Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 138
DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0152
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

oltárom pre 1’ud, pre masy. V starokresťanskej
bazilike stál oltář uprostřed priestoru kostola
a taktiež v priečnej lodi na osi apsidy a hlavnej
lodě — nad menzou sa týčili štyri štípy, na ktorých
bol zavesený baldachýn z drahých tkanin alebo
zo zlatých či strieborných plátkov. Baldachýn
nazývali stanom, resp. cibóriom — tak vznikol
názov cibóriový oltář. Tu slúžil kňaz omšu, obrá-
tený tvárou k veriacim. Horná plocha menzy
bola v tej době volná, ozdoboval sa iba stipes.
Ďalší vývoj oltára dostal impulz z používania
relikviárových skriniek, ako i diptychov a trip-
tychov — zároveň došlo i k liturgické] zmene —

2. Most na Ostrove — dnešný stav.


celebrujúci kňaz sa obracia chrbtom k veriacim.
Tým sa vytvára možnost zvyšovat zadnú stenu
oltára, ktorá v ranom stádiu bola naznačená dip-
tychmi a triptychmi, neskór románským retábu-
lom, a tak dospiet až k mohutným stavbám stře-
dověkých křídlových oltárov. Zaiste dóležitú
úlohu hrál přitom i moment spoločenský — cibó-
riový oltář niesol v sebe spomienku na staro-
krestanské spoločenstvo veriacich — v obrátení
sa kňaza chrbtom k veriacim našlo výraz změněné,
výnimočné postavenie cirkevnej hierarchie, ako
i ostrá triedna diferenciácia v středověku: oltář
už nie je v střede veriacich, ale sa posúva na vý-
chod do apsidy a právo veriaceho byt blízko něho
určuje hierarchická stupnica. Všetky tieto mo-
menty hráli úlohu pri vytvoření nového typu
oltára, oltára retábulového.
„Pobožnost raného feudalizmu mala abstraktný
a aristokratický ráz. Bohoslužby s přepychovou
pompou prebiehali vo zvýšenej časti svatyně,
ktorá bola uzavretá pre 1’ud a vačšinou sa ich
zúčastňovalo iba kňazstvo. Preto bolo potřebné
pre 1’ud v lodi kostola postavit zvláštny oltář.“3
Tento oltář sa nazýval oltárom laikov a v zacho-
vaných prípadoch spoznáme v ňom typ cibóriového
oltára. Cibóriové oltáře poznáme v niekolkých
středověkých německých katedrálách: neskoro-
románsky cibóriový oltář v j uznej priečnej lodi
kostola panny Márie v Halberstadte a gotický
v rezenskom dóme.4 Gotický cibóriový oltář
v Rezne5 je vytvořený nad štvorcovým pódo-
rysom — štyri štípy nesú jedno pole gotickéj
krížovej klenby, z vonkajšej strany nad gotickými
arkádovými oblúkmi sú vimperky s krabmi
a křížovým kvetom vo vrchole a nad stípmi stoj a
plastiky pod baldachýnmi, ktoré sú ukončené
fialami.
Staršia literatúra neuvádzala žiadny výskyt
cibóriových oltárov na území středověkého Uhor-
ska, resp. přiznávala, že z románského obdobia
sa žiadny oltář nezachoval. Maďarský historik
Jenö Rados roku 1938 mal ešte pochybnosti
o kamenných detailoch v Pécsi, považovaných
za časti cibóriového oltára a písal: „Nakolko boli
u nás rozšířené cibóriové oltáře, na to móžem
odpovedať iba na základe analogie s cudzinou.
Vo všeobecnosti si móžeme skór představit jed-
noduché menzy, zobrazenie svätca alebo iného
ikonografického programu sa uskutečňovalo mal-
bou na stene za oltárom.“6

138
loading ...