Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 62
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0222
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Poznámky

I Bayer, József,Egy hazánkba letelepedett Dán fes tóröl,
Budapešti Szemle 1912, 235—248.
3 Pozři Kazinczyho publikovaná korespondenciu: Ka-
zinczy Ferencz levelezése, Budapest 1891—1909, zv. II,
501, 506; zv. III, 4, 10, 96, 108, 136, 349; zv. VIII, 138;
zv. IX, 124, 131, 136—8, 349; zv. XIX, 300; zv. XX.,
202; zv. XXII, 511.
3 Vaterländische Blätter für den Österreichischen
Kaiserstaat, III. roč., I. zv., Wien 1810, 121.
4 Weinwich, Maler-Kunstens-Historie, 1811, 192;
Lund, Danske malede Portr., 7 (1900), 68; Westergaard,
Danske Portraetter i Kobberstik, 2/1933, 936.
5 Nagler (Künstler-Lexikon, zv. XVII, 521) ho
uvádza ako Johanna Jozefa.
• Pozři cit. prâcu J. Bayera, 241.
7 Toman, Prokop, Slovník československých výtvarních
umělců, Praha, zv. II, 500.
7 8 Felsómagyarországi festók jótékonycélu képkiállitása
Kassán, Košice 1918. Pozři bibliografický súpis Eugena
Sabola, Katalogy košických výstav, Košice 1956, 21.
9 Kószeghy, Elemér, Bildnismalerei in der Zips,
Kežmarok 1933, 14, 24.
10 Polák, Jozef, Das Porträt in der Zips, Prager
Presse 2. VII. 1933, str. 6.
II Vaculík, Karol, Umenie 19. storočia na Slovensku,
Bratislava 1952, 11, 112.
12 Vaculík, Karol, Maliarstvo 19. storočia na Sloven-
sku, Bratislava 1956, 10.
13 Pozři napr. referát o výstave v Miškovci od Gy.
Ruttkayho, Felvidéki és kárpátaljai képzômûvészek
Miskolcon, Uj magyar museum 1943, zv. III, č. 6,
324.
14 Rózsa, György, Friedrich John und die Schriftsteller
der Aufklärung in Ungarn, Acta Historiae Artium 1956,
č. 1—2, 147—149; Rózsa, György, Kazinczy a můvészet-
ben. Mûvészettôrténeti Értesító 1957 (VI), 174—192.
15 Garas, Klára, Magyarországi festészet a XVIII.
században, Budapest 1955, 255.
14 Rózsa, György, Adalékok a magyarországi arckép-
festészet torténetéhez, Folia archeologica XIV (1962),
211—221. S touto prácou sme mali možnost zoznámiť sa
už iba po dokončení nasej štúdie, uzavretej roku 1962.
17 Pri tejto příležitosti považujeme za potřebné poda-
kovať Madarskej národnej galérii a Historickej obrazárni
Maďarského národného múzea v Budapešti za poskyt-
nutý fotodokumentačný materiál. Rovnako sme zavia-
zaní aj za prefotografovanie Stunderovej práce z knižnej
reprodukcie (uverejnenej v diele Lunda, Dánské malede
Portraetter 7(1900) Králbvskej knižnici v Kodani. Há-
kujeme taktiež Slovenskej národnej galérii, Východo
slovenskému múzeu v Košiciach, Východoslovenskej

galérii v Košiciach a Vlastivědnému múzeu v Bojniciach
za poskytnuté fotografie.
18 Opierame sa o výsledky výskumu Arista Panděra
v archíve kodanskej francúzskej reform. církvi — archív
E. Kószeghyho, resp. Thieme-Becker, Allgemeines
Lexikon der bildenden Künstler, zv. XXXII, Leipzig
1938, 249.
19 Měno sa vyskytuje ešte vo variácii Stounder,
Stoundre, resp. v přepise Stünder.
20 Podlá A. Tichomirova bol Stunder slobodomurárom.
(Pozři: Tichomirov, A., Rombauer Oroszországban.
A Magyar Nemzeti Galéria Kôzleményei III, Budapest
1961, 132. Slobodomurárom bol, ako je známe, aj Franti-
šek Kazinczy.
21 Weinwich, Maler-Kunstens Historie, 1811, 192.
22 Thieme-Becker, c. d. XXIII, Leipzig 1929, 606.
23 Thieme-Becker, c. d. I, Leipzig 1907, 23.
24 Je zaujímavé, že otec Antona Raphaela Mengsa
pochádzal taktiež z Dánska a — ako je známe — mal
značný vplyv na tvorbu svojho syna.
25 Thieme-Becker, c. d. XIX, Leipzig 1926, 292.
26 Thieme-Becker, c. d. X, Leipzig 1914, 320.
27 Porovnaj napr. Podobizen prirodovedca Charlesa
Bonneta, repr. v diele Emil Hannover, Danmarks
Malerkunst, Koppenhagen 1902, 21.
28 Thieme-Becker, c. d. V, Leipzig 1911, 328.
29 Westergaard, Danske Portraetter i Kobberstik,
2/1933, 936. Podobizeň litografovaná neskôr I. Bundse-
nom.
30 Svoj model oděl Stunder do žitých kožených nohavic,
zelenej mentieky, bielej vesty a usadil ho na hlavicu
štípa, pokrytého rozostretou fialovou drapériou. Frag-
ment obrazu bol reprodukovaný v příspěvku Gy. Rózsu
v Mûvészettôrténeti Értesító 1957, 177, obdobné ako
Stunderom malovaná Kazinczyho podobizeň z roku
1797 (tamže, str. 178), ktorá je podlá Rószu pravděpo-
dobně obměnou tejto staršej předlohy.
31 Pozři c. d. Györgya Rózsu vo Folia archeologica
XIV (1962), 212.
32 Na okraj listu, ktorý Stunder adresoval 22. 9. 1803
z Pešti Františkovi Kazinczymu do Ér-Semlyénu, Ka-
zinczy poznamenal: ,,J. Jac. Stunder Hafniensis, Pictor,
Venit in Hungariam Ao 1793, duxit Leutschoviae uxo-
rem.“ (J. Jak. Stunder z Kodaně, maliar, do Uhorska
prišiel roku 1793, oženil sa v Levoči.) List podlá údajov
E. Kószeghyho uložený v Madarskom národnom múzeu
v Budapešti.
33 Narodená 13. septembra 1763 v Levoči. Záznam
v ev. a. v. levočskej matrike znie: ,,1763 13. sept. Elisa-
beth und Catharina, Gemelli. P. Johann Samuel Adami,
ein Kauffmann. Mat. Eva Susana geb. Joh. Haszy.“

62
loading ...