Państwowy Instytut Sztuki [Editor]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki [Editor]
Biuletyn Historii Sztuki — 14.1952

Page: 180
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bhs1952/0496
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
HELENA KOZAKIEWICZÓW A

ten ostatni jest raczej późniejszy i choć specy-
fika pracy odlewniczej każe nam wskazać ra-
czej na wspólne pochodzenie obu tych rzeźb od
trzeciej, ą mianowicie od modelu do odlewu.
Eckhardtówna4 w swej pracy o nagrobku Lu-
brańskiego związała nasz nagrobek wraz z kraś-
nickim jąko domniemane dzieła Bernarda Rzy-
mianina w jedną temu artyście przypisywaną
grupę wraz z nagrobkami Janów Tarnowskich
w Tarnowie, Kościeleckich w Kościelcu, Przec-
ławskiego w Chojnicy, Szydłowieckiego w Szy-
dłowcu, Kotwiczą w kościele Bożego Ciała
w Krakowie, Gasztołda w Wilnie i Lasockiego
w Brzezinach. W jednej grupie znalazły się na-
grobki typów najrozmaitszych, z różnego mate-
riału wykonane, mechanicznie zestawione na
4Nagrobek „biskupa Czarnkowskiego“ w ka-
tedrze poznańskiej, Poznań 1933, s. 54—55.

podstawie pewnych elementów podobieństwa
powtarzających się nie na wszystkich zresztą
nagrobkach zaliczonych do grupy. Tę sztuczną
koncepcję obalili już Pagaczewski i Estreicher5
wskazując na pomyłkę w dacie, jaką popełniła
Eckhardtówna. Przykłady te wskazują, że w ba-
daniach nad rzeźbą nagrobkową winna być
zwrócona większa uwaga na różnice, których
podłożem jest odmienny materiał i różny cha-
rakter zamówienia.
Niniejszy komunikat ma charakter szkicowy
samo zagadnienie wymaga pogłębienia dalszych
badań. Winny one moim zdaniem pójść w kie-
runku dalszego wyodrębniania cech polskiego
nagrobka renesansowego w metalu, do którego
należy nagrobek Sobockiego, w odrębności je-
go typu i artystycznego ujęcia.
5 jw., s. 148.

ROMANA ZDZIARSKA
NAGROBEK KS. MAZOWIECKICH
W KATEDRZE WARSZAWSKIEJ

Na opóźnionym kulturalnie Mazowszu, gdzie
w XVI w. triumfy święcił gotyk, nagrobek
książąt Mazowieckich to pierwszy zwiastun re-
nesansu. W dotychczasowych badaniach nad

rzeźbą tego okresu zbyt słabo był on uwzględ-
niany; nie poświęcono mu ani jednej mo-
nografii; wspominają o nim jedynie margine-
sowo prace na temat katedry, mające charak-Rye. 1. Nagrobek ks. Mazowieckich. (Fot. E. Kozłowska 1952)

180
loading ...