Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 225
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0235
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Namiesto klasického rozprávkového světa upřed-
nostňuje Viera Gergelbvá civilisticky motivované
kompozície s výrazným stupňom poetizácie obsa-
hu, v polohe dekorativně Stylizovaného maliarske-
ho podania.43 Ako Cipár i Gergelbvá ilustráciu
komponuje z aspektu budúceho knižného uplatne-
nia, počítá s riešením dvoj strany a aktivně spolu-
pracuje s výtvarnou redakciou, resp. s grafickým
úpravcom, v záujme akceptovania zásad krásnej
knihy v praxi. Tendenciu krásnej knihy založenu na
lyrizme uměleckého výrazu dotvára Mária Želib-
ská, sledujúca dósledne kontext s iiterárnym obsa-
hem a zároveň dekoratívnu funkciu ilustrácií.44
Od šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov sa
v oblasti knižného umenia a ilustrácie vzájomne
dopíňa a na širokej autorskej základní uplatňuje
viacero generačných vrstiev. Kým v predchádzajú-
cich obdobiach bolo určitým pozitívom už to, ak
maliar či grafik členil svoju aktivitu aj smerom ku
knižnej tvorbě. Potom, od konca páťdesiatych ro-
kov, rozrástol sa počet výtvarníkův specializova-
ných na spoluprácu v knižnej kultúre. Napokon,
v dálšej vývinovej etape zaznamenáváme ešte užšiu
špecializáciu, na základe, diferenciácie ilustrátor-
ských poloh, vztahu k určitým Iiterárnym žánrom,
alebo podlá postojov k určitým knižným koncep-
ciám a edičným programom. Vydavateístvá v tom-
to období disponujû s dostatočne širokými okruh-
mi výtvarných spolupracovníkův, aby sa požiadav-
ky na krásnu knihu mohli velmi adekvátně realizo-
vat’ prakticky vo všetkých edičných oblastiach. Sys-
tém výtvarného riešenia edícií i jednotlivých kniž-
ných titulov vnáša do knižnej kultúry výraznú vizu-
álnu špecifikáciu výsledkov z výtvarných hladísk.
Na tomto trende má účast’ vedla seba tvorba širo-
kej obce ilustrátorov a knižných výtvarníkov. Spo-
ločenská objednávka je bohatá a diferenciácia pre-
javov vítaná. Tradičné silné zastúpenie autorov,
žánrov a poloh ukazuje naďalej kniha pre děti
a mládež. V jej rámci dominuje ilustrácia zástancov
koloristického cítenia, čo sa pozitivně odráža hlav-
ně v tvorbě knih pre nižšie věkové skupiny čitate-
le v.
Specialista na knižnú tvorbu pre predškolský
vek a začínajúcich čitatelbv Štefan Cpin uplatňoval
inšpiráciu folklórem, svojráznu typológiu, dekora-
tivně až ornamentálně stvárnenie.45 Ladislav Nes-
selman rozvíjal kresbu pastelom alebo akvarelom

MtCHEiANGEWBUONARROn
KRÁSAjdtím i mými .walm^rnyn,
sahali,
krásil, fynýtfaik
b: whydúáým bído, sfadC'

Kaligrafie. Vyber básni zo zbierok Kruhu milovníkov poezie. Slo-
venský spisovatel' 1984. Kaligraf oval a graficky upravil Lubomír
Krátký


A. S. Puškin, Čierny šál. Balady a piesne. Mladé létá 1986. Prvá
strana přebalu.Ilustrácie Jana Kiselová-Siteková, grafická úprava
Lubomír Krátký.

225
loading ...