Państwowy Instytut Sztuki [Editor]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki — 14.1952

Page: 3
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1952/0011
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
JULIUSZ STARZYŃSKI

ZADANIA HISTORYKÓW SZTUKI W ŚWIETLE
KONSTYTUCJI POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
LUDOWEJ

W uchwalonym dnia 23 stycznia 1952 r. projekcie Konstytucji Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej naród nasz otrzymuje nową kartę wol-
ności, nową kartę praw i obowiązków obywatelskich. W projekcie Kon-
stytucji, dyskutowanym obecnie w szerokich kręgach społeczeństwa,
zawarte są również wskazania, z których wyrasta i w dalszym ciągu
wyrastać będzie wszelka działalność pracowników kultury, pracowników
nauki i sztuki stojących w pierwszym szeregu frontu ideologicznego.
Konstytucja — czytamy w 6 punkcie art. 3 — zapewnia wszech-
stronny rozwój kultury narodowej. Konstytucja — jak stwierdza punkt
1 art. 62 — zapewnia obywatelom Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
prawo do korzystania ze zdobyczy kultury i do twórczego udziału w roz-
woju kultury narodowej.
Prawo gwarantujące ludowi pracującemu miast i wsi coraz szerszy
rozwój i udostępnienie kultury nakłada zarazem na wszystkich działaczy
nauki i sztuki obowiązek usilnej pracy, mającej na celu podniesienie po-
ziomu i upowszechnienie naszych wydawnictw książkowych i prasy,
radia, kin, teatrów, muzeów i wystaw, domów kultury, klubów, świetlic,
wszechstronne popieranie i pobudzanie twórczości kulturalnej mas ludo-
wych i rozwoju talentów twórczych.
Jedno z podstawowych praw demokracji ludowej, włączające wszyst-
kich obywateli do twórczego udziału w rozwoju kultury narodowej —
dla nas, historyków sztuki, jako pracowników nadbudowy ideologicznej —
oznacza przede wszystkim obowiązek. Musimy z tego punktu widzenia
dokładnie przejrzeć i zrewidować dotychczasowy kierunek naszej dzia-
łalności społecznej i naukowej, musimy zmobilizować wszystkie siły po to,
by jeszcze lepiej i wszechstronniej pracować nad upowszechnieniem do-
robku trwałych wartości naszej kultury artystycznej, czynnie zarazem
uczestnicząc w kształtowaniu nowej sztuki polskiej — w służbie narodu
budującego socjalizm.
Odpowiednie artykuły Konstytucji uwydatniają doniosłą rolę pra-
cownika nauki i sztuki w naszym społeczeństwie. Dokumentują one zara-
zem tę wielką pomoc i opiekę, jaką Państwo Ludowe od pierwszych chwil

3
loading ...