Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 227
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0237
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
rivé osobnosti mimoriadneho významu z hladiska
rozvíjania nových princípov krásnej knihy, založe-
ných na akceptovaní výtvarné náročnej, výtvarné
kultivovanej knižnej tvorby.
Najvýznamnejším představitelem súčasných
úsilí o krásnu knihu vysokých výtvarných hodnot
je Dušan Kállay, ilustrátor a knižný úpravca,
uplatňujúci autorsky vyhraněný, originálny přejav,
založený na výtvarnej reci symbolov a skrytých
významových kontextov. Prejavuje sa jednak ako
kresliar, virtuózne ovládajúci jednoduché výtvarné
prostriedky k myšlienkove hlbokému obsahovému
záměru, jednak ako maliar, interpretujúci svoje
výtvarné představy významov literárneho obsa-
hu.59 Výtvarný ráz krásnej knihy ilustrovanej Kál-
layom umocňuje adekvátna grafická úprava. Diela
ilustrované a graficky upravené Kállayom prináša-
jú výtvarne-kultivovanú čistotu a výrazovú jednotu
uměleckého názoru, a právom ich možno zařadit’
medzi najvyspelejšie prejavy v tvorbě krásnej knihy
celého povojnového vývinu slovenskej knižnej kul-
tury.60
Ak ilustračnú tvorbu chápeme okrem iných
funkcií, sémantickej, gnozeologickej, aj z aspektu
jej estetizačnej funkcie v zmysle umelecko-hodno-
tovom, móžeme ilustráciu v knižných dielach svoj-
ho druhu kvalifikovat' ako základný předpoklad
krásnej knihy. V tomto zmysle sú markantným
príspevkom práce ilustrátorov hlavně v knižných
vydaniach, ktorých výtvarná zložka sa koncentruje
právě na knižnú ilustráciu, žial, neraz bez rovno-
cenného pendantu v grafickej úpravě a v polygra-
fickom spracovaní. Výnimočné javy tu už nie sú
natolko zriedkavé ako v predchádzajúcich obdo-
biach, ale princip individuálnej iniciativy stále ešte
převažuje nad jednoznačnostem inštitucionálneho
záujmu o komplexný přístup v tvorbě knihy s am-
bíciou tvorby krásnej knihy v estetickom zmysle
slova. Popři osvědčených grafických úpravcoch
rozšiřuje sa aktivita mladších tvorcov, ktorých spo-
lupráca zahrnuje spravidla knižné vydania s ilus-
tráciami príbuznej názorovej orientácie a neraz
i generačnej příslušnosti.
Ilustrácie Roberta Bruna, ktoré nie sú obligát-
nou parfrázou literárnej předlohy, ale predovšet-
kým vlastnou, takmer autonómnou výtvarnou
představou narábajúcou s dekoratívnou štylizáciou
motivu v priam ornamentálnej rytmizácii, stretáva-

jú sa v knižnej realizácii s adekvátnym grafickým
a typografickým doriešením (Marián Jaššo, Branis-
lav Slezáček, Pavol Chôma).61 Viacerí zo súčasných
ilustrátorov orientujú sa na kresliarsky přejav ako
jednoduchá formu z hladiska knižného uplatnenia
(Marian Minarovič, Peter Klučík, Igor Rumanský,
Ján Dressier). Medzi početnými výsledkami nechý-
bajú kvalitativně významné diela, ktoré rozširujú
register poloh v tvorbě krásnej knihy. Niektoré
z krásných knih dostali realizačnú definitivu v za-
hraničí, resp. vznikli na základe zahraničného pod-
nětu, vzišli zo slovenského tvořivého potenciálu
a dokumentujú jeho invenčné schopnosti a mož-
nosti.62
Ilustračně kresby perom, tušom a akvarelom na
plátně Jany Kiselovej-Sitekovej popři funkčnom
aspekte vo vztahu k obsahu balád a pověstí, na
vysokej úrovni naplňajú kritériá ako podklad vzni-
ku krásnej knihy.63 Pre viacerých ilustrátorov je
charakteristická autorsky vyhraněná dekoratívna
štylizácia, raz uplatňovaná v dielach expresívneho
výrazu, umocňujúceho myšlienkový kontext s lite-
rárnou předlohou (Katarina Ševellová-Šuteková),
inokedy zdórazňujúca symbolicky význam motí-
vov a kompozici! (Kamila Štanclová).64 Z hladiska
snažení o nekonvenčně postupy v tvorbě krásnej
knihy pozoruhodné sú niektoré knižné vydania po-
pulárno-vedeckej spisby i povodně prozaické diela,
ktoré ilustroval a graficky upravil Svetozár Mýdlo,
uplatňujúc vynaliezavosť grafika, invenciu ilustrá-
tora, ambíciu vytvořit’ organický výtvarný knižný
celok.65 Analogické ciele s Mydlom sleduje i Peter
Cpin.66 Medzi nekonvenčné knižné vydania, spra-
cované na úrovni zásad výtvarné riešených knih
patria viaceré práce inštruktážneho, informatívne-
ho a náučného charakteru, v ktorých primárnu
úlohu nemá umělecká ilustrácia ale grafická úpra-
va.67
Oblast’ krásnej literatúry už tradičné koncentruje
ťažisko výtvarných zásahov v knihe. Má k tomu
charakterom svojich knižných vydáni vhodné před-
poklady. Významnou zložkou je tu, popři značnej
pozornosti grafickej úpravě, přítomnost’ umeleckej
ilustrácie. Táto, okrem svojho základného poslania
výtvarnou formou interpretovat’ literárny obsah,
resp. „poskytovat’ možnost' novým spósobom po-
chopit’ a precítiť hodnotu literárneho obsahu a for-
my“,68 účinné pósobí na celkový umělecký výraz

227
loading ...