Polska Akademia Umieje̜tności <Krakau> / Komisja Historii Sztuki [Editor]; Polska Akademia Nauk <Warschau> / Oddział <Krakau> / Komisja Teorii i Historii Sztuki [Editor]
Folia Historiae Artium — NS: 4.1998

Page: 53
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/fha1998/0057
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
' T~ «-*’ ' : . " . ■

4. Kościół parafialny w Komarnie ocl wschodu. Stan z r. 1997
(fot. S. MichtaD

cechu budowniczych od r. 1613 do śmierci w r. 164524- W
aktach miejskich z r. 1638 nazwano go „munitionis civi-
tatis geometra”. W r. 1635 wykonywał jakieś roboty w
więzieniu ratuszowym, w trzy lata później stawiał śród-
rynkowy kram dla Domagalicza; przez jakiś czas zatru-
dniali go lwowscy jezuici25. Jana Pokorowicza łączyły
również więzy z innymi lwowskimi budowniczymi i
murarzami. Jego siostra, Katarzyna Pokorzanka, wyszła
za mąż za Włocha Mikołaja Silvestri, zwanego Sylwe-
strem (1638), zatrudnionego przez Koniecpolskich przy
wznoszeniu ich zamku w Poclhorach. Z kolei córka Jana
wyszła za mąż za lwowskiego snycerza Stefana Osowi-
cza, zwanego Przyjaznym, notowanego w aktach miej-
skich w latach 1640-166326. Polo rowie z był właścicie-

dlych we Lwowie budowniczych włoskich [w:] Księga pamiątkowa
ku czci Leona Pinińskiego, t. II, Lwów 1936, s.137; S. Łoza, Ar-
chitekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 241. Jana,
jako jednego z czterech synów Adama, wzmiankuje W. Łoziń-
ski, Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku, Lwów 1901, s. 80.

21 Kowalczuk, o. c., s. 72-77.

21 Mańkowski, Dawny Lwów..., s. 225.

lem odziedziczonej po ojcu połowy kamienicy, której dru-
ga część należała do znanego lwowskiego architekta Am-
brożego Przychylnego2-. Jan Pokorowicz bywa uważany
za twórcę lwowskiego kościoła Karmelitów Trzewiczko-
wych28.

Tezy Mańkowskiego przyjęli bezkiytycznie badacze
ukraińscy, podejmując nieco naiwnie próbę ich uzasa-
dnienia29. Według autorów inwentaryzacji zabytków ar-
chitektury na Ukrainie kościół w Komarnie pod wzglę-
dem stylu reprezentuje etap przejściowy pomiędzy re-
nesansem i barokiem. Znaczne podobieństwo ma łą-
czyć fasadę z elewacją frontową kościoła jezuitów we
Lwowie (ryc. 9), co wynika z udziału w realizacji obu
budowli tego samego architekta - Jana Pokorowicza.

20 M. Gębarowicz, Szkice z historii sztuki XVII w., Toruń
1966, s. 109-110.

27 Mańkowski, Dawny Lwów..., s. 225-

28 Łoza o. c., s. 242. Ten sam kościół Mańkowski (Dawny
Lwów..., s. 222, 224) przypisuje ojcu Jana.

29 Pamiatniki gradostroitielstwa i arebitiektury Ukrainskoj SSR, t.
III, Kijew 1985, s. 126.


53
loading ...