Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 63
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0223
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
(13. sept. 1763 Alžběta a Katarina, dvojičky. Otec: Ján
Samuel Adami, obchodník. Matka: Eva Zuzanna, rod.
Haszyová.)
34 Zápis v ev. a. v. matrike znie: „Copulirt hir worden
1797 (Nr. 17) den 3. Okt. H. Johann Jacob Stunder
gebürtig aus Koppenhagen, Portrait und Historien-
mahler in Pest, ledigen Standes mit Jungfer Elisabeth,
der nunmehr seeligen H. Samuel Adami mit Frauen
Eva Susanna gebohren Hasi, ehelich erzeugten einzigen
Jgfr. Tochter; In Gegenwart H. Carl von Tôke, H. Johann
David Schürer von Johann Carl Osterlamm.“ (3. okt.
1797 boli tu sobášení: pán Ján Jakub Stunder, narodený
v Kodani, portretista a maliar historických obrazov
v Pešti, slobodný, s pannou Alžbětou, manželskou dcé-
rou nateraz už zosnulého pána Samuela Adamiho a panej
Evy Zuzanny, rod. Hasi; za přítomnosti (svedkov —
poznámka autorky) pána Karola von Tôke a pána Jána
Dávida Schurera, Jánom Karolom Osterlammom.)
Uverejnené aj dr. K. Pekárom v časopise Mûvészet IV
(1905), 347.
György Rózsa dává do súvislosti so Stunderovým od-
chodom do Levoče roku 1797 básnický list univerzitného
profesora Andreja F. Haliczkého, příslušníka okruhu
Stunderových peštianskych priatelov, v ktorom sa ma-
lí aroví tlmočí pozdrav s prianím skorého návratu. Pozři
c. d. György a Rózsu vo Folia archeologica XIV (1962),
212. List A. F. Haliczkého bol uverejnený v Pešti roku
1797, podlá Rózsových údajov uvádza ho J. Szinnyei
v diele Magyar irók élete és munkái IV, Budapest 1896,
347.
35 Houdek, Ivan, Osudy Vysokých Tatier, II. vyd.,
Lipt. Mikuláš 1951, 88, obdobné uvádza Stundera aj
Slovenská Pravda V, č. 178 z 8. 8. 1940, 3.
38 Našu hypotézu staviame na Houdkových údajoch.
Pozři c. d., 87.
37 Podlá údajov spišského kanonika dr. Beerwald-
szkého (pozři c. článok J. Bayera, 248) Stunder dostal za
obraz 118 R. fl. a nadto dňom 6. apríla 1797 datované
osobitné uznanie.
38 Obraz nateraz v múzeu v Rimavskej Sobotě, malo-
vaný zrejme na podnět ev. a. v. farára Jána Laurentzyho,
známého zakladatelů a člena osvietenskej Spoločnosti
malohontskej.
38 Obe podobizně, vystavené roku 1933 na Výstave
spišského portrétu v Kežmarku, sú dnes nezvěstné.
Reprodukujeme ich podlá fotokopie vyhotovenej zo
starého negativu archívu Štátneho východoslovenského
muzea v Košiciach.
40 Podlá Kazinczyho listu Jozefovi Szentgyörgyimu
z 6. 11. 1811 (pozři Kazinczy Ferencz levelezése IX, Bu-
dapest 1899, 136—138).
41 ,,Két Római vidéket feste gróf Csáky Emanuelnek
réztábla után. A hely valami tó Róma mellet, s holdfény
ad neki világot. Stunder a képét zoldsárga színben
festette, úgy hogy attól eliszonyodtam. Szólottam: nem
használt. A tudatlanok szépnek lelték.“ (Namaloval pre
grófa Emanuela Csákyho podlá mědirytiny dve římské
krajiny. Miestom výjavu bolo nějaké jazero pri Říme,
ktorému dával světlo mesačný svit. Stunder maloval
obraz v zelenožltej farbe, bol som z toho až zhnusený.

Povedal som: no, nepomohlo to. Nevědomým sa vidělo
pěkné.) — Pozři list citovaný v pozn. 40.
42 Podlá Thieme-Beckera (c. d. XXIII, 463) naro-
dený roku 1783, v období okolo roku 1800, teda ani nie
dvadsaťročný.
43 Archív Ústavu teorie a dějin umenia SAV.
41 Roku 1922 sa podlá rukopisnej poznámky Jozefa
Poláka nachodili v Ernstovom múzeu v Budapešti,
miesto ich dnešného uchovávania neidentifikované (prav-
děpodobně Maďarská národná galéria v Budapešti).
Reprodukujeme zo starej fotografie.
45 Ako otázna podobizen grófa Štefana Fáya uvedené
v katalogu výstavy Umenie XIX. storočia, Bratislava
1951, 50.
48 V súkromnom majetku v Košiciach.
47 Pozři katalog Magyar biedermeier kiállítás képes
tárgym/utatója, Budapest 1937, 37.
48 V súkromnom majetku v Budapešti, za upozornenie
vdačím pracovníkům Madarskej národnej galérie v Bu-
dapešti. Nie je vylúčené, že tu ide o podobizen pani
Thümlingovej so synom, o ktorej je zmienka v spomína-
nej už Haliczkého Epištole.
40 V čakanskom kaštieli bol sústredený materiál získa-
ný zvozom umelecko-historických predmetov.
50 Obidve v zbierkach Štátneho východoslovenského
múzea v Košiciach.
51 V majetku potomkov levočskej rombauerovskej
rodiny v Budapešti tradované ako rodinná podobizeň.
52 Variantou tejto podobizně je pravděpodobně Schwart-
nerova podobizeň od Jozefa Czauczika, uchovávaná
v kežmarskom evanjelickom lýceu.
53 Zápis o přijatí za měšťana znie: „Protocollum Civium
Liberae Regiae Montanae Civitatis Neosoliensium Pag. 5.
Num. 214. Datum Cooptationis 2 Julii Anno 1808
Stunder Joannes Jacobus; 2. Anno 1808 die Mensis Julii
in Praetorio. No 1191 D. Joannes Jacobus Stunder ex
Dania, loco Hafnia oriundus Pictur medio adstantis Dni
Oratoris se in convicem recipi instat. Qui etiam depositis
consuetis Taxis in civem receptus et ad Juramenti
Depositionem admissus est.“. (Protokol občanov slob.
král’, banského města Banskej Bystrice, str. 5, č. 214.
Dátum kooptácie: 2. júla 1808 Stunder Ján Jakub; 2.
júla roku 1808 na radnici; č. 1191. Pán Ján Jakub
Stunder z Dánska, póvodom z Kodaně, maliar, dožaduje
sa prostředníctvom pána orátora prijatia do občianskeho
zvázku. Akonáhle zložil príslušnú čiastku, bol přijatý za
občana a připuštěný ku zloženiu přísahy. (Text publiko-
vaný v cit. medailóne J. Bayera, 276—277).
51 Podobizeň v zbierkach Historickej obrazárně Ma-
ďarského národného múzea v Budapešti. Podlá nej vy-
hotovil A. Ehrenreich dve mědirytiny. Jedna z nich,
podlá všetkého prvá čo do vzniku, je označená textom:
„Petrus Kubiny de Felsô kubin, Complvr. II. Comitat.
Tab. Jud. Assessor . . . etc. Stunder pinx. Ehrenreich jun.
sc. Pest,“ text druhej znie: „Petrus de Kubin S. C. R. A.
Majestatis Consiliarius 1823 . . . etc. (spodobený má na
nej fúzy — poznámka autorky) Stunder pinx. Ehrenreich
jun. sc. Pest.“ (Pozři súpis Ehrenreichových práč v štúdii
Dénesa Pataky ho, A magyar rézmetszés tôrténete,
Budapest 1951, 108).

63
loading ...