Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 133
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0145
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Nog blijft een enkele opmerking te maken over de geboorteplaats van den
kunstenaar. In alle bronnen wordt hij Delftenaar of Delftsch burger genoemd, zelfs op
de prenten naar zijn werken te Keulen. Hoewel het mij tot nu toe nog niet mocht
gelukken een overtuigend bewijs te vinden in doopboeken of dergelijke, meen ik toch
geen reden te hebben om die mededeeling, waarin alle bronnen zoo eensluidend zijn, in
twijfel te trekken.

Tot nu toe scheen het alsof reeds in de 17de eeuw alle arbeid van onzen beeld-
houwer verdwenen was; het is mij daarom bijzonder aangenaam dit artikel te kunnen
besluiten met een mededeeling, door Dr. Bredius mij onlangs zoo welwillend gedaan,
namelijk dat nog in een inventaris van Herman van der Ceel van het jaar 1652 voorkomt
»een taf eiken wan Tetvode."

Utrecht.

E. W. C. SIX.

KORTE MEDF.DEELINGEN.

Behoud van oude monumenten in Zuid-Holland. — De Provinciale Zuid-Hollandsche
Archeologische Commissie, die in de twaalf jaren van haar bestaan reeds veel voor het
behoud van oude monumenten in Zuid-Holland mocht doen, heeft thans uitvoering
gegeven aan een plan, van welks voorbereiding haar laatste jaarverslagen telkens gewag
maakten. Het was herhaaldelijk voorgekomen, dat de commissie, wier leden hun verblijf-
plaats in eenige van de groote steden der provincie hebben, te laat kennis kreeg van
een hier of daar gekoesterd voornemen tot afbraak van een oud gebouw of tot verkoop
van een voor de gewestelijke geschiedenis belangrijk voorwerp. Zoo kon het gebeuren,
dat men eenige jaren geleden b. v. het jachtslot te Poeldijk aan het sloopen ging, voordat
de commissie haar maatregelen tot voorkoming van deze wandaad behoorlijk had kunnen
nemen. Ook de in een minimum van tijd klaargespeelde verminking van den Vingboons-
gevel aan de Leuvehaven te Rotterdam ligt nog versch in het geheugen. Een georga-
niseerde inlichtingendienst is het middel om gevallen als deze zooveel mogelijk te
voorkomen. Bovendien kunnen de personen, die zich met de berichtgeving belasten, er
veel toe bijdragen, vooral als zij mannen zijn, die een positie van gezag bekleeden, dat
in het gebied, waarover zij hun zorgen uitstrekken, de belangstelling en eerbied voor de
monumenten bij het publiek toenemen.

Op het voorstel der genoemde commissie heeft de Commissaris der Koningin nu
besloten een aantal correspondenten te benoemen, waartoe de provincie in veertien
districten verdeeld is. De correspondenten worden voor een tijdperk telkens van drie
jaren benoemd en ontvangen een door Gedeputeerde Staten vastgestelde instructie, die
hen o. m. verplicht zich in verbinding te stellen met de gemeentelijke autoriteiten,
geestelijken, bouwkundigen en onderwijzers in hun district, en tenminste éénmaal ’s jaars
de voornaamste monumenten te bezoeken. De correspondenten worden verder uitgenoodigd

133
loading ...