Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 4
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0164
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
tikou je torzo habánskeho džbánu zo zbierok
Moravského múzea v Brně. Je datovaný rokom
1726. Potom takmer sto rokov nemáme pozitivně
datovanej věci s takýmto motívom. Až z roku 1823
poznáme vruborezom zdobený piest s jánošíkov-
ským námetom a rokom 1824 datovanú a empírom
ovplyvnenú 1’udovú malbu na skle zo zbierok
banskobystrického múzea. ktorá je očividné po-
kračuj úcim článkom celej štafety takýchto tradič-
ných malieb na skle, štafety prichádzajúcej z pre-
došlej epochy a smerujúcej potom k nám.
Iba po takejto predohre sa začína záujem
profesionálnych výtvarníkov o zbojnícku a jáno-
šíkovskú tematiku, ako o tom svedčia dva pen-
dantné oceloryty neznámého grafika poloprofe-
sionálnej úrovně z doby okolo roku 1830,5 ďalej
niekolko litografií6 a pláten,7 najma známy olej
Františka Belopotockého Prepadnutie zbojníkov
(1846). Sem možno přiřadit aj klasika slovenského
maliarstva 19. storočia Petra M. Bohúňa (1822 —
1879), o ktorom je známe, že namaloval napr.
vývěsný štít s námetom Jánošíka a v rokoch
1847—1850 připravil sériu litografií so slovenskými
ludovými typmi ; niektoré z Bohúňových mužských
typov sú přitom spodobnené nielenže s valaškou,

ale aj so střelnou zbraňou na pleci alebo za opas-
kom8 — tieto listy majú „nevinné“ pastorálně
názvy, ale sa dost nápadné asociuji! s niektorými
dobovými výtvarnými formuláciami zbojníctva.9
Uvedený už džbán, vyrobený neznámou ha-
bánskou dielňou dakde na juhozápadnom Sloven-
sku alebo na moravsko-slovenskom pomedzí, vzni-
kol iba trinásť rokov po popravě historického
Jánošíka. Ze tu ide naozaj o zobrazenie Jánošíkovej
družiny, to vychodí celkom nepochybné z textov,
vkomponovaných do malovaného dekoru tejto
nádoby a označuj úcich menom dvoch členov Já-
nošíkovej skupiny, Adama a Ilčíka, a udávaj úcich
aj dve vety, a to „Adam zawdeg tab“ (t. j. Adam,
podaj tabak!) a „Vivat chlapci“. Os výjavu,
na ktorom sú zúčastněné štyri postavy, tvoří strom.
Do jeho kmeňa sú z dvoch stráň zaťaté valašky,
tieto neodmyslitelné atribúty zbojnických zobra-
zení. Spodobnení muži sú, s výnimkou jedného,
obutí do cižiem s ostrohami, majú priliehavé
pandúrske nohavice a dobové kabátce. To zodpo-
vedá povestiam i historickým zprávám, podlá
ktorých sa Jánošíkova družina obliekala do uko-
řistěných rovnošiat. Štýlová je aj pokrývka hlavy
zbojníkov. Každá z postáv má však iný druh

1.—3. Tri pohlady na majolikový habánsky džbán z roku

1726 s jánošikovským motívom.


4
loading ...