Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 5
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0165
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
4. Závěsný ozdobný piest zdobený vruborezom z roku 1823.
Nálezisko: Králová pri Modré.
klobúka. Druhá postava sprava s textom ,, Vivat
chlapci“, ktorá má pod pazuchou karabin a v pra-
vici džbán, je — podlá všetkého — Jánošík, čo
podopiera aj fakt, že táto figúra má jediná na hlavě
„jánošíkovský klobúk“, onen válcovitý čákov,
ktorý má na obvode vystřihnutý akýsi trojuhlastý
príklopec. Tento válcovitý klobúk, ktorý Jánošíka
lokalizuje historicky, stal sa popři valaške jedným
z ikonografických atribútov Jánošíkovho výtvar-
ného spodobnenia.
Opísanému džbánu istým spósobom korespon-
duje závěsný ozdobný piest z Královej pri Modré,
datovaný rokom 1823, ktorý je v zbierkach Slo-
venského národného múzea v Bratislavě. Jeho
výzdoba je členená do štyroch horizontálnych
pásov. V prvom a druhom je motiv stromu života
a piety. Celkom naspodku je motiv Jánošíka s mi-
lou a dvorná hudcami. Nad tým je pás s dvorná
zbojníkmi, zatínajúcimi valašky do kmeňa spó-
sobom, ktorý nápadné připomíná strom s valaška-
mi na uvedenom už habánskom džbáne.
Pokia! nám tieto dva časové sice odïahlé, ale
národopisno-územne zhodné artefakty dovolujú
usudzovať, máme tu do činenia s určitým typom
jánošíkovských zobrazení, ktorý sa začal vy ví jat
už od začiatku 18. storočia, ale ktorý ostal územne
obmedzený pravděpodobně iba na juhozápadné
Slovensko a připadne aj na slovensko-moravské
pomedzie a ktorý, zdá sa, dozněl ešte v prvej tretine
19. storočia. Pre tento typus zbojnických zobra-
zení je charakteristický heraldický princip axiálnej
kompozície s osou tvořenou kmeňom stromu,
v ktorom majú zbojníci, rozostavení z dvoch pro-
tilahlých stráň, zaťaté valašky.
Sleduj úc historicko-genetický vývoj l’udovo-vý-
tvarnej představy Jánošíka, ako koruny starých
zbojnických legiend, prvoradú pozornost musíme
věnovat ludovým malbám10 na skle. V ludových
malbách na skle sa totiž jánošíkovský motiv
vyskytoval v relativné najváčšom počte i v naj-
pozoruhodnejšom umeleckom přetavení. Podobné
ako v predchádzajúcom typuse, ani tu nevystu-
puje Jánošík nikdy sám, ale vždy spoločne so svo-
jou družinou.
5. Jánošík s družinou. Koniec 18. stor. Podmalba na skle
od neznámého ludového nialiara.5
loading ...