Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 148
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0156
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1639 spolu 8574 zl., panstvo Stupava v r. 1637 1640 spolu
2018 zl. 48 a pol grajc., panstvo Plasenstein — v r. 1637— 1639
spolu 1765 zl. 36 grajc., panstvo Marchegg v r. 1637 1639
spolu 499 zl. 58 a pol grajc. Aj po r. 1640 stavba pokračovala
intenzívně ďalej, z tohto obdobia sa však podobná rckapitulácia
nezistila.
6 Tamticž, „Außgaben“: decembcr 1636 od poddaného
Štefana Pállfyho zakúpený pozemok za 71 zl. 50 grajc.; január
1638 od lékárníka Zachariáša Fridelliho zakúpený kus vinice
za 80 zl.
7 ÚPA, kart. 208, fol. 140 168, účtovná kniha stavby
s titulom: „Ns 20 Hcr: G: Herrn GrafTen Gartten-gebeu betr:
Mchrerleÿ Vermischte Außgaben... Paria P. f. 8382 d. 12 3/4.“
(Ďalej „Außgaben“.) Na fol. 141 : „Mehrehleý Außgaben Parrn
gcldt wie solche in wcÿland H. Johann Zaidlhüeber handbuch
Ns 4 d' darüber verhandenen Schein von Anno 1636 bis 1640.
Ihr g’. GrafTen Paul Palffy H. gerttengebeu zu Preßbürg betr.;".
8 Pečať nie je známa a nevie sa, na aký účel slúžila.
9 ÚPA, kart. 208, fol. 133 (nem., kópia alebo koncept bez
podpisov).
1(1 Archeologický výskům roku 1985 (L. Snopko) zistil úpra-
vy skalného podložia pre dnešné torzo budovy pri Zámockej
ceste.
" Piesok ťažili z Dunaja skupiny robotnikov-potápačov
(„tauchtknecht"), ktori sami piesok v záhradě rozhadzovali.
Niekedy im pomáhali nádennici. Potápači sa takisto uplatňovali
pri prácach v základovej jame paláca (pri hibení jám na základy
pilierov a stlpov).
12 Pozři pozn. 33.
13 ÚPA, kart. 208, fol. 215—127 (nem., originál, přitlačené
pečate, podpisy). „... Najprv majú túto stavbu podTa plánu, na
ktorom sa nachádzajú dva domy naproti záhradě, dvojposcho-
dové bez pivnic, celkom 52 stop vysoké, základové múry 5 stop
hrubé, s galériou k ulici, so stajňou a pri nej s jednou miestnos-
ťou a všetky základy celého obvodu paláca, spolu s obvodovými
múrmi, vykopat' a na danom mieste vyhotovit’. Galéria musí byť
zaklenutá tehlami, 26 stop vysoká, so světlou šířkou 4 siahy.
V dvoch křidlách (domoch — pozn. J. Š.) naproti záhradě budú
obidve poschodia vysoké ako prízemie, všetko zaklenuté. Pod
přízemím od č. 1 po č. 4 musí byť pivnica, pre ktorú dá Jeho
Milosť stadia! odkopat' zeminu. Ďalšie dve křídla, každé len
s jedným poschodím 16 stop vysokým, nebudú okrem ohnísk
a podjazdu zaklenuté, ale vyhotovené iba s rákosovými stropmi,
rovnako sála, ako aj všetky horné izby. Vonkajšok sa má pekne
omietnuť na spósob ako to navrhol pán Carlon, a taktiež vnútri
obidvoch křídel sa majú urobit' pěkné vyžfabené římsy a v dru-
hých dvoch křidlách iné římsy. Napokon majú vyhotovit' celú
záhradu, s výnimkou obvodových múrov, podlá plánu uvedené-
ho vyššie, vrátane všetkých murovaných konštrukcií, ako aj
všetky schody, komíny, prevety a dlažby, a to čo najusilovnejšie.
Za túto ich námahu im Jeho Milosť sl'ubuje dať: po prvé 4000
německých zlatých v hotovosti, každý počítaný po 60 grajc., to
je 4000 zl.; 15 mier ráži, 10 mier ovsa, jednu mieru pšenice,
1 mieru pátorakej zeleniny, 12 bravov, štyri páry volov, dvadsať-
páť sudov piva. Ďalej dvesto říšských toliarov na vedlajšie vý-
davky a keď bude stavba, ak Boh dá, celkom hotová, každému
pěkné uhorské šaty zo všetkým příslušenstvům...“

14 ÚPA, kart. 208, fol. 230—231 (nem., orginál, přitlačená
pečať): „...všetky tesárske práce, celý dom, galériu, věžové
letohrádky, stajne, plafóny, okenné a dverné zárubne..., všetky
podlahy a všetko, čo sa tesárskej práce týká, podlá plánu..." Za
túto prácu je mu prislubené: 1300 zlatých v hotovosti, 15 volov,
15 bravov, 1 miera rózneho sušeného ovocia, tri centy syrá, 15
libier masti, 4 sudy piva, 5 vedier kapusty, 1 miera obilia, 1 vedro
vína 10 říšských toliarov na vedlajšie výdavky...“
15 Pozři príspevok ŠULCOVÁ, J.: „Dodávky skla na pálffy-
ovský dvoř v Bratislavě v 17. storočí“. Zborník SNM História
31, 1991.
16 Zoznam remeselník w pracujúcich pre PálfTyovcov na zá-
hradnej rezidencii v Bratislavě bude uverejnený v niektorom
z nasledujúcich čísel ARSu.
17 Velkú časť mzdy v naturáliách vynakládali na vydržiava-
nie koní k záprahom (na ovos, seno a slamu). Neodmyslitelnou
súčasťou práce kováčov na stavbě bola oprava vozov, koňských
postrojov a podkúvanie koní.
18 Hofkammerarchiv Wien, fond Ungarische Hofflnanz,
protokoly E a R, roky 1636—1642, písmeno P (Pálffy, Pres-
burg).
19 Archívně bádanie neprinieslo, žial, vyriešenie otázky,
o ktorého člena stavitelskej rodiny Carlonovcov išlo. Z Carlo-
novcov uvádzaných v lexikone Thieme-Becker prichádza z ča-
sového hladiska do úvahy stavitel Giovanni Battista, ktorý
pracoval vo Viedni aj pre cisára a snáď aj pri přestavbě Hofbur-
gu roku 1626. Zomrel roku 1645. I. Rusina (c. d. v pozn. 1)
spomína takisto Giovanniho Battistu, avšak bez presnejšieho
uvedenia prameňov a bez priameho vztahu k tejto pálflfyovskej
stavbě.
20 ÚPA, kart. 208, fol. 234—245 (ďalej „súpis“).
21 Kaplnku súpis vynechává s poznámkou, že sa spomína
„zvlášť“, nikde ďalej však o nej nie je reč.
22 Termín galéria mohol v dobovej terminologii znamenat'
balkón, ochodzu, chodbu, a takisto samostatnú budovu. V sú-
pise práč na Pálffyho záhradnej rezidencii sa rovnako s týmito
významami (okrem balkóna) střetáme.
23 ÚPA, kart. 208. fol. 220—221, 18. 1. 1639. nem. „Ver-
zeichnuss“, t.j. zoznam a popis práce pri výstavbě chodby so
studňou. Podpísaný Hans Albertal a Hans Zaidlhüeber (staveb-
ný pisár). Stavba připomíná podobné riešenie na Bratislavskom
hrade.
24 Pozři pozn. 15.
25 Omietky mali byť podlá zmluvy s Albertalom a Aquili-
nom „auf die Manier wie es herr Carlon angedeutt“ (pozri aj
pozn. 13).
26 Stotožňujeme ho s Philibertom Lucchesem, ktorý začal
pracovat' na cisárskom dvore vo Viedni ako štukatér a dekoratér
roku 1646 a až neskór působil ako stavitel (THIEME—BEC-
KER: Allgemeines Kunstlerlexikon. Zv. XXIII, heslo Lucchese).
Prácu štukatéra Philiberta zatial nestotožňujeme so žiadnym
zachovaným torzom štukovej výzdoby v dnešných objektoch.
Majstra i jeho prácu snáď objasní další výskům.
27 Výmalba miestností východného křídla (mnohofigúrové
iluzivně malby ludských postáv a živočíchov na stěnách a stro-
pech), ktorú roku 1734 popísal Matej Bel vo svojich „Noti-
tiach", bola akiste obdobou módnej tematiky alegorie štyroch

148
loading ...