Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 134
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0146
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
zoo spoedig mogelijk, desnoods telegrafisch, den secretaris der commissie kennis te geven
bij vinding van oudheden en bij dreigend gevaar (slooping, verminking, bepleistering,
verbouwing, verkoop, enz.). Ook tegen loodgietersaanslagen en tegen ontsierende reclame
dienen zij te waken. Jaarlijks brengen zij een verslag van hun werkzaamheden uit.

De Provinciale Commissie heeft het genoegen gehad, de volgende heeren tot een
correspondentschap bereid te vinden en door den Commissaris der Koningin benoemd te zien:
Goeree en Overflakkee: H. J. Mijs, burgemeester van Middelharnis; Voorne,
Putten en westelijk deel van Beijerland: Mr. A. P. van den Blink, burgemeester van
Vierpolders; Gorinchem en omstreken: W. J. Dingmans, ontvanger der directe belastingen
aldaar; Schoonhoven en omstreken: F. A. Tepe, directeur der teekenschool aldaar;
Oudewater en omstreken: dr. R. Ligtenberg, O. F. M. te Woerden; Gouda en omstreken:
dr. M. A. Evelein, conrector van het gymnasium aldaar; Alphen en omstreken: W. M.
C. Regt, hoofd eener school aldaar; Delft en omstreken: J. L. Schouten, b. i. aldaar;
Schiedam en omstreken: P. ]. van Harderwijk, oud-katholiek pastoor aldaar.

Ook ’s-Gravenhage, Rotterdam, Leiden en Dordrecht vormen elk de hoofdplaats
van een district, doch daar in deze steden leden der Provinciale commissie woonachtig
zijn, behoefden hier geen correspondenten benoemd te worden.

Het ligt in de bedoeling om de correspondenten minstens eenmaal ’s jaars tot een
vergadering bijeen te roepen, na afloop waarvan een of meer belangrijke monumenten
in of bij de plaats van samenkomst bezocht zullen worden. De eerste dezer vergaderingen
heeft den 16<fen Juni in Den Haag plaats gehad, waarbij de correspondenten door den
voorzitter Mr. Dr. J. C. Overvoorde zijn geïnstalleerd.

Er is een adres aan H. M. de Koningin gezonden, waarin verzocht wordt te willen
besluiten, hetzij tot het instellen van een Ministerie v. Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen, hetzij tot het benoemen van een directeur-generaal voor die takken van dienst.
Het werd onderteekend namens 37 vereenigingen of colleges op het gebied van wetenschap,
onderwijs en kunst, de laatste alleen vertegenwoordigd door den Raad van Beheer der
Academie van Beeldende Kunsten te ’s-Gravenhage.

Naar de bij het adres gevoegde memorie van toelichting vermeldt, wenscht men
een bewindsman of hooggeplaatst ambtenaar, door wiens persoonlijkheid en verleden
een goede vervulling van zulk een taak wordt gewaarborgd.

Een afschrift van adres en memorie van toelichting werd verzonden aan de leden
der Staten-Generaal, den Raad van State en den Minister van Binnenlandsche Zaken.

Mauritshuis. — Bezoekers van het Mauritshuis zullen kunnen opmerken, dat de
sluiting van dat gebouw wegens kolennood gebruikt is om aan eenige zeer belangrijke
kunstwerken betere plaatsen te geven. Zoo is de groote Jan Steen, afkomstig uit de

134
loading ...