Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 183
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0193
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ne. V budově boli aj obytné priestory pre niektorých zaměstnan-
cův a hosťovské izby, v ktorých v priebehu storočí ubytovalo
město významných hostí — kráfovnů Máriu, Zuzanu Károlyi,
Imricha Tökölyho a pod. (MATUNÂK, M.: Z dějin slobodné-
ho a hlavného banského města Kremnice. Kremnica 1929, s. 230
—235).
5 ORTVAY. T.: Geschichte der Stadt Pressburg II/2. Pres-
sburg 1903, s. 44.
6 SZÜCS, J.: C. d. v pozn. 1. Autor uvádza, že podl’a súpisu
domov v Budíne z roku 1437 mal každý dom v střede města a na
hrade v priemere 2,2 izieb a 4,9 komor. Všetky domy vinohrad-
nikov tu mali pivnice. Domy na předměstí naproti tomu mali
priemerne iba 1 izbu a 3,05 komôr, pivnicu mal iba každý třetí
dom.
7 Izba, t.j. vykuřovaný obytný priestor středověkého do-
mu, sa nachádzala povodně na přízemí a slúžila viacerým funk-
ciám: Remeselník v nej vykonával svoje řemeslo a předával
hotové výrobky. Zároveň v nej žila celá rodina, vařili tu a příle-
žitostné dokonca chovali drobné zvieractvo. Postupné dostávali
městské domy poschodie, ktoré svojou dispozíciou korespondo-
valo s přízemím. Na oboch podlažiach bola iba jedna vefká
miestnosť; prízemie slůžilo vykonávaniu řemesla a každodenné-
mu životu rodiny, poschodie zasa na spanie a na uskladnenie
šiat, bielizne a cenností. Poschodie sa prispôsobilo potřebám
meštianskej domácnosti a izby sa stali výlučným priestorom
súkromia. Povodně jednotný priestor poschodia sa rozčlenil na
niekolko miestností, vznikla tu i vykúrená izba situovaná
v prednej, uličnej časti stavby. Táto sa stala hlavným reprezen-
tačným priestorom domu.
8 HEINY, M.: Das deutsche Wohnungswesen. Leipzig
1899, s. 216 spomína „habitationes et commoda“ — světlé
miestnosti, ktoré slúžili práci i pohodliu. V případe Zellerovho
domu stubn comod znamená pohodlná izbu (comodus — poho-
dlný).
9 Komora bola — na rozdiel od izby — váčšinou nevykúre-
ná miestnosť. V stredovekom dome bolo viac druhov komôr: na
spanie, na uskladnenie potravin. Komory vedla izieb boli skla-
dovým priestorom nábytku, riadu a pod. Výnimočne sa v ko-
morách aj bývalo.
10 Gewelb — pivnica, zásobáreň, obchod, sklad, aj sklad
potravin.
11 WINTER, Z.: V měšťanské světnici starodávné. Praha
1916, s. 45. Vo velkej posteli spávala celá rodina a stávalo sa, že
si k sebe pozvali aj hosťa.
12 KOVÁTS, F.: Nyugátmagyarország áráforgalma a XV.
században a pozsonyi harmincadkönyv alapján. Budapest 1902,
s. 94; Sloir — závor — znamenal aj velmi jemné plátno, ktoré
bolo utkané v menších kusoch. Do Bratislavy ich dovážali
z Viedne, Regensburgu a Čiech.
13 „...drey par restene Lailachen und ain wellisch par.“
KOVÁTS, F. : C. d. v pozn. 12, s. 92—93 (reystn, raystin —
středné jemné plátno, wellisch, walhisch — jemné plátno).
14 WINTER, Z.: Přepych v měšťanských domech 16. věku.
Praha 1893, s. 20, „...štanda stolní na víno z cínu, t.j. velká
kanvica.“.
15 WINTER, Z : C. d. v pozn. 11, s. 116—117; CSILLÉ-
RY, K.: A magyar népi lakáskultúra kialakulásának kezdetei.

Budapest 1982, s. 259. Žrde boli běžným mobiliárom šlachtic-
kých, meštianskych i ludových interiérov už v ranom středově-
ku. V komorách vešali na ne oděvy, peřiny a podušky. Menšie
žrde na uteráky boli inštalované v blízkosti lavaba. Žrde boli
jednoducho stvárnené, ale i náročnejšie s vyřezávanými konzo-
lami.
16 HEYNE, M.: C. d. v pozn. 8, s. 266 hovoří o koltre ako
o druhu prešívaného paplóna, ktorý vznikol pod vplyvom za-
hraničnej módy. Podlá WINTER, Z.: Z rodiny a domácnosti
staročeské. Praha 1912, s. 219 a ď. koltra (culcitra) znamenala
kadečo: peřinu resp. přikrývku, ozdobné koltry vešali na stenu
resp. přikrývali stoly. CSILLÉRI, K.: C. d. v pozn. 15, s. 224
vysvětluje culcitu, cultitru ako povodně slámou, peřím alebo
vlnou naplněná spodná peřinu. Vo význame přikrývky přešla do
stredovekej němčiny — kulter, golter, kolter.
17 Handpuxssen — hákovnica t.j. zápalná ohňostrelná
zbraň pešiakov používaná od 15. storočia.
18 „ain Raespedt und ain pedt mit ainer parihandt zichn,
drey haubtpolster, zwey seydene küss und duchnat“ (...) wais-
parchant zu pedzichen“. KOVÁTS, F. : C. d. v pozn. 12, s. 91
uvádza, že v středověku dovážali vo velkom množstve do Brati-
slavy barchet — utkaný z lanu a bavlny, aj pásikavý.
19 Schinbecher = oben reifenweise vergoldeter Becher (LE-
XER, M.: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch. 1876, II. sp.
748), t.j. čaša s pozláteným prstencom pod horným okrajom.
Údaj pochádza z r. 1490. Za informáciu ďakujem Prof. I. T.
Piirainenovi.
20 FRITZ, J. M.: Goldschmiedekunst der Gotik in Mittele-
uropa, München, 1982, 118. Autor uvádza nízké baňaté čaše
s podkasaným plášťom, ktorých vrchnák opakuje tvar kupy.
Boli charakteristické pre zlatníctvo 14. storočia a v nemeckom
prostředí ich nazývali Kopf resp. Doppelkopf. Nie sú analogic-
ké nádobám, ktoré v našich testamentoch a inventároch z 15.
a 16. storočia označujá ako kopp, koppl a pod. Ak hladáme
poučenie vo výjavoch tabulových malieb, na ktorých znázornili
v rámci nádob na pitie čaše, nízké oblé čiašky a pokály, móžeme
konštatovať, že kopp bolo z latinčiny převzaté pomenovanie na
gotické pokály (BARTAL, A.: Glossarium mediae et imfimae
latinitatis Regni Hungariae. Lipsiae 1901, s. 176; coppa, ae
— pokál).
21 WINTER, Z.: C. d. v pozn. 11, s 41 uvádza, že malostran-
ský richtár J. Gertnštyl dal pri hostinách nalievať víno pri šen-
ktyši.
22 Fuder — v Nemecku a Rakásku stará miera pre velké
množstvo tekutiny, predovšetkým vína. V Rakásku 1 Fuder
- 1810,8481. (Brockhaus Konversations Lexikon, Bd. VIL
Berlin—Leipzig—Wien 1898)
23 „sollen fünf dreyling seyn pey der alten statschreiberin,
bey herrn Michel Meigsnod fier dreyling heurige und ain dre-
yling verdigs“.
Dreyling — ternarius bol v Bratislavě 18 vedier, vo Viedni 24
vedier. V středověku bol 1 dreyling přibližné 1000 litrov. (FOR-
BATH, E.: Dějiny bratislaského obchodu v 18. a 19. storočí.
Bratislava'1959, s. 68.)
24 „fünf halb khandl, item drey halberin khandl, ain pindt
flaschen, und ain halbe flaschen, fünf khandl item zwey seitl
khandl, zwey schüsslring und ain zinen salzfass, 14 zinnen schüs-

183
loading ...