Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 223
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0233
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
o zámernú renesanciu klasických foriem knižného
grafického umenia, pravda z pozícií súčasných vý-
tvarných názorov a vo vztahu k primeranému lite-
rárnemu podkladu. Kým Alojz Pepich preukázal
vztah k dřevorytu, motivovanému dielami klasikov
slovenskej literatury,28 Zmeták a Dúbravec sú pred-
stavitelmi moderného pojatia klasického dřevoře-
zu, taktiež v ideovej kombinácii s obsahom národ-
ných tradičných zdrojov, autentických alebo umě-
lecky transponovaných. Výtvarné reakcie Ernesta
Zmetáka syntetizujú v jednotlivom grafickom liste
výtvarnú představu, inšpirovanú literárnym obsa-
hom národných piesní, balád, rozprávek a pověs-
tí.29 Robert Dúbravec ako ilustrátor inklinoval
k jánošíkovskej tradicii, rozprávkám, povestiam,
ba aj k bylinám, v dekorativně komponovaných
výtvarných transpozíciách, syntetizujúcich zároveň
slovesné, výtvarné i hudobné zdroje uměleckého
výrazu (v duchu koncepcie Fullu).30 Vztah k literár-
nym dielam, ktorých obsah poskytoval podklad
pre hlbšie etické, filozofické úvahy, majú ilustrácie
Júliusa Szabóa, rozvíjajúce grafické techniky dře-
vorytu a linoleorytu.31 Z totožných výtvarných sta-
novísk vychádza Orest Dubay v nevel'kom počte
knižných tituiov poměrně širokého rozpátia vý-
tvarných poloh, od civilisticko-lyrizujúcich kompo-
zici!, cez uplatňovanie optických efektov, až po
klasický kontrast čierno-bielej grafiky, motivova-
nej záváznejším vzťahom k témě.32 Jozef Baláž za-
čal ilustrovat’ v období převahy literárnych diel
epického zamerania, preto jeho prvé knižné ilustrá-
cie sú založené na rozprávačsky žánrovom zobra-
zovacom přístupe.33 Postupné sa prehlbuje sklon
k lyrizmu, k volnějším výtvarným reakciám,
v kompozíciach dynamických linii so symbolickou
funkciou atribútov a postáv.34
Tvorivú iniciativu od přelomu páťdesiatych
a šesťdesiatych rokov převzali umělci z Hložníkovej
ilustrátorskej a grafickej školy a s nimi názorovo
spriaznení ilustrátoři a knižní výtvarníci. Už v prie-
behu šesťdesiatych rokov sa táto výtvarné význam-
ná vrstva autorov spontánně sformovala ako domi-
nantný prúd, ktorý vniesol výrazné, podstatné no-
vé impulzy a představuje nástup umělecky vyhrane-
nej tendencie vývinu slovenskej krásnej knihy.
Hlavný představitel’ tejto vývinovej vlny Albín Bru-
novský, reprezentuje autorsky vyhranenú imagina-
tívnu polohu ilustračného prejavu. Jeho doménou


BOHJTO.
RURGUN

BOOTURBohatier Ňurgun Bootur. Tatran 1984. Titulná dvojstrana. Ilus-
trátor Miroslav Cipár, grafická úprava Pavol Blažo


Vazba knihy Contes de Ceylan. Slovart — Gründ 1984. Ilustrácie
Marián Čapka, grafická úprava Eva Kovačevičová-Fudala

sú rozprávkové knihy, ako báza pre uplatnenie
výtvarnej invencie, dokonalosti až virtuozity kres-
liarskeho, grafického a maliarskeho prejavu, inter-
pretujúceho charakteristický svět predstáv, na po-
medzí sna a reality. Brunovský „neváhá spojit’

223
loading ...