Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 182
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0192
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

Tabulová malba so sv. Pavlom pri posteli starca z oltára sv. Petra
a Pavla v rim. kat.Jarskom kostole v Levoči, okolo roku 1500.
Foto T. Leixnerová

funkciu — štola i podnosu. Boli mobilné, dali
a 1’ahko prenášať, preto ich například používali aj
pri posteli chorého.56
V dvoraně Kammerhofu našli medenú stolovú
došku (kupfernes Tischblat). Samotné stolové doš-
ky neboli v minulosti v domácnostiach zriedkavos-
ťou, v inventárnych zoznamoch ich spomínali ešte
v 17. storočí. Boli v podstatě veíkými podnosmi,
ktoré po uložení na podstavce přebrali funkciu
štola.57
V Kammerhofe bol zastúpený aj róznorodý -
v středověku používaný — sedací nábytok. Najčas-
tejšie sa to hovoří o laviciach s operadlom (Lain-
pank), neraz aj vstávanými. Okrem nich spomínali
pohyblivé lavice (fiirpank), ktoré mohli l’ubovoïne
premiestňovať.58 V izbe kuriča sa nachádzala jed-
noduchá lavica, pravděpodobně bez opěradla (ain
pangh). Okrem lavic bol v miestnostiach Kammer-
hofu aj jednomiestny sedací nábytok — rožne se-
dátka a stoličky, například vyplétané sedadlo (gef-
lochtener Sessl).59 Jeho analógiu zachytil maliar
tabůl' hlavného oltára košického dómu vo výjave
Narodenia sv. Alžběty, kde na takéto sedátko
umiestnil medenú misu umývadla. Inventárny zo-
znam menuje aj obyčajnú stoličku (stuel), stoličku
a opěradlo (lainstuel).
Pohodlným sedacím nábytkom, akýmsi pred-
chodcom křesla bola stolička s tromi poduškami
(stuel mit drey khuessen).
Význam oboch písomných prameňov — Zelle-
rovho súpisu a kremnických inventárov — nepočí-
va iba v ich výpovednej hodnotě oboznamujúcej
nás s róznymi druhmi zaniknutých profánnych ar-
tefaktov. Přínos pre poznanie bytovej kultúry stře-
dověku je najmä v tom, že predmety zachytili
v autentickom prostředí ich funkčného využitia.

1 Popri mäsiaroch reprezentovali pekári v středověku naj-
významnejšie potravinářské řemeslo, ktoré uspokojovalo zá-
kladné potřeby všetkého obyvatelstva. Pekárstvo preto nevyni-
kalo iba počtom svojich reprezentantův (roku 1434 ich bolo
v Bratislavě 18), ale aj ich majetnostem. Niektorá z nich zastávali
aj úřady v správě města napr. J. Stockhinger —jeden zo svedkov
pri převzatí Zellerovej pozůstalosti — bol prísažníkom. (DAN-
NINGER, J.: Pozsony szabad király város 1526/27 évi száma-
dáskonyve. Budapest 1907, s. 128 a ď.; SZÜCS. J.: Városok és
kémzüvesség a XV. zsázadi Magyarországon. Budapest 1955,
s. 66 a ď.)

2 Archív města Bratislavy, 2a — 1, Prothocollum Actionale
1402—1506, 331. 352—359.
3 Středověké banské mestá sa vedno s komorami a mincov-
ňou rozhodnutím Žigmunda Luxemburského stali venným ma-
jetkem uherských královien. Keď přestali prinášať zisk, vdova
po Eudovítovi II., královná Mária ich odstúpila svojmu bratovi
Ferdinandovi I. Habsburskému; baně a mincovna sa vtedy
dostali pod správu dolnorakúskej komory. Hnutelný inventář
mincovně spísali pri tejto příležitosti.
4 Kammerhof— komorný dvoř nebol iba sídlom mincov-

182
loading ...