Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Ephēmeris archaiologikē — 1893

Seite: 61
DOI Artikel: DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ephemarch1893/0043
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΚΥΠΡΙΑΚΑ

Έν τώ μεγάλω χαλκώ εξ Ήδαλίου πίνακι ?. 6
και 16 πάντες οί έκδόταΐ νομίζοντες δτι έν τη άρ-
χικη συμφωνία τοΟ βασιλέως Στασικύπρου προς
τον ίατρον Όνάσιλον και τούς αδελφούς αύτοΟ
περιείχετο δ ορός δτι δια τάς ϊατρικάς αυτών υπη-
ρεσίας έμελλον να λάβωσιν ή νρηματικήν άμοιβήν
"ή τάς άναγραφομένας γαίας άντ' αύτής γράφουσιν
η δυΡάνοι νυ ά[ν)τί τώ Αργύρων κτέξ. και ή δώ-
κοι νν βασιλεύς κάς ά πτόλις κτέξ. Άλλ' δτι ή
παραχώρησις των γαιών δεν εΤνε ενδεχομένη, άλλ'
οριστική, άποδεικνύει ή καΟ' ύποτακτικήν έκφορά

της υποθετικής προτάσεως η κε' σις---έζ όρυςη 1

(ς. 10 ές. και 23 £.), άντι της δποίας άλλως
έπρεπε να περιμένη τις ευκτικήν. "Ωσαύτως δε και
άντι των εύκτικών δν^άνοι και δώκοι θά ήρμοζον
κάλλιον απαρέμφατα άντιστοιχοΰντα προς τδ έκ
του ενΨρντάσατν έξαρτώμενον δοΡέναι. Προσέτι δέ
"ύπδ ταύτην την έκδοχήν άπομένει δλως άνεξήγη-
τον τδ γεγονός δτι ή περί τών παραχωρουμένων
άμοιβών συμφωνία δεν έγράφη τότε, δτε εμελλον
•οί ιατροί νά παράσχωσι τάς υπηρεσίας αυτών,άλλα
-πολύν χρόνον μετά ταύτα.

Νομίζομεν λοιπόν δτι ή έν τη παρουση έπιγραφη
■περιεχόμενη* σύμβασις έγράφη εϊς άντικατάστασιν
άλλης προγενεστέρας, καΟ' ήν αόνον χρηματίκην
-άμοιβήν έδικαιοΟντο νά λάβωσιν δ Όνάσιλος καιοί
■αδελφοί αΰτοΟ. Έπέιοή δέ πιθανώς ένεκα άνεχείας
ή ύπόσχεσις αύτη δεν έξεπληρώθη , οί δικαιούχοι
συγκατατίθενται νά λάβωσιν αντί τών χρημάτων
τάς μνημονευομένας γαίας ύπό τδν δρον νά ίσχύη
-ή πρώτη συμφωνία , έάν τις άρχων του Ήδαλίου
θελήση πάλιν νά καταλάβη αύτάς (ζ. 10-13 και

'23-26).

Κατά ταΰτα πρέπει νά γραφή η δυΡάνοι νυ και
■η δώκοι νυ. Τδ η νυ άπαντα οχι σπανίως παρ

1 Όχι ή όρδή γραφή είνε ή κα! ίχι ή, ώς γράφει ό ΜοίκΙβΓ (ϋΐ6
{ξΠΟοΙ). ϋί»1. II σελ. 285) έγράψαμεν έν τω Περί της Κρητ. διαλ.
■σελ. 164, § 9, ώς και περί της σχέσεως αυτοί; προς αλλα [ωριά ( Αύ-
τοβ. σελ. 163).

Ομήρω. Περί της ευκτικής άντι προστακτικής
πρβλ. ΚίίΙιηβΓ, Αυβί. Οι·αΐΏπι§. 396,7.

Τδ έν τη αύτη έπιγραφη δις απαντών έπίΟετον
πανώνιος ύπδ πάντων ερμηνεύεται γτιϊΙ νοίΐβπι
ΕΐΙν&φ ι. Ημείς νομίζομεν δτι πρέπει νά έρμη-
νευΟη καΟ' ολοκληρίαν έζηγορασμένος, ήτοι τε-
λεία ιδιοκτησία" (πρβλ. ώνιος = έξαγοράσιμος).

Έν τη αύτη έπιγραφη ζ". 10 έζ. γράφεται η κέ
(Τις ΟναοιΧον ?'/ τός κασιγνητος η τος παϊδας
τώ[ν) παίδων τών Όνασικϋιτρων έ£ τώι νώρωι
τώιδε έζ όρύζη , ίδέ τται, δ έζ όρύς~η , πείσει
Όνασίλωι κάς τοις καοιγνητοις η τοις παιαϊ τον
άργυρον τό[ν)δε. Κατά τδν αύτδν τρόπον άναγι-
νώσκεται και έτερον την αύτήν ρήτραν περιέχον
χωρίον ζ". 23 έξ. 2 Έν άμφοτέροις εις άκρον δυ-
σερμήνευτος εινε ή φράσις Ιδέ παι, ο έζ όρν£η3,
ης την χρησιμότητα δεν δύναται τις νά έννοήση,άν
πρόκειται νά έκλάβη αύτήν ώς άπλώς έπαναλαμβά-
νουσαν το νόημα της προηγουμένης αναφορικής
προτάσεως 4, ής άλλως δεν δύναται νά είνε άπλή
έπεςηγησις, άφου συνδέεται διά τοΰ ίδέ.

Έν τούτοις εϊνε γνωστόν δτι έν τη αύτη ταύτη
έπιγραφη τδ προσγεγραμμένον ι της δοτικής τοΰ
άρσενικου και ΟηλυκοΟ άρθρου προ φωνήεντος παρα-
λείπεται, ή δέ παράλειψις αύτη έν νεωτέραις έπι-
γραφαΐς είνε γενικωτέρα 5. Ώς έκ τούτου νομίζο-
μεν δτι δεν δύναται νά Οεωρηθη ώς άτοπα διατει-
νόμενος δ δεχόμενος έ'λλειψιν τοΟ προσγεγραμμέ-
νου ι και έν τη δοτική της αναφορικής άντωνυμίας
δς προ φωνήεντος και άναγινώσκων έν άμφοτέροις
τοις μνημονευθεΐσι χωρίοις ώ(ι) όρυζη, έάν ή

{ Ό ΜοίϋΙβΓ (Ώίβ ΒΓΪβοΙι. Ι)ίαΙ. II σελ. 225) επεξηγεί οΐιηβ
6ΐ\να5, ζ. Β. ("οη ΖοΙιηΐΒη, ύανοη αΐ^οΐιοη ζα αιϋβεβη.

2 Όλως άπίΟανον Οεωροϋριεν την άνάγνωσιν ϊ(ν)θ( ( = ενΟεν) άντι
ίδέ 'ήν προτείνει 6 ΜβίδΙθΓ ενΟ. άν. σελ. 255.

3 Έν τω δευτέο(ο νωρίω λείπει τό παι.

4 Ώς λ. χ. ερμηνεύει ό ΜβίδΙβΓ σελ. 155.

5 ΗοΙΓαιαιιΐ), ϋίβ ^ΓΪβοΙι. Ώίαΐ. I § 84. ΜοιπΙεγ ενΟ. άν. § 8.
loading ...