Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 38
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0044
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Physiologu má tri osobitosti (Eigenarten). Pozři aj Physiologus.
Berlin 1981, s. 5—8.
39a SACHS, H. - BADSTÜBNER, E. - NEUMANN, H.:
Christliche Ikonographie in Stichworten. 3. vyd. Leipzig 1988, s. 23.
359, 367.
1(1 V středověku viac-menej platilo tradičné chápanie dlhých
vlasov, spojené s představou sily a moci (v biblickom mýte například
narážali na mužnost’ Samsona). Znamenali takisto aristokraticko-
královskú kvalitu a ostrihanie korespondovalo s kapituláciou, zriek-
nutím sa cností, předností i vlastnej osobnosti. Pozři CHEVALIER,
J. — CHEERBRANT, A.: Dictionnaire des symboles. Mythes, rêves,
coutumes, gestes, formes, couleurs, nombres. Paris 1982, s. 234—237;
LURKER, M.: Symbol, Mythos und Legende in der Kunst. Die
symbolische Aussage in Malerei, Plastik und Architektur. 2. vyd.
Baden-Baden 1984, s. 231. V tom zmysle mohli byť mohutné vlasy
mrtvého Krista bratislavského reliéfu alúziou na neporazený princip
vitality věčného krála — triumfátora nad smrťou.
41 Vychýlenie vodorovných ramien kríža nahor si pri opise reliéfu
povšimol už HENSZLMANN, L: C. d. v pozn. 2, s. 141. K motivu
stromového kríža porovnaj například BAUERREIS, R.: Arborvitae.
Der „Lebensbaum“ und seine Verwendung in Liturgie und Kunst
des Abendlandes. München 1938, s. 7 a ď.; SELBMANN, S.: Der
Baum — Symbol und Schicksal des Menschen. Karlsruhe 1984, s. 23
a ď. Nezvyčajnosť bratislavského motivu spočívá v tom, že ide
o zvyčajný kříž z hladko opracovaných hranolových brvien, ktorý sa
k mystickému typu Stromu života hlási len miernym vychýlením
svojich ramien nahor, bez obvyklej naturalizujúcej metamorfózy na
sukovité konáre živého stromu, aká bola u podobných krížov obvyklá.
Vitálny princip tu však akiste povodně podčiarkoval zelený dekor.
42 Najstaršie stromové krucifixy sa na Slovensku zachovali zo
šesťdesiatych rokov 14. storočia na Spiši (Levoča, Spišská Bělá).
V Bratislavě sa stromový kříž uplatnil v poslednej štvrtine 14. storočia
na tympanone portálu kaplnky sv. Jána pri františkánskom kostole,
inšpirovanom hlavným portálom minoritského kostola vo Viedni,
pochádzajúcim z tridsiatych rokov 14. storočia (MENCL, V.
— MENCLOVA, D.: Stavebný vývin Bratislavy. In: Bratislava,
stavebný vývin a pamiatky města. C. d. v pozn. 6, s. 60; ČERNÁ-
STUDNIČKOVA, M.: A múvészeti élet és kapcsolatai Pozsonyban
Zsigmond király uralkodásának idején. Ars Hungarica 1984/1, s. 39;
WAGNER-RIEGER, R.: Mittelalterliche Architekturin Österreich.
St. Pölten — Wien 1988, s. 131).
43 Vrcholová poloha symbolu sv. Ducha na bratislavskom reliéfe
bývá na iných zobrazeniach Trónu milosti zriedkavá a akiste ju
podmienili aj výtvarno-kompozičné dôvody. I keď v neskorom
středověku jestvovali najrozličnejšie spósoby umiestenia holubice
v rámci tohto ikonografického motivu (HACKEL, A.: C. d. v pozn.
32, s. 123), predsa len sa zvykla najčastejšie umiesťovať před hruď
Boha Otca, medzi jeho a Kristovu hlavu. Hackel usudzuje, že sa tým
narážalo na zvolanie Krista před skonom na kříži (L 23, 46): „Otče,
do tvojich rúk porúčam svojho ducha“. Takáto asociácia je však
problematická, pretože holubica sa nemóže vykladať ako duša
zomretého (porovnaj SCHILLER, G.: Ikonographie der christlichen
Kunst. 2. diel: Die Passion Jesu Christi. 2. vyd. Gütersloh 1966, s.
135).
44 Zatial’ čo bodliak znamenal kliatbu Boha — ako následok
hriechu bol metaforou neúrodnej zeme (1 M3, 17 —19) a připomínal
třňovú korunu Krista — teda vykúpenie (BEHLING L.: Die

Pflanzenwelt der mittelalterlichen Katedralen. Köln-Graz 1964, s.
108—112), palina, používaná často v katedrálnej stavebnej plastike
13. storočia a mimoriadne oblubená v parlerovskom umění 2.
polovice 14. storočia, patřila k mariánským rastlinám. Podlá pověry
chránila před diablom, jedom a ako často používaný prostriedok
hygieny a liečby rozličných chorob získala predikát „matka bylin“
(LEGNER, A.: Die Kölner Parlerbuste-Botanik und Petrographie.
In: Die Parler und der schöne Stil 1350—1400. Europäische Kunst
unter den Luxemburgern. Resultatband zur Austeilung (vyd. LEG-
NER, A.). Köln 1980, s. 31; MOLL, E.: Der Beifuß. (Tamže, s.
33-36).
45 BEHLING, L.: Die Pflanzenwelt, der mittelalterlichen Kathed-
ralen. C. d. v pozn. 44, s. 128. Rovnaké příznaky charakterizovali
podl’a autorky aj súveké maliarstvo, kde sa rastlinný prvok takisto
hadovito prehýba v súlade s 1’udskými figúrami (BEHLING, L.: Die
Pflanze in der mittelalterlichen Tafelmalerei. Weimar 1957, s. 14
a ď.). Plastickejšie riešenie, analogické stvolu s hniezdom pelikáních
mláďat, je charakteristické len pre hlavice baldachýnových podstav-
cov bratislavského portálu. Dvojradové listovie, druhovo totožné
s rastlinným dekorom štítového pol’a, sa tu výraznejšie odděluje
najmä v hornej časti od kalichovitého jadra.
46 Dvojdomý spósob rastlinnej výzdoby portálov sa zvykol už od
románského obdobia uplatňovat’ skór na hlaviciach, oddelujúcich
bočné portálové ostenia od archivolty a pokrytých odlišným rastlin-
ným dekorom na protilahlých stranách (ešte na obraze Zvestovania
od Jana van Eycka je takýto spósob výzdoby portálového ostenia
narážkou na Starý a Nový zákon, zjednotené v Kristovi, ktorého sa
týkala symbolika portálového celku). Podobným spósobom ako
v Bratislavě — teda v tympanone — spojili například dva, tentoraz
rózne druhy rastlín v jednom štítovom poli na západnom portáli
kostola sv. Alžběty v Marburgu v polovici 13. storočia, kde 1’avú
polovicu vyplňa vinna réva, pravú zasa krík „růžověj záhrady“.
47 Porov. napr. LURKER, M.: C. d. v pozn. 40, s. 166 a ď. Číslo
sedem zohráva mimoriadne dóležitú úlohu predovšetkým v Jánovej
Apokalypse, kde sa spomína a vyratúva nespočetněkrát.
48 Tamže.
49 Porovnaj například výstižná charakteristiku mystického obdo-
bia v DVORAK, M.: Idealismus und Naturalismus in der gotischen
Skulptur und Malerei. Wien 1918, s. 48 a ď. Dvořák zdôraznil, že pod
vplyvom mystiky stratila 1’udská postava svoj zmysel a slúžila len na
„vizuálně podanie substancie božského, jej pósobenia, transcenden-
tálnej zákonitosti“ (tamže, s. 26). Porovnaj tiež BAUM, J.: Gotische
Bildwerke Schwabens. Augsburg — Stuttgart 1921, s. 7 a ď.
’° Ohlas tohto typu anjela zaznieval z Remeša cez Straßburg
a Freiburg do Švábska, kde patří k jeho najkrajším zástupcom anjel zo
skupiny Zvestovania z Überlingenu (BAUM, J.: C. d. v pozn. 49, s. 4,
137, obr. L).
51 Zhrňujúco k rottweilskému štýlu pozři poslednú literatúru
— STEINHÄUSER, A.: Der Kapellenturm und die Kapellenkirche
in Rottweil. Rottweil 1948; STÄHLE, W.: Steinbildwerke der
Kunstsammlung Lorenzkapelle Rottweil. Veröffentlichungen des
Stadtarchivs Rottweil. Bd. 3. Rottweil 1974; HECHT, W.: Über
Baumeister, Datierung und Brautrelief des Rottweiler Kapellen-
turms. In: Alemannica-Landeskundliche Beiträge. Festschrift für
Bruno Boesch. Rottweil 1973—1975.
52 BAUM, J.: C. d. v pozn. 49, s. 12 a d., 88 a d’.; BEENKEN, H.:
Bildhauer des vierzehnten Jahrhunderts am Rhein und in Schwaben.

38
loading ...