Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 64
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0224
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
55 Pozři katalog: Výstava podobizni a miniatúr z ma-
jetku košických rodin, október — novembcr 1921, Košice
1921.
56 Podobizen povodně v majetku Schellovcov, neskór
přešla do majetku pani Hallerovej v Bodrogkisfalude,
nateraz neidentifikovaná, známa iba z fotografie.
57 V majetku Maďarské j národnej galérie v Budapešti.
58 V zbierkach Historickéj obrazárně Maďarského ná-
rodného múzea v Budapešti. Podlá všetkého sa na tento
obraz vztahuje pasáž Kazinczyho listu adresovaného
Jozefovi Szentgyörgyimu zo dňa 6. novembra 1811:
. . Báro Prónay Simonné ezidén küldé Nekem 2 por-
traitját, hogy válasszak és az egyiket küldjem vissza.
Egy lineába teszem Stünderrel, de úgy hogy Neygass
mégis többet ér, mert jobban talál; Stünder jól színel,
Neygass feketébe csap, s a piros nála szederjes.“ (Man-
želka baróna Šimona Prónayho mi poslala tohto roku
svoje dva portréty, aby som si z nich jeden vybral a druhý
poslal nazad. Dávám ich na roven Stunderovi s tým, že
Neygass je predsa len viac hoden, lebo lepšie vystihuje
(podobu — pozn. autorky); Stunder dobré koloruje,
Neygass přechodí do čierneho a červená má u něho
modrastý nádych.)
59 V katalogu banskobystrického múzea sú všetky tri
podobizně vedené ako práce neznámého autora.
09 Za upozornonie na ňu vďačím akad. maliarke M.
Společníkové j.
61 Podlá údajov J. Bayera, opierajúcich sa o zprávu dr.
Zivusku — roku 1909 v majetku předsedu sirotskej
správy v Banskej Bystrici — pozři e. d. J. Bayera,
247—248.
02 Zápis o Stunderovom úmrtí v matrike ev. a. v.
církvi v Banskej Bystrici — zv. IV. — z roku 1811 znie:
,,15. August 1811 Johannes Jacobus Stunder, pictor
insignis, vir integerrimus, annorum 51, morbus: febris
putrida“. (15. augusta 1811 Ján Jakub Stunder, význačný
maliar, bezúhonný muž, 51-ročný, nemoc: zhubná zim-
nica.) Za výpis z matriky vďačím s. vedúcemu terajšieho
Štátneho archívu v Radvani. Nekrology boli uverejnené
v časopisoch Annalen der Literatur und Kunst in dem
österr. Kaiserthume, roč. XI, zv. IV, Wien 1811, 115
a v Pressburger Zeitung 1811, 1072. Podl'a nekrologu
v Annalen . . , Stundei’ zanechává po sebe vdovu so
štyrmi dětmi. V levočskej ev. a. v. úmrtnej matrike z roku
1858 nachádzame záznam, ktorý sa podl’a všetkého vzta-
huje na manželku umelcovho syna a nasvědčuje tomu,
že stunderovská rodina mala naďalej vztahy ku Spišu:
,,13. 6. 1858. Frau Susanna Catharina Stunder, Wittwe
des Herrn Johann Franz Stunder, 57 Jahre.“ (Pani
Zuzanna Katarina Stunderová, vdova po pánovi Jánovi
Františkovi Stunderovi. 57-ročná.)
63 Pozři cit. medailón J. Bayera, 245.
61 Rodák z Orosháza (nar. 1770 — zomr. po 1829?)
pósobil ako rytec vo Viedni, neskór v Rusku. Podlá
Stunderových olejomalieb vyhotovil štyri mědirytiny:
Podobizen estetika a profesora peštianskej univerzity
Eudovíta Schediusa — s označením: ,,J. Stunder Pinx.
Czetter sculp.“; Podobizen Johanny Kovachichovej —
s označením: „Johann Stunder ad vivum pinxit Budae
sculps. Viennae, Sam. Czetter Hungarus, 1805“; Podo-

bizen Andreja Semseyho — s označením: „Stunder pinx.
sculps. Viennae Sam. Czetter Hungarus Oroshasiensis ex
Com. Békésiensi 1805“; Podobizen Antona Festeticha
s označením: ,,J. Stunder pinx. Sam. Czetter sculps.
Viennae.“ Pri zůstavovaní prehïadu grafických listov,
vyhotovených podlá Stunderových předloh, opierali sme
sa predovšetkým o prácu Dénesa Patakyho A magyar
rézmetszés tôrténete, Budapest 1951, 97—98.
65 Bratislavčan, nar. 1784, zomr. po 1844 vo Viedni.
Medirytec a ocelbrytec, pósobil v Pešti a vo Viedni,
jeden z najagilnějších grafikov prvej polovice 19. storočia.
V súpise jeho diela uvádza D. Pataky tri mědirytiny vyho-
tovené podlá Stunderových předloh: dva portréty Petra
Kubíny iho, pozři poznámku 54; Podobizen baróna
Vavrinca Orczyho de Ortza, c. k. generála -— s označe-
ním: „Stunder pinxit, Ehrenreich sc.“ Pozři c. d. Dénesa
Patakyho, 108, 113, resp. štúdiu Györgya Rózsu,
Ehrenreich Adám forrásai, Míívészettórténeti Értesitó
1959, č. 1, 61—67. Podlá Rózsu bola Ehrenreichovi pri
Orczyho podobizni předlohou nie práca Stunderová, ale
podobizen zhotovená Antonom Tischlerom, ktorej sa
pravděpodobně pridržiaval už aj sám Stunder.
60 Rakúšan, nar. 20. 3. 1776, resp. 1. 11. 1774 v Štýr-
skům Hradci, zomr. 31. 8. 1832 v Pešti. Pósobil najprv
ako zlatník, neskór ako medirytec vo Viedni a v Maďar-
sku. Medzi jeho prácami nachádza sa Podobizeň Benedeka
Virága s označením: „Kininger Bécsben és Stunder Pesten
fest. Neidl Bécsben metsz. 1803.“ Pozři Pataky, c. d„
189.
67 Viedenský medirytec, nar. 11.7. 1779 v Hoffenheime
bei Sinzheim, zomr. 12. 8. 1843 vo Viedni. Podlá Stundera
vyhotovil rytinový portrét kežmarského rodáka Martina
Schwartnera, profesora diplomatiky a prvého kustoda kr.
uhorskej univerzitnej knižnice v Pešti — ktorý nesie
označenie: „Stunder pinx. 1803 Rahl sc.“ Vyšlo ako
příloha k sborníku Beyträge zur Topographie und Sta-
tistik d. Königreichs Ungern (zv. III, Wien 1804), vydá-
vaného Samuelom Bredetzkým.
98 Viedenský rytec — nar. 24. 5. 1769 v Marienburgu
v záp. Prusku, zomr. 2. 9. 1843 v Marburgu. Až na malé
obměny (spodobenej umiestnil na hruď hrubú reťaz s me-
dailónovou podobiznou jej manžela) pridfžal sa John
Stunderovej předlohy pri medirytinovej podobizni
Johanny Kovachichovej z roku 1807 označenej: „Stunder
p. John, sc.“ Pozři štúdiu Györgya Rózsu, Friedrich
John und die Schriftsteller der Aufklärung in Ungarn,
Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungari-
cae IV (1956), Č. 1—2, 149—150, 154.
György Rózsa vo svojom cit. článku, uverejnenom
vo Folia archeologica XIV (1962), 215, spája Stunderovo
měno hypoteticky ešte s dalšími grafikmi — s peštian-
skym medirytcom a litografom rakúskeho póvodu Anto-
nom F. Richterem (činný v rokoch 1804—1829 v Pešti),
a to v súvislosti s portrétem příslušníka Kazinczyho lite-
rárneho okruhu Istvána Kultsára, ďalej s viedenským
reprodukčným medirytcom Quirinom Markom (nar.
20. 1. 1753 v Litave na Moravě, zomr. 24. 9. 1811 vo
Viedni) v případe podobizně Vavrinca Orczyho a s vie-
denským medirytcom a litografom Blasiusom Höfelom
(nar. 27. 5. 1792 vo Viedni, zomr. 17. 9. 1863 v Aigene pri

64
loading ...