Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 173
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0183
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ktoré dobové testamenty neobsahovali. Roku 1541
zapísali do Kuriálneho protokolu města Kremnice
hnutelný inventář obytných priestorov komorské-
ho dvora30 a v roku 1548 zostavili královskí komi-
sári kompletný inventář celého Kammerhofu, teda
aj priestorov vlastnej mincovně.31
Kammerhof — veíká rozložitá budova okolo
centrálneho dvora bola stavbou, ktorá mala črty
pevnosti. Obytné priestory, ktorých bolo přibližné
tridsať, sa nachádzali na dvoch podlažiach. Krem-
nický súpis vymenúva tri typy obytných miestností :
dvoranu (Saal), t.j. velkú, centrálně situovanú
miestnosť panských sídiel, izby (Stube) a komory
(kammer). Na přízemí sa nachádzala velká izba
(Grosse Stubn), inventář z roku 1548 ju presnejšie
definoval, keďju připisoval sluhom (Grosse Gesind
Stubn). Na poschodí bola dvorana (Saal), z nej sa
vchádzalo do malej izby (obere Klein Stubn), vedla
tejto sa nachádzala komora (kammer nebn der
Stuben), ktorá slúžila ako sklad nábytku a vzác-
ných nádob. Na poschodí bola aj izba skúšača
(obere Probierstubn) a podlá jej označenia a zaria-
denia usudzujeme, že šlo o akúsi pracovnňu.
Oba inventáře spomínajú okrem izieb váčší po-
čet komor na spanie (například komora jazdcov,
Matúšova komora, hosťovská komora, šafářova
komora a komora kuchárky). Inventář z roku 1441
spomína aj komoru kuriča, Jánovu a Einsenschnei-
derovu komoru; inventář z roku 1448 zase pisáro-
vu izbu a komoru, Alexandrovu komoru a komoru
nad studňou. Z bližšieho určenia komor vyplývá,
že niektorí zo zamestnancov i hostia města v Kam-
merhofe aj bývali. V 1. pol. 16. storočia pracovalo
v mincovní přibližné sto osob; k mzdě im prislúcha-
la strana a víno, preto mal Kammerhof vlastmi
kuchárku a velkú, dobré vybavenú kuchyňu.32
Okrem dvorany, izieb, komôr a kuchyně bola
v budově aj klenutá miestnosť (Gewelbte Stuebn
neben der Kuechen), ktorá slúžila ako sklad nára-
dia a potravin: bolí tu například sudy s nasoleným
bravčovým mäsom, krúpy, súsek s múkou, vinný
kameň a pod.
V súlade s bytovou kultúrou neskorého středo-
věku obytné priestory Kammerhofu zariadili triez-
vo najdóležitejším funkčným nábytkom. Stáli tu
stol, postel’, truhla a lavica, ktoré zostávali do 17.
storočia základnými súčasťami mobiliáru bytov.
Vo dvoraně boli tri stoly a šesť lavic, z nich páť


Detail tabulovej malby s Narodenim sv. Alžběty z hlavného oltára
košického dómu, 1474—1477. Foto T. Leixnerová

pohyblivých, ktoré sa mohli 1'ubovol'ne premiestňo-
vať — súpis ich nazýva ako fúrbank, šiesta z lavic
mala opěradlo (lainpankh). V miestnosti bola vstá-
vaná skriňa (aimer in der Wandt), dalej sa tu na-
chádzali dve měděné lavabá (kupfern peckhen
sambt Giesfass), mosadzná nádoba na vodu s vý-
levkou a mosadzná kanvica (ain messig Giesfass
und ain khandl). Podlá tohto zariadenia a aj preto,
že iný priestor jedálne súpis nespomína, móžeme
předpokládat’, že táto miestnosť — podobné ako
dvorany panských sídiel — slúžila aj ako jedáleň.33
Do inventářů dvorany zapísali aj medenú stolovú
došku a vejár či zmetáčik z pávích pier (pfawenfe-
dern fliegelwedel).34 Skladovali tu aj 27 kožených
požiarnych vedier (feuer eimper). Sála bola pravdě-
podobně centrálně situovaná a zo všetkých častí
domu 1’ahko přístupná, akiste zároveň zabezpečená
aj blízkým zdrojom vody.
Horná malá miestnosť (Obern Klein Stuben)
slúžila za sklad zbraní; uchovávali tu osem hákov-
níc, nádoby s pušným prachom, vo dvoch vrecúš-

173
loading ...