Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 8
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0168
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

8. Sprievod svátých
panien. Po roku
540 n. I. Mozaika
v S. Apollinare
Nuovo v Ravenne.

zaujímavosti zistenie, že takéto vlnovite upravené
závěsy vidieť napr. aj na viacerých karolinských
a otonských miniatúrach. Podl’a nie dost presved-
čivej mienky niektorých etnografov belasá farba
pozadia označuje horské hřebene, kým červená
drapéria symbolizuje vraj zorami zapálenú ob-
lohu.12
Obvyklá farebnost rozoberaných obrazov je
s určitou váčšou-menšou variabilitou táto: obry-
sová kresba, ktorá sa maluje vždy prvá, farbou
čiernou, linie tělových častí niekedy farbou červe-
nou. Základ modrý a jednotlivé obrazové predmety
zelenou, hnědou, tělovou a sivastobielou. Oděvné
doplňky bývajú často zo zlatej alebo striebornej
fólie, čo udeluje obrazom nielen atmosféru obdiv-
nej sympatie a patinovaného hrdinstva, ale aj
skvúcej sviatočnosti.
Nemáme tu dost miesta na rozvádzanie otázky,
kto bol póvodcom týchto malieb. Musíme sa uspo-
kojit iba s paušálnym zistením, že to boli neznámí
ludoví maliari — len zriedkavo poznáme čo len ich
měno a miesto pósobenia.13 Oni přejímáním kano-
nizovali — za okolností bližšie nám neznámých
kompozíciu, ktorú sme nazvali „Jánošíkova dru-
žina“.
Ako vzor týchto malieb prichádzajú do úvahy

aj spomenuté už dva listy neznámého ocelbrytca
z doby okolo roku 1830. No súdiac podl’a ich
celkovej úrovně, možno povedať, že póvodcom
analyzovaného typu obrazov, tvorcom a zákono-
dárcem takejto velkorysej ikonografickej koncepcie
a platnosti, takéhoto uměleckého zovšeobecnenia
tento neznámy výtvarník poloremeselnej-pololu-
dovej úrovně rozhodne nebol. Skór sa dá povedať,
že pracoval a v duchu súčasného empírového slohu
zredigoval předlohu cudziu a staršiu. A potom -
technika oceïorytu sa vyskytuje po prvý raz
v Europe až roku 1820, teda práca nášho oceTo-
rytea nemohla vzniknúť prv. Okrem toho máme
doklad aj pre slohové staršie malby na skle tohto
typu.14 Tieto staršie doklady vykazujú vo svojej
kresbe črty rustikalizovaných barokových tvarov,
ako ich poznáme z našich barokových ludových
malieb i z niektorých medovníkových foriem z ob-
dobia barokového slohu. V ich linii vidíme preto
spojovaciu niť medzi 17. storočím a začiatkom 18.
storočia, keď sa jánošíkovská legenda začala for-
movat aj prostriedkami výtvarného zobrazovania.
Na ludových malbách analyzovaného typu si aj
menej cvičené oko musí všimnúť niekolké kompo-
zičně zvláštnosti. Tak predovšetkým: jánošíkovská
legenda by mala byť aj so všetkým výtvarné

8
loading ...