Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 224
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0234
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ALBÎX BRUNOVSKÝ


Peterajová, Albín Brunovský. Tatran 1985. Prvá strana přeba-
lu. Grafická úprava Lubomír KrátkýL. Peterajová, Albín Brunovský. Tatran 1985. Dvojstrana. Grafic-
ká úprava Lubomír Krátký

zdanlivo neskutočné: sen vykreslený do detailu sa
stává skutočnosťou a skutočnosť má podobu fanta-
zijného, snového světa.“35 Brunovského ilustrátor-
ské dielo spája sa s knižnými vydaniami význam-
ných predstavitelbv světověj klasickej literatúry pre
děti a mládež, avšak s rovnakou pozornostem umě-
lec výtvarné spolupracoval i na vydaniach domácej
klasickej i póvodnej súčasnej spisby.36 Brunovským
ilustrované knihy napíňajú náročné kritériá krásnej

knihy, čo vyplývá jednak zo samotného přístupu
umelca ku knižnej tvorbě ako komplexnému arte-
faktu, jednak z výtvarné kultivovanej spoluúčasti
knižných výtvarníkův při grafickej úpravě vydaní
(Lubomír Krátký, Ján Švec, Dušan Šulc).
Spoluúčastem grafických upravovatelův na stále
širšom okruhu knižných vydaní získala knižná kul-
túra v úsilí o krásnu knihu novů kvalitu. Toto úsilie
sa stávalo od šesťdesiatych rokov stále sústavnejším
a výsledky výtvarné náročnějšími. Méta priekopní-
kov knižného umenia — tvoriť knihu ako celistvý
výtvarný artefakt — stávala sa stále reálnejšou.
Naďalej však ťažisko výtvarných spracovaní kniž-
ných titulov zostáva na ilustrácii, ktorá sa ďalej
rozvětvuje a diferencuje po stránke výtvarných po-
loh a literárnych žánrov. Z tohto hladiska získala
plodné podněty dětská kniha, vytvárajúca priestor
pre uplatnenie sa invenčne silnej vrstvy ilustráto-
rov. Ján Lebiš uvádza ilustračný přejav expresívne-
ho uměleckého výrazu, založený na vysokom stup-
ni dekoratívnej štylizácie a na charakteristickej ty-
pologii.37 Výraz knižných ilustrácii Viery Bombovej
je odvodený z koloritu, rytmu a dekoratívnosti
autentického ludového svojrázu. Výsledky charak-
terizuje příznačná dekoratívna štylizácia, monu-
mentalizujúci umělecký výraz, výtvarné kultivova-
ná interpretácia podnetov folklórnej proveniencie,
a to nielen domácej slovenskej, ale róznych svojráz-
nych kultúr.38 Ilustrátorská poloha založená na
vysokom stupni dekoratívnej štylizácie motivova-
nej vzťahom k folklórnej tradicii představuje cha-
rakteristickú tendenciu krásnej knihy šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov. Kombináciu koláží a ak-
varelu so zámerom vyjadriť obraz rozprávkového
světa v chápaní blízkom detskej výtvarnosti uplat-
ňuje Alojz Klimo. Dekorativně štylizuje svoju vý-
tvarnú představu obsahu 1’udovej poézie, piesni,
uspávaniek, aby k jestvujúcim slovesným a hudeb-
ným podobám vytvořil ich výtvarné analogie.39
Viera Kraicová výtvarné aktualizuje autentické
folklórně zdroje štylizujúc svoj přejav do polohy
zámernej detskej naivizácie.40 Ilustračnú tvorbu
Miroslava Cipára charakterizuje hravost', invenčná
nápaditost’, najprv v zmysle kresliarskych komen-
tárov literárneho obsahu.41 V ďalšom vývine domi-
nuje originálna dekoratívna štylizácia, jasný ko-
lorit, radostný optimistický umělecký výraz, spra-
vidla v knižných vydaniach rozprávok a pověstí.42

224
loading ...