Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 29
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0041
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
met een geesel, door zijn vrouw met woorden gestriemd wordt. Hoewel al de laatste
vakken bijzonder goed te voorschijn zijn gekomen, kan ik, zonder herhaald onderzoek,
niet zeker zeggen, dat deze geschiedenis is afgebeeld — wel, dat zeker niet, als te Naarden,
de geeseling van de Maccabeën, een drietal broeders, is geschilderd.

De doornenkroning, in het volgend vak, naar het Speculum gevolgd, vervangt
dan misschien de bespotting. Er zijn echter in dit schip nog vijf tafereelen schoon te
maken en daar het Noorder schip reeds de gevangenneming heeft, blijven voor de elfde en
twaalfde travee niet veel anders dan de bespotting, naar het Speculum, en de handen-
wassching van Pilatus, volgens de Biblia pauperum, tenzij wij voor een nieuwe verrassing
komen te staan.

In elk geval blijkt langzamerhand, dat de Armenbijbel naast den Spiegel onder
de voorbeelden van onzen schilder een niet onbelangrijke plaats innam.

Ook thans zijn weer verscheidene groote photographiën gemaakt, weer bij
den Heer Dekma te Enkhuizen voor ƒ3.— per stuk verkrijgbaar; zij zijn in onderstaand
overzicht met een * gemerkt.

Zuiderbeuk:

Koornis: Het laatste oordeel.

Noordzijde.

*1. Hemelpoort.

*2. Hemelvaart.

*3. Uitstorting van den Heiligen Geest.

*4. Verlossing van de heilige vaderen uit de hel.
*5. Opstanding.

6. Graflegging.

7. Kruisiging.

8. Kruisdraging.

9. Geeseling.

10. Doornenkroning.

Zuidzijde.

*1. De duivel in de hellepoort.

*2. Eliah ten hemel varend.

*3. Mozes ontvangt de tafelen der Wet.

4. Abraham uit Ur der Chaldaeëen verlost.
*5. Simson draagt de poorten van Gaza weg.

6. Jonas door het zeemonster verslonden.

7. De Serpentbijting.

8. Isaac draagt het hout voor zijn offer.

9. Job.

Verdere opnamen zijn onderhanden.

Aan den onderkant van een balk zijn nog overblijfselen van opschrilten gevonden,
zoover ik kan lezen woorden van het Ave, hoewel in wonderlijke volgorde, misschien
door herhalingen ontstaan ; zoover leesbaar: ijratia | JJÏClltl ! | mana | UtlÜlCt |

ïrenetrict | tccum | ijomhnté.

In de laatst verschenen aflevering van Gustaaf van Kalcken’s, Peintures ecclésiastiques
du moyen-age, Haarlem, H. D. Tjeenk Willink <£. fils, verschenen drieëndertig verkleinde
lichtdrukken van de meeste opnamen van de Noorderkap der kerk, Pl. XII—XXIX en
naar de Zuiderkap, Pl. I—XI en XXX—XXXIII.

In dit verslag mag een woord van hulde niet ontbreken aan de nagedachtenis
van den heer J. W. Lakeman, den penningmeester der Commissie, aan wien het te
danken is, dat dit werk werd ondernomen. Wij allen betreuren, dat hij niet voltooid
heeft mogen zien wat zoozeer zijn belangstelling had.

J. SIX.

29
loading ...