Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 230
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0240
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
cii Čítanie študujúcej mládeže osobitost’ výtvarných
zásahov natol’ko naplnila přebaly, natol’ko domi-
nuje výtvarná špekulatívnosť symboliky a quasi
pútačové typy písma, že navodenie obsahu klasic-
kého literárneho dedičstva zostalo v úzadí. Ak má
takto komponované riešenie prebalov podklad
v snahe aktualizovat’ diela klasikov výrazovými
prostriedkami adekvátnymi súčasnej výtvarnej kul-
túre, možno grafickú koncepciu edície akcepto-
vat’.83
Medzi otvorené problémy v riešení obálok knih
krásnej literatúry patří aplikovanie konštantných
edičných značiek v grafickom spracovaní. Ich si-
tuovanie na prednej straně obálky či přebalu vytvá-
ra neraz napátý vztah medzi výtvarnou koncepciou
grafickej úpravy, resp. výtvarným charakterom na
přebale exponovanej ilustrácie, a medzi grafickým
stvárnením edičnej značky.84 Je to však problém
výnimočný, lebo převážná časť vydaní krásnej lite-
ratúry sa na přebale graficky neoznačuje.
Edičné programy a ich realizácia zahrnujúca
výtvarnú spoluprácu sa postupné stávajú nevy-
hnutnou zložkou váčšej časti edičnej praxe. Jednot-
livé edičné oblasti — okrem tematického profilova-
nia — získavajú charakteristickú vizuálnu podobu
vydaní ako rezultát systematickej súčinnosti kniž-
ných výtvarníkov. V pestrej stupnici edičných příle-
žitostí pre uplatnenie sa výtvarných prejavov, popři
ustálených a autorsky vyhraněných formách, získá-
vá tvořivý priestor hladanie netradičných postupov.
a experiment. Výtvarné aspekty knižnej tvorby
uplatňujú sa v jednej edičnej oblasti váčšmi, v inej
menej, avšak ako ukazujú výsledky, vznik knihy na
úrovni výtvarného artefaktu nie je viazaný ako
v predchádzajúcich obdobiach výlučné na dielo
krásnej literatúry. Vážnejšie úlohy, spojené s tvoři-
vými problémami prináša však spolupráca v edič-
ných oblastiach, v ktorých sa účast’ výtvarných
zásahov už z povahy samotných edičných titulov
obmedzuje len na niektoré z možných komponen-
tov a foriem výtvarnej spolupráce.
Situácia v knižnej tvorbě, hlavně konfrontácia
potenciálnych možností a knižných realizácií po-
ukazuje na skutočnosť, že dimenzie uplatnenia sa
princípov krásnej knihy vyplývajú neraz zo sú-
vzťažnosti výtvarných (knižno-umeleckých) a spo-
lečenských (edično-priestorových) predpokladov.
Na tento vztah presvedčivo poukazuje edičná ob-

last’ chronicky zanedbávaná po stránke výtvarného
riešenia — tvorba učebnic. Ťažisko produkcie cha-
rakterizuje konvencia a priemernosť. Zrejme tu zo-
hráva úlohu velký rozsah edičných programov,
početnost’ knižných titulov, špecifiká ich obsahovej
štruktúry, a najmä obmedzené ekonomické mož-
nosti. Ak knižná kultúra v celku svojich edičných
oblastí tradičné zápasila s ťažkosťami technologic-
kého charakteru, v tvorbě učebnic tieto nedostatky,
hlavně nekvalita papiera a celého polygrafického
procesu, stávali sa nepřekonatelným sprievodným
javom. V dósledku toho, aj v případe výnimočných
výtvarných riešení v štádiu výtvarných návrhov
ilustrácií a grafických úprav, výsledky spravidla
znehodnotila priemyselná finalizácia. To zasa vied-
lo k tomu, že kvalitní knižní výtvarníci spoluprácu
na tvorbě učebnic nevyhladávali. Z tohto kruhu
edičnej praxe predsa sporadicky vystúpilo dielo
prekonávajúce ustálenú hladinu priemeru. Je při-
tom příznačné, že výskyt ojedinělých pozitívnych
výsledkov prakticky obchádza celú oblast’ základ-
ného a stredného školstva, a dotýká sa niektorých
špeciálnych a odborných škol. Okrem iných hla-
dísk, odráža sa tu výhoda relativné nízkej tiráže
vydaní pre zvláštně kategorie škol, s možnostbu
zvýšenej edičnej starostlivosti.85
Oblast’ vedeckej a odbornej literatúry, vrátane
vysokoškolských učebnic, kladie Specifické kritériá
na grafické riešenie, zdórazňujúce funkčné aspekty.
Zvýšená miera věcného, informatívneho charakte-
ru predmetu prejavuje sa v celkovom riešení, sledu-
júcom vizuálnu přitažlivost’, prehladnosť, ale aj
v celkovom zametaní ilustrácií a obrazových pří-
loh, kde taktiež dominuje dokumentárna dóklad-
nosť, sila faktu nad silou várazu. Aj za týchto okol-
ností vznikajú, hoci ojedinele, vedecké a odborné
knihy na náležitej úrovni grafického a polygrafic-
kého spracovania. V tomto zmysle pozitivně vý-
sledky ukazuje početná kolekcia edícií a jednotli-
vých titulov zdravotníckej a prirodovednej literatú-
ry.86 Pre súčasnú vedeckú a odbornú knihu je cha-
rakteristické úsilie výtvarnými prostriedkami do-
cieliť pútavosť diela, překonat’ v minulosti príznač-
nú nevýraznú sivosť, riešiť vonkajšiu podobu s ťa-
žiskom v propagačnom zámere, ako aj vnútornú,
tú zasa s dórazom na komunikačně poslanie sme-
rom na adresáta, a tak umocňujúc celkový efekt
uplatnenia sa knihy. Z tohto hladiska, po stránke

230
loading ...