Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Seite: 148
DOI Heft: DOI Artikel: DOI Artikel: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0312
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

na túto vrstvu, datuje úpravu svojím krasopisným
charakterom do přelomu 18. a 19. storočia.
Pod ňou ležiaca vrstva viazala na seba plastické,
v omietke urobené náročné bosáže a vykrajované
podokenné výplně hrubo striekanej štruktúry.
Bosáže boli bledo okrové, stená šedá.
Okrovým tónom boli natreté i kamenné rámy
okien. Celým svojím charakterom zodpovedá táto
úprava neskorobarokovému poňatiu, ktoré sa roz-
vij alo v polohách meštianskej architektúry. Pres-
nejšie časové určenie podává rok 1754, vytesaný do
klenáku portálu. Póvodný renesančný portál bol
v tejto době tvarové změněný.1
Ďalšia vrstva, poměrně tenká a vykonaná vá-
penným náterom, niesla architektonicko-dekora-
tívne plošné členenie priečelia v šedom tóne
(predkreslenie je vyznačené 1’ahkým zaškrabnutím
linií do nátěru). Z výtvarného hladiska představuje
táto vrstva neskororenesaněné rozvrhnutie prie-
čelia — malované nárožné bosy, nárožia a pás,
lemujúci podklenutie arkiera, kordónové pásy
medzi poschodiami, hlavná římsa a ostenie okien.
Táto úprava vznikla zrejme okolo polovice 17.
storočia.
Postupné odkrýváme nátěrových alebo omietko-
vých vrstiev, určenie ich presnej stratigrafie a teo-
retická rekonštrukcia jednotlivých vývojových
štádií úprav je velmi dóležitá pre dejepis výtvar-
ného umenia i pre pamiatkovú prax. Neustále nám
doplňa vědomosti o farebných, tvaroslovných a po-
vrchovo rukopisných stránkách jednotlivých stup-
ňov slohov všeobecného alebo miestneho charak-
teru. Sú to cenné poznatky, ktoré nás vedú k ve-
deckejšiemu určeniu farebného tónu a jeho rozvrh-
nutia všade tam, kde preukazné doklady chýbajú
pre pamiatkovú rekonštrukciu.
V našom případe je zvlášť cenný poznatok
o kamenných článkoch 17. a 18. storočia, ktoré
všeobecne neboli „čisté“ a nepósobili svojou ma-
teriálovou farbou a štruktúrou, ale polychrómiou.
Ako uvidíme ďalej, architektonicko-dekoratívny
princip tejto vrstvy úplné respektoval póvodné
renesančně rozvrhnutie priečelia, ktoré tvoří naj-
spodnejšiu vrstvu.

1. Celkový pohtad na priečelie domu 6. 16 na Nálepkovej
ulici v Bratislavě po pamiatkovej obnově. (Foto A.
Leixner )

148
loading ...