Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 241
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0253
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Verslag van het West-Friesch Museum te Hoorn over het jaar 1916. — Behalve van
de aanwinsten, wordt in het verslag nog melding gemaakt van de slooping van twee
interessante oude gevels op de Breed en onder de Boompjes. Hiernaast staat echter, als
een verheugend feit en als indirect gevolg van het bezoek van den Nederl. Oudheid-
kundigen Bond, de aankoop van het eigenaardige woonhuis »in de Fraghtwagen” aan
het West door het Gemeentebestuur, met het doel de binnenarchitectuur in goeden staat
te onderhouden en den fraaien gevel te restaureeren. Dank zij eene belangrijke bijdrage
van een onbekend gebleven oudheidminnaar kan deze restauratie tot stand worden gebracht.
Van de aanwinsten zij nog vermeld, een 4-tal portretjes belangrijk voor de West-Friesche
kleederdrachten omstreeks 1800 en een 10-tal foto’s van bekende monumenten te Hoorn.

Verslag van de Rijkscommissie voor Nederlandsche Monumenten over het jaar 1916. —
Van de verschillende werkzaamheden wordt bericht, dat de voorloopige lijst van Gelderland
thans zoo goed als persklaar is, en dat met de inventarisatie der monumenten in Friesland
een begin is gemaakt door de monumenten van de tot Friesland behoorende eilanden op
te nemen. De secretaris heeft na de beëindiging van zijn onderzoek der St. Servaaskerk
zich aan de studie der O. L. Vrouwe kerk gewijd. Voorts werden door den adj.-secretaris
de kerken van St. Jan en St. Matthias en de kloosters van de Franciscanen en de kruisheeren
bewerkt. Door Dr. Hofstede de Groot werden de oude schilderijen en teekeningen
beschreven, terwijl de heeren Dr. W. Goossens en A. J. A. Flament de Romeinsche
Oudheden en de geschiedenis van Maastricht en hare versterkingen zullen bewerken.

Met het oog op het loodgietersgevaar heeft de Commissie twee verordeningen
ontworpen, welke door den Minister aan de Gemeentebesturen zijn aanbevolen. De eerste
betreft de bescherming van alle gebouwen, de tweede alleen de belangrijke oude gebouwen.

Ten slotte is de Commissie in 31 plaatsen voor het behoud van monumenten
opgekomen.

□ KORTE BERICHTEN. □

Amsterdam. — In een 24 Sept. gehouden veiling in Frascati is het perceel Keizers-
gracht 196—198, op den hoek der Westermarkt, dat in 1618 naar plannen van Hendrik

de Keyser gebouwd is, en dat door den kunstlievenden Lucas van Uffelen betrokken
werd, in de handen van een makelaar overgegaan. Evenzoo het huis Westermarkt 2 met
de groote inrijpoort. Men vreest, dat deze huizen gesloopt zullen worden.

Ook het huis Leidsche straat 67, dat op een banderol het jaartal 1665 draagt en
versierd is met een gevelsteen waarop de Hoop, wordt door den moker bedreigd.

En alsof dit niet genoeg ware, komt men ons nu nog mededeelen, dat ook omtrent

het behoud van den gevel Voorburgwal 76, uit het jaar 1646, onzekerheid bestaat.

De voorgevel van het huis Groote Kattenburgerstraat 32 is, op een der laatste
dagen van Mei, plotseling ingestort. De top vertoonde een overgang van den trant van

241
loading ...