Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 9
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0169
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9. Cisár Justinián
so svojou druži-
nou. Mozaika
v S. Vitale v Ra-
venne.


póvodným či najstarším, čo k nej patří, odkazom
barokovým, ale na sledovanom kompozičnom type
nenachodíme nič, čo by sa mohlo jednoznačné
označit za odkaz barokovej výtvarnej kultúry.
Obraz „Jánošíkova družina“ představuje obec
mužov ludového rázu, obec, ktorá nemá ani jed-
noznačné rolnicky, ani vyslovené vojenský ráz.
Usudzujúc čisto podlá formového hladiska, obra-
zové útvary podobného skladobného usporiadania
(napr. Ukrižovanie, Nanebevstúpenie a pod.) zna-
menajú spravidla zvelebenie, povýšenie atď. Zo-
brazený akt sa, ako sme to už viděli, interpretuje
ako prijímanie nového člena do družiny zbojníkov,
teda jeho „povýšenie“ na zbojníka.
Osnova rozoberaných malieb je súmerná podlá
stredovej osi, ktorá prechádza postavou znázor-
něnou frontálně vo výskoku so skríženými nohami.
Sledovanie ikonografických analogií by nás odvied-
lo daleko do minulosti.15 Pózu tejto charakteristic-
kej postavy so skríženými nohami, ktorá nechýba
ani na jednom obraze, možno označit za hieratickú.
Z oboch stráň tejto figúry sú potom vo viac-menej
symetrickom a rytmickom usporiadaní postavy
zbojníkov.
Analyzovaný obrazový výjav je nielen výrazné
rytmicky členený, ale je tiež radený akoby do jed-

nej priestorovej vrstvy; nejde tu teda o končen-
trickú kompozíciu kuželbvú. Symetria, rytmizácia,
vertikalizmus a redukcia priestorových vzťahov
do jednej roviny je velmi starý skladobný princip,
ktorý sa nám len ozřejmí, ak si k tomu uvědomíme,
že všetky postavy tejto scény — pravda, okrem
tej, čo je vo výskoku — sú podriadené izokefálii,
t. j. všetky majú hlavy v rovnakej výške. Izoke-
fália ako výraz rovnosti zúčastněných osob16 a prin-
cip monumentalizačný je príznakom sice aj západ-
nej romaniky, ale najmá a predovšetkým byzant-
ské j kompozície.
So skladbou typu „Janošíkova družina“ sa nám,
pravda, len velmi vzdialene asociujú niektoré
zo známých mozaik z oblasti Stredomoria, najma
v Ravenne, napr. obraz cisára Justiniána s druži-
nou v chráme S. Vitale. No asociuje sa nám aj
s tamojšími mozaikami v bazilike S. Apollinare
Nuovo, kde na jednej straně lodi vidieť sprievod
martýrov a na proťajšej procesiu svátých panien.
Určité detaily z týchto mozaik nám pripomínajú
niektoré zložky našich jánošíkovských vyobrazení
na sklených obrázkoch. Na mozaikách v S. Apolli-
nare Nuovo sa medzi každou postavou, zjavne
kvóli rytmizácii, striedajú datlové palmy — na já-
nošíkovských zobrazeniach sa za každou postavou

9
loading ...