Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 150
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0158
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Údaje k bratislavskému cinárstvu
a medikováčstvu v 16. storočí
EVA TORANOVÁ

Bratislavské cinárstvo a medikováčstvo patřili
oddávna medzi významné umělecké remeslá města,
ich dějiny však poznáme dóslednejšie až od 17.
storočia. Absencia písemných prameňov a hmot-
ných pamiatok zo staršieho obdobia je pričinou
toho, že gotika i renesancia sú takmer neznámým
a neprebádaným obdobím v historii týchto reme-
siel. Ojedinělou výnimkou sú bratislavské komorné
knihy zaujímavé aj z kultúrno-historického hradis-
ka. Obsahujú podrobné záznamy o príjmoch a vý-
davkoch magistrátu od roku 1434.'
V živote Bratislavy bolo 16. storočie význam-
ným obdobím, bohatým na rušné události. Po páde
Budína sa město stalo hlavným a korunovačným
mestom i sídlom arcibiskupa. Vnútri jeho hradieb
sa etablovali ústredné úřady, schádzal sa uhorský
snem, odehrávali sa korunovácie. Bratislava sa na
dlhší čas stala centrom politického, hospodářského
a kultúrneho diania habsburskej časti Uherska.
Život města však poznamenalo — aj v obdobiach
relativného pokoja — stále akútne turecké nebez-
pečenstvo. Vojenské kontribúcie, drancovanie cu-
dzích žoldnierov, přípravy na obranu i příliv ute-
čencov z ohrožovaných území ťaživo doliehali na
městské hospodárstvo. Magistrát investoval vela
peňazí na opravu a údržbu hradieb, na mzdy žold-
nierom, na zbraně a střelivo. Súveké záznamy v ko-
morných knihách svedčia o uváženom narábaní
magistrátu s finančnými prostriedkami města. Re-
meselníkom zadávali váčšinou len údržbárske prá-
ce — stolár a sklář napr. opravovali okná na radni-
ci a na Zelenom dome, kachliar krb v radnej sieni.
Aj miestni maliari boli iba výnimočne pověřovaní
výtvarnými prácami: roku 1588 například malova-
li slnečné hodiny,2 roku 1545 zasa Hans Tiergarten
zdobil múry radnice s „arbor consanguinitatis“.

Inak bol Tiergarten prostým remeselníkom : Natie-
ral radničný arkier, tabulu i kalamář z radnej siene
a maloval městské erby na Stánky mäsiarov.3
Hospodářské záznamy komorných knih vykres-
1’ujú pestrý obraz městského života, keď sa zmieňu-
jú o každodenných, triviálnych udalostiach napr.
o nákupe košov pre jesenný zber jabík či husí na
hostinu k oslavám sviatku sv. Martina, alebo -
v roku 1535 — o výsadbě lip na náměstí.4 Zároveň
však poskytujú cenné údaje o bratislavských reme-
selníkoch — aj o cinároch a medikováčoch. Ich
mená nachádzame medzi vyberačmi daní, novopri-
jatými mešťanmi,5 nájomníkmi krámov,6 ako aj
v samostatných rubrikách, ktoré evidujú platby
remeselníkom za ich práce pre město.

CINÁRI
Wolf, Wolfgang Zäch
1534 převzal od města starý cín na výrobu tanierov
a fliaš v přepravných púzdrach; do každého kusu
mal vyryt' znak Bratislavy.7 1536—1539 robí bližšie
nemenovaný cinár — pravdepdoobne totožný
s Wolfom Zinngiesserom — cínový riad pre radni-
cu, okrem toho opravuje a čistí staršie nádoby.8
1540—1541 uviedli prvýkrát priezvisko tohto ciná-
ra. Záznam o vyberaní daní hovoří o „Gaber Wolf-
gang Zäch Zinngiesser.“9
Andre Zinngiesser, Andre Rinner
1546 pracoval pre radnicu: opravil a okul přeprav-
ku na cínové nádoby. Zaplatil menší obnos za starý
cín, vyrobil z něho rozličný riad.10 1551 zadalo
město Rinnerovi váčšiu objednávku: mal vyhovotiť

150
loading ...