Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1991

Page: 201
DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1991/0211
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
V kláštore kapucínov opravil kanalizáciu („rinnen-
des Wasser“), účet je bez dátumu (s. 490).
Paul Edter/Eáern. bürgerl. Zimmermeister in Bra-
tislava
Podlá zmluvy, ktorú uzatvorili 20. februára 1730
v Bratislavě, zhotovil nový krov nad novým refek-
tárom kláštora trinitárov a 6. augusta 1730 dostal
za prácu preddavok 150 zlatých (s. 521).
Christoph Renfordt, bürgerl. Bilderhauer in Brati-
slava
Vytvořil sochárske práce, ktoré dodal cukrářovi
jeho excelencie Jána Pálffyho: Vulkán, ktorý spája
na nákove dve srdcia, Génius s Cupidom, ktorý
drží v ruke srdce. Ďalšie zobrazujú na štyroch ska-
lách Cupida s kotvou, Cupida s okřídleným srd-
com, Cupida strielajúceho na srdce, neznámy mo-
tiv a napokon alegóriu priatelstva. Účet je z 25.
apríla 1719 (s. 478).
sign. A. VIII, L. 1, F.3
Georg Roßbeindtner, Steinmetz und Mauermeister
V židovskom dome v Bratislavě vymuroval podsta-
vec na kachle v izbe, ktorú používala pani grófka.
Podlá účtov z 15. septembra až 20. septembra vy-
konal ešte ďalšie opravné práce (s. 483).
sign. ÚSM Mikuláša Pálffyho a ded., kartón 245
V dome Jána Pálffyho pri Vydrickej bráně opravil
klenbu prejazdu, účet je zo 6. až 14. decembra 1709
(s. 28). Vybielil stajne a izby, podlá účtu od 15. do
20. apríla 1709 (s. 32).

sign. A. VIII, L.2, F.2
Thomas Rämmes, bürgerlicher Steinmetzmeister
Postavil krb, za čo mu zaplatili v Bratislavě 5. júna
1745. V účte sa však neuvádza, kde prácu vykonal
(s. 402).
Johann Ott, bürgerlicher Mauermeister
Na účte sa neuvádza dátum a miesto, kde vykoná-
val murárske práce, píše sa len o přestavbách
(s. 404).
Andreas Huedter, Bildhauer in Bratislava19
Podlá účtu z 25. septembra (?) 1739 v Bratislavě,
dodal štítky s dvoma jeleními hlavami (s. 260).
sign. A. VIII, L.3, F. 1
Christian Khner, Maler
Z „Raittung über Empfang und Ausgaab 1646—
—1649“ sauvádzajú iba dva účty, zo 6. apríla 1646
(s. 10) a z 18. mája 1646 o vykonaní zmluvných
práč (s. 13).
Majster Peter, Steinmetz
Účet o zaplatení zmluvnej práce, ktorú vykonal
v septembri 1646 v cisárskom kameňolome (S. 24).
Andree Berthenada/Bertinoh, Stukkateur
Na účte z novembra 1647 sa neuvádza miesto a účel
práce (s. 35). Z poverenia palatína vykonal 31. ok-
tóbra 1648 spoločne s majstrom Paulom cestu
z Viedne do Bratislavy (s. 60).

1 Pri archívnom výskume som sa záměrně sústredil na do-
kumenty súvisiace s Bratislavou. Ostatně poznatky získané
z rozsiahleho materiálu budem publikovat’ v blízkej budúcnosti.
2 PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, A.: Bratislavskí výtvarní
umělci a umeleckí remeselníci 18. storočia. ARS 1/2, 1970,
s. 209.
3 Pozři BAKOŠ, J. : Región, periféria a umeleckohistorický
vývoj. Rukopis, 1988.
4 Štefan Pálffy (po 1586—1646) a Ján (Pavol) PálfFy
(?—1646) sú synovia Mikuláša II. Pálffyho a Márie rod. Fugge-
rovej. Pozři takisto JEDLICSKA, P. : Adatok Erdödi Báro
Pálffy Miklós, Eger 1879, s. 744 (rodokmeň). Porovnaj „Ex-
tract. Auß der Palffischen Conduct Raittung Ao 646 den 29.

May“. A. VIII, L. 2, F. 3, s. 10. Týká sa pohřebných výdavkov,
ktoré sa majú zaplatit’ kanonikom a farskému kostolu, ako aj
dalších pohřebných výdavkov na s. 14—19.
5 Pozři HOLČÍK, Š.— RUSINA, I.: Umenie Bratislavy.
Obrazový sprievodca pamiatkami města. Bratislava 1987, s. 16.
Tam sa uvádza variant mena Knerr. Ten istý spósob písania
používá DUBNICKÝ, J.: Ranobarokový univerzitný kostol
v Trnavě? Bratislava 1947, s. 54, 56. Odvolává sa na činnost’
viedenského majstra v Trnavě.
6 DUBNICKÝ, J.: C. d. v pozn. 5 na s. 55 a ď. uvádza, že
Andrea Bertinallo, sa zúčastnil na výzdobě kláštorného kostola
v Klosterneuburgu v tretej štvrtine 17. storočia.
7 Pozři pozn. 5. Christian Khuen je pravděpodobně jeho

201
loading ...