Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 2
DOI issue: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0162
License: Free access  - all rights reserved Use / Order

0.5
1 cm
facsimile
Obsah Table des matières Codepxanue Inhalt
Ladislav Saučin
Súčasné francúzske maliarsťvo v Bratislavě 119
La peinture française contemporaine à Bratislava
CoBpeMenHan cjipaHiiyacKaji >KHBonncb b BpaTnc.iaBe
Moderne französische Malerei in Bratislava
Jiří Kostka—Albert Leixner
III
Renesančně priečelie na Nálepkovej ulici v Bra- 147
tislave
Le frontispice de l’époque de la Renaissance dans
la rue Nálepková à Bratislava
BponTOH BpeMenH 3noxn Bo3po>Kgennfi Ha y.i. Ha-
JienKH b BpaTHCJiase
Die Renaissance-Fassade auf der Nálepkagasse in
Bratislava
Jaroslav Bureš
Postup stavby minoritského kostola v Levoči 152
Eglise des Frères mineur! à Levoča. Etapes de la
construction
Koctcji MHHopHTOB b JleBOMe. Sraribi nocrpoHKH.
Der Bauverlauf der Minoriten-Kirche in Levoča
Libuša Cidlinská
Ecce homo zo zbierok Slovenskej národněj galérie 159
Ecce homo dans les collections de la Pinacothèque
nationale slovaque
Ecce homo H3 kojuickiihh CjiOBauKofl nauiionajibHOH
rajijiepen
Das Ecce homo aus der Sammlung der Slowa-
kischen Nationalgallerie
Eugen Sabol
Poznámka k životopisu Kolomana Sokola 164
Notice sui’ la bibliographie de Koloman Sokol
3aMeTKa k ÄH3HeorincaHHK> Ko;io wana CoKOJia
Eine Bemerkung zur Lebensgeschichte des Kolo-
man Sokol

a r s
umeleckohistorická revue Slovenskej akademie vied 1967 * 2, ročník I.
hlavný redaktor dr. Marian Váross, DrSc., člen korespondent SA V, výkonný redaktor Leo Kohút, CSs. redakčná
rada: doc. dr. Alžběta Gúntherová, dr. Jiří Kostka, ing. Ivan Kuhn, CSc., dr. Anna Petrová, CSc., dr. Ladislav
Saučin, CSc., dr. Karol Vaculík, CSc.
Vydal Ústav teorie a dějin umenia vo Vydavatelstvo Slovenskej akademie vied v Bratislavě roku 1967 ako svoju
1224. publikáciu. Stráň 164, obrázkov 151, příloh 4. Upravuje Leo Kohút, CSs. redaktorka VSÁV Olga
Fabiánová, technická redaktorka Ladislava Haplová. — Vychádza polročne. Rozšiřuje Poštová novinová služba.
Objednávky a předplatné přijímá PNS — ústředna expedícia tlače, administrácia odbornej tlače, Bratislava,
Gottwaldovo nám. 48. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS — ústredná expedícia tlače, odd. vývozu tlače,
Praha 1, Jindřišská 14. — Vytlačili Tlačiarne SNP, n. p., Martin. AH 23,61 (text 13,96, ilustrácie 9,65), VH
24,08. Náklad 950 výtlačkov. K-27*71623.

71—085—67 09/1-403-30 Kčs 30,—
loading ...