Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 184
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0194
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
sl und ain zinnen platt, vier krenschüssel und 11 zinnen schei-
ben“ halberin = 1/2 ungarischer Halber = 0,4241 = ungarisch.
Seid; Seitl v Rakúsku do r. 1875 0.3541; Seide! = 1/2 Mass = 1/
2 konvy; Halb = holba = 0,708 1.
(Brockhaus. C. d. v pozn. 22, Bd. XIX; Allgemeines Ökonomis-
ches Lexikon, Leipzig 1764.)
25 Archiv města Bratislavy, Prothocollum Testamentorum
1427—1529, 4 nl; s. 32.
Katharina Pokfussin 1439 sporn, „aller grossest pett“, s. 75
a Wencla Pfruntner 1444 sporn, „gross petť.
26 Tamže, s. 31 a Niclas Gerichter 1438 — „Merbelstaynin
tisch“. WINTER, Z.: C. d. v pozn. 11, s. 37, spomina, že v 16.
storočí mávali českí mešťania mramorové stoly.
27 HEYNE, M.: C. d. v pozn. 8, s. 246; KÜHNEL, H.:
Alltag im Spätmittelalter. Graz—Wien—Köln 1985, s. 263 a d'.;
WINTER, Z.: C. d. v pozn. 16, s. 219 a d.
28 Dějiny Bratislavy. Bratislava 1966, s. 58.
29 SZÜCS, J.: C. d. v pozn. 1, s. 53—60.
30 ŠOKA, Žiar n. Hronom — Kremnica, Prothocollum Cu-
rialae 1491—1541, 367.
31 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Ungarische Acten,
Specialia, Königin Maria von Ungarn, Fase. 345.
32 KAZIMÍR, Š.: Kremnická mincovňa 1328—1978, Mar-
tin 1978, s. 60.
33 Dvorana (Saal) ako centrálny priestor poschodia bola
prijimacou a tanečnou sieňou i jedálňou zároveň. (HEYNE, M. :
C. d. v pozn. 8, s. 356.)
34 WINTER, Z.: (C. d. v pozn. 11, s. 145) spomína oháňku
pávovú, ktorá mala byť ozdobou i vejárom proti muchám. Na
tabulovom obraze prešovského Narodenia je v zadnej časti izby
pohlad do kuchyně. Na otvorenom ohnisku leží takýto vejárik,
ktorý slúžil na rozdůchavanie ohňa.
35 „Zwo Handpüchsen jede mit zwey Roren so die Reutter
gebraucht“.
36 „In der untern Grossen Stuben zehen Toppei Hacken,
sechs Halleparten“.
37 WINTER, Z.: C. d. v pozn. 11, s. 33, spomína pletené
stoličky už v 15. storočí.
38 „hiltzene Teller ain hundert zwaintzig aber so man teglich
braucht vierzig“.
39 WINTER, Z. : C. d. v pozn. 16, s. 195, spomina pozlátené
lyžice s erbami na konci rúčky.
40 FRITZ, J. M.: C. d. v pozn. 20, s. 151.
41 JIŘÍK, F. X.: Kniha o skle. Praha 1934, s. 61.
42 KÜHNEL, H.: C. d. v pozn. 27, s. 266, hovoří o talian-
skom cestovatelovi, ktorý v rokoch 1517/18 píše o zlozvyku
Nemcov prepehávať nielen spacie komory, ale aj ďalšie priestory
domu postelami.

43 SZABOLCSÍ, H.: Régi magyar bútorok. Budapest 1954,
s. 15.
44 HEYNE. M.: C. d. v pozn. 8. s. 262—264. ich v majetnějších
domácnostiach uvádza vo velkom počte; k ich obligátnej výba-
vě podlá něho patřil slamník, spodná peřina, dve plachty, po-
duška, 2 malé podušky a přikrývka. Dřevené postele (Span-
nbett) boli miestom nočného spánku, ale aj krátkého denného
odpočinku. (Grimm, J., W.: Deutsches Wörterbuch. X/l. Leip-
zig 1854, s. 1892.)
45 Tamže V/723.
46 CSILLERY, K. : A Néprajzi Múzeum új szerzeményei :
a karcaszomori áesolt ágy. Néprajzi Értesíto XXXVI, 1954. s. 83
a ď.
47 Federpett = Bett = slamník. (GRIMM. J., W.
C. d. v pozn. 44, 1/1723.) Bette = ustielanie bez postele, na
podlahe, (HEYNE. M.: C. d. v pozn. 8. s. 267.)
48 Seidl = sedadlo, lavica; slúžiaca aj na ležanie (GRIMM.
J., W.: C. d. v pozn. 44, X/l, 862.)
49 Wenczla Pfruntner 1444 ... „mer ain sidiel ais ain tro-
chen“. (Prothocollum Testamentorum 1427—1529. C. d. v po-
zn. 25, s. 75 a.)
50 „in ainer Lad versperrt und verpetschaft“.
51 Almer = Kasten, Schrein t.j. skriňa (GRIMM, J., W.:
C. d. v pozn. 44, 1/243.) Almerey resp. v středověku zauživaná
armaria, almaria (Heyne, M.: C. d. v pozn. 20, s. 25: almarium,
armarium — skriňa.
52 HEYNE. M.: C. d. v pozn. 8. s. 261—262.
53 WINTER, Z.: C. d. v pozn. 11, s. 93.
54 NEMESKÜRTHYOVÂ, E.: Pohlad na život a činnost'
cechov na Slovensku v 15. storočí na základe štatútov. Zborník
SNM. História LXXXIII, 1989, s. 151. uvádza, že majsterštii-
kom košických stolárov bol (na základe ich štatútov z roku
1459) skladaci stol (gefallen tisch) a skriňa so zásuvkami (geleb-
ter kästen). Podlá CSILLÉRY, K.: c. d. v pozn., s. 250. býval
stôl v ludovom prostředí este v nedávnej minulosti na pováli,
odkial ho len na sviatky doniesli do izby a zložili; spomína aj
takýto příklad z okolia Trenčína.
55 SZABOLCSÍ, H.: C. d. v pozn. 43, s. 16.
56 HEYNE, M.: C. d. v pozn. 8, s. 255 uvádza „Tragetisch".
CSILLÉRY, K.: C. d. v pozn. , s. 253.
57 Tamže. Autorka vymenůva příklady zo starých inventá-
rov, napr. stôl bez nôh, stôl s nohami a pod.
58 Fiirbank — pohyblivá lavica (GRIMM, J., W.:
C. d. v pozn. 44, IV/I, s. 1106.
59 WINTER, Z.: C. d. v pozn. 11, s. 33, spomína v Čechách
„stolice pletené“ v 15. a 16. storočí.

Zuř Problematik der Wohnkultur in der Slowakei im ausgehenden Mittelalter

Die Erzeugnisse mittelalterlicher Handwerker und Kunst-
handwerker waren — neben den Sakralwerken — auch Gegen-
stände, die der Mensch im Mittelalter im Verlauf des alltäglichen
Lebens brauchte und benutzte. Die begrenzte Lebensdauer die-
ser profanen Artefakten wurde, im Vergleich zu ihren sakralen

Analogien, von einer ausgeprägten funktionellen Zweckmässig-
keit bestimmt. Insofern wir heute die Mehrzahl der profanen
historischen Artefakten vermissen, ist die Hermeneutik der ar-
chivalischen Quellen das ausschliessliche Ziel der Forschungs-
bestrebungen. Der Informationsgehalt der zeitgenössischen Te-

184
loading ...