Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 232
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0242
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1 VESELÝ, M.: Slovenské knižné umenie a ilustrácia 1948
až 1985. Ars 1/1987, s. 65.
2 RAMBOUSEK, J.: Slovník a receptář malíře-grafika.
Praha 1954, s. 271.
3 KOHÚT, L. : Kapitoly z výtvarných dějin knihy. Bratisla-
va 1970, s. 169, parafrázujúc text Edity Okálovej v katalogu
výstavy Pät’desiat rokov československej krásnej knihy. Martin
—Praha 1968, s. 12.
4 Grafická ilustrácia a typografické riešenie Andreja Ková-
čika v knihe Pověsti Jána Kalinčiaka. Martin 1922.
5 Například séria knižných obálok Edície mladých sloven-
ských autorov z rokov 1927—1933, ktorú vydával Leopold
Mazáč v Prané.
6 Například Benkove ilustrácie knih DOBŠ1NSKÝ, P.:
Slncový kóň. Bratislava 1933; Prostonárodné slovenské pověsti.
Bratislava 1958, SLÁDKOVIČ, A.: Detvan. Martin 1951;
HVIEZDOSLAV, P. O.: Hájnikova žena. Bratislava 1953.
7 Ilustrácie Mikuláša Galandu v knihe DOBŠ1NSKÝ, P.:
Prostonárodné slovenské pověsti. Martin 1919.
8 Ilustrácie knihy NOVOMESKÝ, L.: Nedela. Edícia kni-
hy DAV-u. Bratislava 1927; ilustrácie a titulný list knihy RÁ-
ZUS, M.: Světy. Edícia mladých slovenských autorov. Praha
1929; ilustrácie knihy HORVÁTH, L: Vízum do Európy. Brati-
slava 1930; ilustrácie a grafická úprava knihy KRÁL, F.: Balt.
Lamač pri Bratislavě 1931.
9 Například Vodrážkovo výtvarné riešenie väzby knihy JE-
GÉ: Adam Šangala. Martin 1925, kde ornamentálny rám pre-
ukazuje poplatnost' ešte secesnej estetike, avšak centrálny figu-
rálny motiv naznačuje už orientáciu Vodrážku ako ilustrátora
žánrových výjavov.
10 Vodrážkova ilustrácia a typografia knihy ROLKO, V.:
Z patricijskej záhrady. Martin 1930; ilustrácia a typografická
úprava vlastnej knihy VODRÁŽKA, J.: Štola. Bratislava 1934;
knihy HRONSKÝ, J. C.: Smělý zajko. Martin 1938.
11 ZÁVADOVÁ, K.: Jaroslav Vodrážka. Martin, s. 203.
12 Například Jaroňove typografické úpravy knih ZGURIŠ-
KA, Z.: Bosorka. Bratislava 1927 (ilustráciami Jaroslava Jare-
ša); KRÁSKO, L: Nox et solitudo. Bibliofilské vydanie. Brati-
slava 1930 (s ilustráciami Františka Hlavicu); POGORIELOV,
A. : Kruhy. Bratislava 1930 (s ilustráciam Mikuláša Galandu).
13 MOJŽÍŠOVÁ, L: Škola uměleckých remesiel v Bratislavě
1928—1939. Ars. 2/1969.
14 Zdeněk Rossmann pôsobil na Škole uměleckých remesiel
v rokoch 1931—1939 ako pedagog pre grafiku. Rozvíjal zásady
Bauhausu aj vo vlastnej typografickej tvorbě. Je autorom de-
centně komponovaných grafických úprav, uplatňujúcich kon-
trast vertikál v situovaní kresby a horizontál sadzby (napr.
GALANDA, M.: Žena s košelou. Bratislava 1931).
15 MATUŠTÍK, R.: Bauhaus. Bratislava 1965, s. 39.
16 Například Fullove ilustrácie k dielu PONIČAN, J.:
Som... Bratislava 1923; obálka knihy ROB—PONIČAN, J.: De-
montáž. Bratislava 1929; frontispice knihy HORVÁTH, I.:
Strieborný prach. Bratislava 1929; ilustrácie knih BODENEK,
J.: Ivkova biela mať. Martin 1938; PODJAVORINSKÁ, E.:
Veršíky pre maličkých. Martin 1930; JAVOR, J.: O vtáčkoch
letáčkoch. Trnava 1933; BALKO, J.: O umbíkoch macúrikoch.

Trnava 1935; KOVAČEVIČ, B.: Hajduci a úskoci. Bratislava
1935; ONDREJOV, E.: Pijanské piesne. Bratislava 1941.
17 Například Pozdrav. Almanach poézie. Bratislava 1942,
s ilustráciami Jozefa Kostku v úpravě Jána Mudrocha; BE-
NIAK, V.: Žofia. Martin 1941, ilustrácie Eudovít Fulia, úprava
Jozef Cincík; KOSTRA, J.: Ave Eva. Bratislava 1943, ilustrácia
Vincent Hložník, úprava Ján Smrek; SLÁDKOVIČ, A.: Marí-
na. Martin 1946, ilustrácia Ervín Semian, úprava Dušan Šulc;
BUNČÁK, P.: Zomierať zakázané. Martin 1948, ilustrácia Vin-
cent Hložník, úprava Dušan Šulc.
18 Zákon č. 94 z roku 1949 o vydavatefskej činnosti, uznese-
nie vlády z 23. 12. 1952 o štátnej vydavatefskej politike.
19 DOBŠINSKÝ, P.: Slovenské rozprávky. Bratislava 1953.
s ilustráciami Eudovíta Fullu; ANDERSEN, H. CH.: Rozpráv-
ky. Bratislava 1956, s ilustráciami Vincenta Hložníka, v grafic-
kej úpravě Dušana Šulca.
20 VESELÝ, M., (c. d. v pozn. 1,) s. 65.
21 MATUŠTÍK. R.: Eudovít Fulia. Bratislava 1966, s. 143.
22 STEHLÍKOVÁ, B., VESELÝ, M.: Ilustrace v české a slo-
venské dětské knize. Praha- Bratislava 1986, s. 58.
23 CERVANTES, M.: Don Quijote; DICKENS, CH.: Vel-
ké nádeje. Bratislava 1950; COESTER, CH.: Legenda o Ulen-
spieglovi. Bratislava 1952; DEFOE, D.: Robinson Crusoe. Bra-
tislava 1958; HAUFF, W.: Rozprávky z púšte i mora. Bratisla-
va 1965.
24 Profesor Vincent Hložník v rokoch 1954—1972 viedol
Oddelenie vofnej grafiky a ilustrácie Vysokej školy výtvarných
umění v Bratislavě. Spomedzi jeho absolventov sa prioritně
orientujú na knižnú ilustráciu Viera Bombová, Albín Brunov-
ský, Viera Gergefová, Euba Končeková-Veselá, Ján Lebiš a ini.
25 Termin podlá Ljachova (LJACHOV, V. N.: Nástin teorie
knižního uměni. Praha 1975, s. 107).
26 ŠČIPAČEV, S. P.: Slohy lásky. Bratislava 1956; ŽÁRY,
Š.: Pověsti a báje. Bratislava 1957; BÜRGER, G. A.: Dobro-
družstvá barona Múnchhausena. Bratislava 1961 ; (všetky s ilus-
tráciami Vincenta Hložníka); TWAIN, M. : Princ a bedár. Brati-
slava 1962; Ibis a mesiac. Bratislava 1962, (obe s ilustráciami
Albína Brunovského); ONDREJOV, E.: Zbojnická mladost'.
Bratislava 1966, (s ilustráciami Alexandra Trizuljaka); Šudy
Katarinka. Slovenská ludová balada. Bratislava 1966, (s ilustrá-
ciami Viery Bombovej); ODRÁN, M.: Padišachova dcéra. Bra-
tislava 1967; KAŇA, J.: Palček a obor. Bratislava 1969; NO-
SOV, N. N.: Nevedko v slnečnom meste. Bratislava 1972;
VRCHLICKÁ, E.: Z orieška kráfovnej Mab. Bratislava 1972,
(všetky s ilustráciami Vincenta Hložníka); CHMELOVÁ E.:
Tulenia princezná, Bratislava 1974, (s ilustráciami Viery Bom-
bovej); ANDERSEN, H. CH.: Snežienka. Bratislava 1981, (s
ilustráciami Vincenta Hložníka).
27 Dušan Šulc je autorom knižných práč: Tvar knihy. Brati-
slava 1972; Estetičeskije kriterii tipizacii izdanij. Moskva 1982;
Typizácia typografie a modulor. Bratislava 1983.
28 KRÁE, J.: Balady. Bratislava 1957; V blízkosti tvojej.
Výběr zo slovenskej fúbostnej poézie. Bratislava 1957; BOTTO,
J.: Smrť Jánošíkova. Bratislava 1959; HOLLÝ, J.: Selanky.
Bratislava 1959; DOBŠINSKÝ. P.: O veternom královi. Brati-
slava 1962.

232
loading ...