Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 1
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0015
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1

V1
O □ D O pp |

□ GD D ||P


kl

ü=—

^ □ □ □ □ 1

□ □ □ □ ^ |

A□ EEN WOORD VOORAF. o

* $ ^

Door het besluit van de algemeene ledenvergadering te Kampen, om een crediet
beschikbaar te stellen voor het verbeteren en verfraaien van de uiterlijke gedaante van het
Bulletin van den Bond, kon de Redactie gevolg geven aan de reeds vroeger door haar
gekoesterde plannen om het Bondsorgaan in een iets grooter formaat, op beter papier en
met een beter lettertype te doen verschijnen, waardoor tevens de gelegenheid gegeven
wordt om de illustraties meer tot haar recht te doen komen. Inhoud en strekking van
het Bulletin bleven dezelfde en ook in de volgorde der rubrieken kwam geen verandering.
Alleen zijn de kleinere mededeelingen uit alle afdeelingen aan het slot van elk nummer
onder één hoofd bijeengevoegd.

Zoo wordt dan met dit nummer eene nieuwe serie van jaargangen van dit tijdschrift
begonnen, waarbij de Redactie hoopt, dat het Bulletin door den steun van de beproefde
oude garde en van nieuw aangeworven krachten, ook wat den inhoud betreft, steeds meer
aan hare verwachtingen zal beantwoorden en daardoor, zoowel in als buiten den Bond,
de belangstelling voor de Nederlandsche kunst en oudheidkunde zal helpen verspreiden en
aanwakkeren.

DE REDACTIE.

DE TECHNIEK VAN VERMEER IN »EEN MEYD DIE MELK UYTGIET”.

In 1894 schreef ik in de »Premie-uitgaaf der Vereeniging tot bevordering van
Beeldende Kunsten” omtrent »de keukenmeid” van Vermeer deze zinsnede: »Maar het
moet hier bij enkele wenken blijven en ik wil zelfs wat ik meen ontdekt te hebben omtrent
het geheim van de krachtige werking van Vermeer liever voor mij houden dan het onder
de oogen te brengen van hen voor wie het een heiligschennis is te onderzoeken en te
ontleden en zich niet tot bewonderen te bepalen.”

De lezers van het »Bulletin” zijn andere dan van die albums. Ik gevoel dus geen

1

1
loading ...