn. 2, I. dil, s. 43—44.
9 ŽÁRY, J.: Menší severný portál bratislavského dómu
a jeho sochárska výzdoba. Ars 1/1991, s. 13—43.
10 MIGNE. J. P.: PL 42, s. 809.
" PARDYOVÁ, M.: C.d. v pozn. 1. s. 35—36.
12 Všechny tři výše uvedené příklady uvádí BRAUNFELS,
W.: C.d. v pozn. 2, s.537—538.
13 DVOŘÁKOVÁ, V —KRÁSA, J. STEJSKAL. K.:
Středověká nástěnná malba na Slovensku. C.d. v pozn. 1.
s. 119.. obr. 66.

158
loading ...