Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 214
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0226
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
instrument over te gaan, beperkt men zich nu tot een eenvoudige, voor een aantal jaren
afdoende herstelling, die onder ’s Raads toezicht geschiedt, en waarschijnlijk in den loop
van dezen zomer voltooid zal zijn.

Scheveningen. — Blijkens dagbladberichten besloot de Maatschappij Zeebad
Scheveningen bij de vergrooting van de muziekzaal in het Kurhaus tot den aanbouw
van een concertorgel.

De vereeniging Nederl. Fabrikaat vestigde naar aanleiding daarvan de aandacht
van voornoemde Maatschappij op de wenschelijkheid, het nieuwe concertorgel door de
Nederlandsche Industrie te doen bouwen, en vestigde voorts de aandacht op onzen
Raad. Sedert heeft de Maatschappij zich tot ons gewend en zich van onze medewerking
in de toekomst verzekerd.

Utrecht. De afdeeling Utrecht van den Nederlandschen Protestantenbond noodigde
onzen Raad uit een volledig plan in te dienen voor den bouw van een orgel in haar
kerkzaal aan de Boothstraat te Utrecht. Het Bestuur dier afdeeling heeft zelfs het
voornemen alle voorbereidende maatregelen door onzen Raad te laten treffen.

Bij het schrijven van dit verslag zijn een drietal ontwerpen met bestekken van
verschillende orgelbouwers aan de leden ter beoordeeling rondgezonden, en was een
beslissing derhalve niet mogelijk.

Het is echter de bedoeling den bouw van dit orgel zoodra mogelijk ter hand
te nemen.

Archief. — Het archief verkeert in goede orde.

Namens den Nederlandschen Klokken- en Orgelraad:

N. Heggesteijne, Voorzitter.

A. Brom Jr., 2e Secretaris-Penningmeester.

AANWINSTEN VAN HET MAURITSHUIS.

De Man met de Simson-medalje.

In het najaar van 1916 werd ik bij de firma Fred. Muller &. Co. getroffen door
de bijzondere kleurenschoonheid van een «primitief” mansportretje, behoorende tot de
kunstverzameling van den Heer Nardus te Parijs. Pogingen aanwendend om dit pracht-
stukje voor het Mauritshuis te verkrijgen, stootte ik eerst op verschillende finantieele
moeilijkheden. Dank zij echter een voorschot der Vereeniging Rembrandt en royale
giften van eenige vermogende Nederlanders, die een belangrijk bedrag schonken, dank
tevens de hulp der Regeering, die mij toestond, het nog van vóór den oorlog door
het Mauritshuis opgespaarde geld te gebruiken, kon de aankoop in het begin van dit
jaar tot stand komen.

Het was de eerste belangrijke aankoop voor een der Rijksmusea sinds den oorlog.

Waar onze musea en vooral het Mauritshuis zeer weinig vroeg-Nederlandsche

214
loading ...