Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 47
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0207
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
portrétované] zodpovedá obdobiu ešte o cosi skor-
šiemu. Za předpokladu, že nejde o kópiu staršej
práce, Lumnitzerovmu autorstvu protiřečí teda už
sám umelcov vek.42 Kompozičně riešenie portrétu
je obdobné ako na Stunderovej podobizni Júlie
Máriássyovej-Csákyovej. Okrem portrétneho typu
a kompozície za Stunderovo autorstvo hovoří
v tomto případe napr. aj poňatie niektorých de-
tailov tváře (nasadenie tieňov pod nosom a ústami),
modelácia hlavy, krku a pod. Pri porovnaní s por-
trétem Emanuela Csákyho možno zistiť příbuzné
rukopisné pojednáme v partiách čipky manžet
mužského oděvu a čipkového goliera spodobenej.
Aj keď podobizeň celkove dobré zapadá do Stun-
derovho vývojového profilu, jednoznačné ustálenie
jej povodců bude možné až pri dókladnejšej, bez-
prostrednej konfrontácii s ostatnými umělcovými
prácami.
Nemožno vylúčiť, že spod Stunderovho štetea
vyšla azda aj Podobizeň grófky Márie Festeti-
chovej zo zbierok Štátneho hradu na Krásnej
Horké. Je to kompozičně náročná práca, ušlach-
tilou eleganciou klasicistickej linie a preroman-
tickým sentimentom blízka viedenskej škole Hein-
richa Fügera. Představuje mladú ženu štíhlej,
vznosnej postavy. Spodobená je situovaná do
parkového interiéru s empírovým pavilónikom
v pozadí. V rukách má košík s ružami, ktorým gra-
ciózne strojeným pohybom dekoruje pomník s ele-
gickým nápisom, charakteristickým pre napole-
onská dobu „Parentibus optimis.“ Overenie tejto
len podmienečne vyslovenej atribúcie si vyžaduje
taktiež ešte ďalšie skúmanie. V případe, že by
Stunderovo autorstvo potvrdilo, bola by to jedna
z najlepších umělcových práč.
Vo s voj ich rukopisných poznámkách43 atribuuje
E. Köszeghy Stunderovi ešte ďalšie, dnes nezvěstné,
nesignované portréty — Podobizeň Tomáša Jekel-
falussyho st., statkára z Pongrácoviec, pendantnú
podobizeň jeho manželky, Rozálie Jekelfalussyo-
vej, rod. Reviczkej, Podobizeň Júlie Márie Feste-
tichovej, vydatej za Eugena Máriássyho, Podobi-
zeň spišskopodhradského občana Gaitnera, neiden-
tifikovaná Podobizeň Eudovíta Bošňáka a Podo-
bizeň Mikuláša Szontágha, ktorá bola údajné
v zbierkach Historickej obrazárně Maďarského
národného mázea.
Přibližné k přelomu storočia sa viaže dobou
svojho vzniku Miniatúrny autoportrét a jeho
pendant — Miniatúrna podobizeň umelcovej man-

želky.44 Obe miniatúrky, komponované do oválu
a zasadené do spoločného rámu, sú malované
olejom na plátno — popierajú už teda klasické
materiály miniatúrneho maliarstva, prekvitajúceho
najmä v druhej polovici 18. storočia a ožívajúceho
vo funkcii upomienkovej či dokumentárnej na-
krátko právě ešte v období napoleonských vojen.
V technike drobnomalby sá to jediné známe
Stunderove práce. Popři svojej technickéj stránke
zaujmú pozorovatela už tým, že představujá kus
umelcovho intímneho světa a Autoportrét ešte
osobitne ako ďalšie autobiografické vyjadrenie.
V porovnaní s Autoportrétům zo Slovenskej ná-
rodnej galérie v Bratislavě miniatúrka spodobuje
maliara vo veku asi o 8 —10 rokov pokročilejšom —
v zhode s meniacim sa duchom doby už bez pa-
rochne a čipkového žabó, vpředu s krátko při-
střihnutými vlasmi, oblečeného podlá anglickej
módy v tmavom súkennom odeve s bielou vestou
a vysokým bielym nákrčníkom. Triez vu módu
přelomu storočia dokumentuje obdobné aj ženská
miniatura, predstavujúca ešte mladá ženu nie
zvlášť peknej, přitom však sympatickej podlho-
vastej tváře. V zhode s módou odievania změnilo
sa oproti Autoportrétu zo Slovenskej národnej
galérie aj držanie těla. Na oboch miniaturách je
trup len mierne vytočený z frontality, pohlaď
směruje priamo na diváka. Kompozícia, založená
na priestorovej diagonále, ustúpila vazbě plochou,
pohybový moment nahradila statičnosť. Tento
portrétny typ, s ktorým sine sa střetli už na Po-
dobizni Júlie Máriássyovej-Csákyovej a na Podo-
bizni neznámej dámy v atlasovom živótiku so škro-
beným čipkovým golierom, používá umelec aj
v ďalšej svojej tvorbě. Je preň závazným najmä
v tých prípadoch, kde sa pridržiava názorových
poloh meštianskych, ktoré sá mu najvlastnejšie.
Rovnaké zásady obrazovej výstavby sleduje
napr. aj Podobizeň mladého plavovlasého muža,
získaná nedávno Krajskou galériou v Košiciach,
ktorá móžeme datovat zhruba do rovnakého ob-
dobia. Táto podobizeň riešená ako poprsie, opať
do malovaného oválu s neutrálnym pozadím,
v obryse postavy znatelné vysvětleným, je cha-
rakterizovaná v partiách vlasov riedkym, volněj-
ším, na tváři a bielom nákrčníku pastóznejším
nánosom, avšak už disciplinované splývavým ru-
kopisom.
Ešte ukáznenejšia je vo svojom štetcovom ru-
kopise Podobizeň mladého muža v prúžkovanej

47
loading ...