Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 42
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0050
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

6. Ranobaroková soška Madony z Višňového,
2. pot. 17. stor.

pravidelného půdorysného obrazca symetrického
na pozdížnu i priečnu os, rozdelenie lodě na tri
klenbové polia a zdôraznenie stredného póla
vel'kostou a rozšířením do stráň, příbuzné riešenie
kruchty a přístup k nej zalomenými schodišťami
vo vnútorných priestoroch věží. Aj motiv polo-
oválneho vybratia múru do tvaru niky, použitý
na oboch návrchoch višňovského kostola, má

svoj póvod v kremnickom kostole, kde sa objavuje
v prvom klenbovom poli lode. Este nápadnejšie
sa na seba ponášajú fasády oboch kostolov.
Základné troj osové členenie na dve veže a medzi-
vežie, horizontálně členenie na tri etáže a takmer
rovnaké helmy dokazujú, že táto podobnost nie je
náhodná. Zásadné možno konstatovat, že druhý
projekt višňovského kostola je priamo závislý
od kremnického farského kostola. Rozdiely v pó-
dorysnom riešení, najma zjednodušenie půdo-
rysného obrazca v prospěch jednotného vnútor-
ného priestoru a rozdiely v pojatí fasády, najma
v členení medzivežia a v rozdielnych tvaroch hlav-
ného portálu a okien tento závěr nevyvracajú.
Vyplývají! totiž zo skutečnosti, že v kremnickom
případe išlo o přestavbu staršieho gotického
kostola, kým vo višňovskom případe išlo o novo-
stavbu, čo projektantovi umožnilo vyvinúť vačšie
úsilie po samostatnom riešení a po prehodnotení
fasády i půdorysu kostola v duchu súdobých
slohových názorov. Předpokládáme, že stavitel’
P. Miller, o ktorom vieme, že prišiel z Kremnice,
pracoval pri přestavbě kremnického farského
kostola a tak sa dobré oboznámil s jeho archi-
tekturou a nebudeme azda daleko od pravdy,
ak vyslovíme domnienku, že mohol byť aj pro-
jektantem přestavby kremnického kostola.
Biskup Gusztinyi schválil stavbu kostola podlá
druhého plánu, ale naliehal, aby kostol bol, podlá
možností, aspoň trochu skrátený i znížený. Miller
totiž navrhol kostol dlhý 56 m a široký 14 až
22 m a jeho stavbu riešil tak, že starý kostol chcel
ešte začas ponechat a nové múry dvíhať okolo
něho. Architekt rešpektoval biskupové pripo-
mienky a projekt podlá nich upravil. So stavbou
sa začalo roku 1769.14 Robilo ju devät murárskych
majstrov pod vedením Petra Millera.
Ale sl’ubne začatá stavba narazila čoskoro na
prvé překážky. Rok 1770 bol pre Zaffiriho priamo
katastrofálný. Neúroda na poliach, slabý výnos
kremnických bani, kde mal účastiny, a živelné
pohromy na majetku ho prinútili, aby žiadal o pod-
poru na novostavbu na vyšších miestach. Obrátil
sa priamo na královoú Máriu Teréziu prostred-
níctvom miestodržitelskej rady v Bratislavě.
Stalo sa však, čo Zaffiri najmenej čakal. Miesto-
držitelská rada nariadila stavbu nového kostola
okamžité zastavit a vyzvala nitrianskeho biskupa,
aby vec prešetril. Prieskum novostavby ukázal
důkladnost a dobrú stavitelskú techniku krem-

42
loading ...