Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 144
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0158
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Unglück sein. / Also wird die Last aller Ding /
Einem Theil leicht und gar gering. — Pohl’ad
na pevnost z boku. V popředí na břehu figurálna
štafáž moralitného obsahu: muž v rybářsko m
oblečení dává na plece inému tažký mech. Druhý
nesie už v ruke jedno vrece. Po rieke plávajú lodě.
Na straně 92 je Filakovo, mědirytina, 7 x 14,5,
9,7 x 15,3, 15,5 X 18,6 cm, neznačené. Vpravo
hoře: H 92 a text uprostřed: Nimb dich nicht
mehr an als du kanst. Villeck in Ungarn. Dolu:
Sutor non ultra crepidam: tacuisse décorum est /
Calceus haud omni convenit iste pedi. / Nimb dich
als du kanst, nicht mehr ahn: / Wie jener Schuster
hat gethan / Jedoch ich solchs bekennen muss,
/ Jedr Schuch ghört nicht an ieden Fuss. — Pohl’ad
na hrad Filakovo s podhradím. V popředí vpravo
stojí muž před velkým portrétom a nožom naň uka-
zuje. Za obrazom sedí maliar, v ruke štetec a paleta.
Před všetkými mestami tejto kapitoly je ilustrá-
cia: obraz hradu a skupiny kupcov v popředí.
Hoře text: NUBERE PROPER DIVITIAS FA-
TUUM TOTTIS UNGARN!
Autorom vedút je pravděpodobně Matheus
Merian, alebo i viacerí umělci z jeho okruhu.8
Mědirytiny nie sú signované, len na niektorých —
nie však na slovenských — je monogram FS.
Kniha obsahuje skoro 1000 listov bez textu. Sú tu
len — spomínané už v názve knihy — obrázky
miest, hradov a pevností s prísloviami. Obrazy

sú kvalitně. Ich věcnost je póvabne spojená
s textom okolo. Vzniká tak specifický žáner
knižnej ilustrácie propagačného i moralitného
významu. Pre nás sú vzácné veduty slovenských
miest, zobrazených v období ich pevnostného
charakteru počas tureckých bojov a tridsaťročnej
vojny. Nadčasové príslovia a múdrosti nesúvisia
sice s históriou zobrazených miest, ale umocňuj ú
ich význam, upozorňujú čitatela na výzor jed-
notlivých objektov, propagujú ich.
V grafickej zbierke Knižnice Poïskej akadémie
vied v Krakove (Bibliotéka PAN, Slawkowska,
17) majú zo slovenských vedút len známe Hoef-
naglove ilustrácie Theatri praecipuarum totius
mundi urbium liber sextus Anno MDCXVIII. /
Nulla falus bello pacem te poscimus omneš . . .
Venovanie Ferdinandovi: Antonius Hierat et
Abrahamus Hoghenberg. Na str. 31 Cassouia,
zväzok 6, na str. 38 Zaros (hrad Šariš), zväzok 6,
vo zväzku 4 na str. 44 Presburg a na str. 55 zväzku
5 Commara. Mědirytiny sú z dosiek z r. 1617.
Pre štúdium městských vedút a pre porovná-
váme analogických práč je v Bibliotéke PAN
v Krakove bohatý cudzí materiál, najma diela
J. Callota a Stephana della Bella. Bohatý vedutový
materiál sliezskeho okruhu a domácej proveniencie
vlastnia v Sliezskom múzeu vo Wroclawi a v oddě-
lení starých tlačí Univerzitnej knižnice vo Wroclawi.

Poznámky
1 Vo Vedeckej knižnici v Bratislavě sa nachádza latin-
ské vydanie tohto diela: IACOBI AVGUSTI THVANI
HISTORIARUM SVI TEMPORIS, Frankfurt, 1614
(Lyc B II. 6) a v Univerzitnej knižnici v Bratislavě
francúzske vydanie Histoire universelle de Jacq. . . avec
la suite par Nicolas Rigault; les mémoires de la vie de l’au-
teur. . . et critiques, Basle, Jean Louis Brandmuller, 1742.
(UK E 562). Obe vydania sú neilustrované.
2 Vodidlom pri názvoch miest je tu Slovnik zlatynizo-
wxnych nazw miejscowych od Stefana Kotarského.
2 Vid reprodukeiu v diele Phdr. Jána Purginu; Sa-
muel Mikovini 1700—1750, Život a dielo, Bratislava 1958,
mapa è. 44.
1 Johann Nepomuk Albert, medirytec v Norimberku,

v 18. stor. činný ako autor mědirytinových titulov a màp.
(Th.-Becker I, 180).
5 Jan van Vianen, kresliar a medirytec, narodený
okolo r. 1660 v Amsterodame, zomrel po r. 1726. (Th.-
Becker XXXIV. 320).
’ Cestopis Jacoba Tollia s vyobrazením Komárna,
nasledujúcim po straně 148, vlastní aj Regionálna kniž-
nica v Bratislavě (inv. č. K VIII, 2323). Výtlačok mede-
nej došky nie je však natolko jasný, ako v knihe v Gdaň-
sku.
7 Vid Rózsa György, Budapest régi látképei, Buda-
pest 1963, str. 253 a 254.
8 Vid Bachmann F., Die alten Städteansichten,
Leipzig 1938, 187.

144
loading ...