Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 65
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0225
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Salzburgu) pri ustaïovani póvodnej předlohy mediry-
teckej podobizně Ferenca Verseghyho.
69 Pozři cit. článok vo Vaterländische Blätter für den
österr. Kaiserstaat, 1810, 121.
70 Garas, Klára, Magyarországi festészet a XVIII.
században, Budapest 1955, 255. Autorka tu obraz lokali-
zuje mylné do smolnického ev. a. v. kostola.
71 „Gonosz csillaga azt sugallá neki, hogy oltártáblá-
kat, académiai darabokat dolgoztassanak vele — mely-
hez valóban nem tudott . . .“ (Jeho zlá hviezda mu na-
šepkávala, aby si u něho dávali robit oltárne tabule a aka-
demické věci, do ktorých sa skutočne nerozume! . . .).
Citované z Kazinczyho listu Jozefovi Szentgyörgyimu.
Pozři Kazinczy Ferencz levelezése IX, Budapest 1899,
136—138.
72 Vaterländische Blätter 1813, 127.
73 Z roku 1798 poznáme od něho mytologická kompo-
zíciu, lokalizovaná miestom vzniku, uvedeným v signa-
táře, do Viedne.

71 Pozři súpis uhorských žiakov viedenskej akademie
od Gy. Fleischer a, Magyarok a bécsi képzomůvészeti
akadémián, Budapest 1935, 69.
75 Ako žiaka Jozefa Lercha, maliara činného na Spiši
v posledných desaťročiach 18. a v prvej štvrtine 19. sto-
ročia, ho uvádza v časopise Zipser Anzeiger II (1864),
č. 32 autor značky „xyz“.
76 Na pravděpodobný žiacky vztah Czauczika k Stun-
derovi sme poukázali už v nasej monografii Jozefa
Czauczika a jeho okruhu: K počiatkom realizmu v sloven-
skom maliarstve, Bratislava 1961, 14, 16, 81.
77 Lýka, Károly, Táblabíróvilág můvészete, Budapest,
b. 1. 125, 54; Lýka, Károly: Magyar müvészet 1800—
1850, Budapest b. 1. 432; Vaculík, Karol: Umenie 19.
storočia na Slovensku, Bratislava 1952, 112; Petrová-
Pleskotová, Anna: Na trase Levoča — Petrohrad, Kul-
túrny život 1962, č. 21, 10.

Zoznam reprodukci! diel Jána Jakuba Stundera

1. Ján Jakub Stunder, Autoportrét. Okolo 1790. -
Olej, dřevo, 46,3 x 36. Značené dole vpravo: ,,J.
Stunder.“ Depozit v Slovenskej národnej galérii
v Bratislavě. Foto Magdaléna Robinsonova, 1952.
2. Ján Jakub Stunder, Podobizen viceadmirála Karola
Fridricha Le Sage de Fontenay. 1784. — Olej, 63 x 54
Obraz známy len z reprodukcie, prefotografované
z diela Lunds Malede Portraetter. Foto Královská
knižnica v Kodani.
3. Ján Jakub Stunder, Podobizen grófa Emanuela
Csákyho. 1799. — Olej, plátno, ca 98 x 80 (rozměry
uvádzané vrátane rámu). Značené vpravo na svitku
bieleho papiera: „J. Stunder Pinx. 1799.“ Nezvěstné,
obraz známy len z fotoreprodukcie. Fotoarchív Štát-
neho východoslovenského múzea v Košiciach, záběr
z roku 1933.
4. Ján Jakub Stunder, Kristus na hoře Olivetskoj po-
vzbudzovaný anjelom-utešitelom ,1797. — Olej, plát-
no, ca 300 x 122. Značené: ,,1797 J. J. Stunder.“
V ev. a. v. kostole v Spišskej Novej Vsi.
5. Ján Jakub Stunder? Adam v ráji. Okolo 1800. -
Olej, dřevo, 27,2 x 42,8 (rozměry uvádzané s orámo-
váním; rám je nedělitelnou súčasťou podložky malby;
je reliéfovite vyřezávaný priamo z podložky). Ne-
značené. V zbierkach Vlastivědného múzea v Banskej
Bystrici. Foto F. Hideg, 1962.
6. Ján Jakub Stunder? Eva v ráji. Okolo 1800. Olej,
dřevo, 27,1 X 42,8 (rozměry uvádzané s orámováním;
rám je nedělitelnou súčasťou podložky malby: je
reliéfovite vyřezávaný priamo z podložky). Nezna-
čené. V zbierkach Vlastivědného múzea v Banskej
Bystrici. Foto F. Hideg, 1962.

7. Ján Jakub Stunder, Podobizen neznámej dámy
v atlasovom živótiku. Okolo 1795. — Olej, plátno,
71 X 51,5. Neznačené. V zbierkach Maďarskej ná-
rodnej galérie v Budapešti. Foto Maďarská národná
galéria v Budapešti, 1958.
8. Ján Jakub Stunder, Miniatúrny autoportrét. Okolo
1800. — Olej, plátno, 6,5 X 5. Neznačené. V zbierkach
Maďarskej národnej galérie v Budapešti? Foto archív
Štátneho východoslovenského múzea v Košiciach,
záběr asi z roku 1930.
9. Ján Jakub Stunder, Miniatúrna podobizen umelcovej
manželky. Okolo 1800. - Olej, plátno, 6,5 x 5. Ne-
značené. V zbierkach Maďarskej národnej galerie
v Budapešti? Foto archív Štátneho východosloven-
ského múzea v Košiciach, záběr asi z roku 1930.
10. Ján Jakub Stunder, Podobizen ženy s dieťaťom
v parkovom prostředí. Okolo 1800. — Olej, plátno,
73,5 X 52,5. Značené vpravo dole: ,,J. Stunder.“
V súkromnom majetku. Foto Maďarská národná ga-
léria v Budapešti, okolo roku 1955.
11. Ján Jakub Stunder, Podobizen mladého světlovla-
sého muža. Okolo 1800. Olej, plátno, 22,8 X 18,8.
Značené vpravo, asi vo výške '/:> ,,J. S.“ V zbierkach
Východoslovenskej galérie v Košiciach. Foto F. Hi-
deg, 1959.
12. Ján Jakub Stunder, Podobizen dievčatka z rodiny
Fáyovcov. 1802. — Olej, plátno, 43 x 37,5. Značené
vpravo dole, asi vo výške */3 „J. Stunder. 1802.“
V súkromnom majetku. Foto archív Štátneho výcho-
doslovenského múzea v Košiciach, záběr z roku 1924.
13. Ján Jakub Stunder, Podobizen důstojníka v bielej
uniforme z rodiny Laubovcov. Okolo 1802. — Olej,

65
loading ...