Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 147
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0311
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
in

Renesančně priečelie na Nálepkovej ulici v Bratislavě
Jiří Kostka — Albert Leixner

V poslednej době sa začína s pamiatkovou obnovou
městských domov v Bratislavě. Třeba povedať, že
ešte nejde o plánovitú akciu pamiatkovej starostli-
vosti, akú si Bratislava vyžaduje, zvlášť keď patří
medzi vládou vyhlášené městské pamiatkové re-
zervácie. Vela sa už změnilo v obraze města. Staré
historické časti, také charakteristické pre Brati-
slavu, sú už nenávratné stratené, alebo ich budú
musieť zbúrať, asanovat. Teraz by bolo zbytočné
rozvádzať tieto stránky. Zdá sa nám, že v mnohých
prípadoch prebiehali snahy po modernizácii města
v tesnom susedstve historického jadra zbytočné
a neuvážene. Je prirodzené, že sa nemóže v Brati-
slavě zastavit stavebný vývoj. Ide však aj o to,
aby skutočné pamiatkové hodnoty zapojili do cel-
kového plánu pretvárania města. Právě zlúčenie
starých a novovybudovaných architektonických
diel, historická kontinuita a mnohotvarosť urbanis-
tických a výtvarných aspektov dává člověku onú
zvláštnu atmosféru kultúrneho prostredia, v kto-
rom člověk pociťuje svoju historickú podmienenosť
v spoločnosti a uspokojuje svoje duchovné požia-
davky. Estetická stránka uměleckých diel má
významnú funkciu v našom cito vorn živote. Ne-
chceme sa ňou nijako ohraničovat, ale plné si
uvědomujeme jej závažnost pri tejto příležitosti.
Odhliadnuc od róznych strát, ktoré změnili
a ešte zmenia obraz Bratislavy, uchovává sa
v meste celý rad pamiatkových meštianskych
domov, ktoré ešte tvoria ucelený historický súbor
ulic a náměstí. Najvnútornejšie jádro města, na
základe předběžných prieskumov, ukáže v dispo-
zíciách a priečeliach po pamiatkovej obnově ešte
mnoho póvodných středověkých, renesančných
a barokových hodnot. Bolo by potřebné, aby zod-
povědní činitelia přistupovali k pamiatkovej ob-
nově kultúrnych pamiatok na základe všestranné
vykonaných prieskumov, celkového konceptu kon-

zervácie a obnovy a s odborné fundovanými
reštaurátormi. Potom by sa nerobili len opravy
a adaptácie domov, pri ktorých póvodná hmota
detailov, architektonických článkov, omietok, štúk
stráca svoju originálnu hodnotu, historickú cennost
alebo historickú vierohodnosť. Jedným z cielov
pamiatkovej starostlivosti je predíženie životnosti
historických pamiatok. Pri dnešnom zlome výrob-
ných technologií vo všetkých odboroch budú nutné
rukodielne doklady minulosti nadobúdať stále
vyššie a vyššie hodnotenie z hladiska výtvarného
zamerania a estetického pósobenia. Budúce gene-
rácie budú skúmať zachované historické objekty
a predmety i z celého radu nových aspektov, ktoré
ešte ani nepoznáme (podTa dálšieho rozvoja védy).
Pamiatková starostlivost prezentovala done-
dávna vo svete vysokú praktická i teoretickú
úroveň. Musíme si preto stále uvědomovat, že pre
momentálně ťažkosti nemáme právo pripúšťať,
aby finančně čiastky, věnované na pamiatkovú
starostlivost, prinášali opačný výsledok. Majů
vyznieť nie v prostej úžitkovej stavebnej opravě,
ale v konzervách a pamiatkovej obnově.
Roku 1965 sa podařilo dokončit pamiatkovú
obnovu priečelia meštianskeho domu č. 16 na Ná-
lepkovej ulici. Prieskum, ktorý preveroval, do akej
miery sú zachované povodně omietky, prebiehal
před rokom. Vzhladom na renesančný charakter
budovy sa vychádzalo predovšetkým z predpokla-
dov, že v každom případe budú nájdenépreukazné
stopy architektonicko-dekoratívneho členenia plo-
chy priečelia, ktoré určia koncepciu budovy. Po-
stupným odkrýváním jednotlivých vrstiev zistili sa
i rožne slohové úpravy priečelia. Pod niekolkými
nátermi z posledných desaťročí sa objavila okrovo-
zelená nátěrová vrstva, ktorá překrývala súvisle
celú plochu priečelia i s kamennými článkami
okien. Domové číslo nad portálom, ktoré sa viaže

147
loading ...