Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 249
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0261
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
r
-31

r

^ O DO O

□ □ D □A O □ D O

O O □ 0

A

OFFICIEELE BERICHTEN.

VRIJWILLIGE VERHOOGING VAN DE JAARLIJKSCHE BIJDRAGEN.

Naar aanleiding van de circulaire om vrijwillige verhooging van de bijdragen voor
den Bond ontving het bestuur van verschillende zijden toezeggingen tot een bedrag van
ƒ 360 per jaar. Gaarne betuigt het bestuur zijne erkentelijkheid aan hen, die op zoo
vriendelijke wijze aan de oproeping gehoor gaven.

De prijzen van papier en clichés zijn sinds dien tijd weder niet onbelangrijk
gestegen. Mochten nog eenige leden verzuimd hebben om de circulaire te beantwoorden,
dan herinneren wij hen gaarne aan het adres van onzen penningmeester Dr. H. P. Coster,
Luybenstraat, ’s-Hertogenbosch.

ALGEMEENE VERGADERING.

Het bestuur bericht hiermede, dat op Zaterdag 12 Januari 1918 ten 2.15 ure
eene algemeene vergadering van den Bond gehouden zal worden in Café Hollandais,
Groenmarkt 29 te ’s-Gravenhage.

Agenda: Notulen. — Geldelijke voorstellen betreffende de uitgave van het Bulletin. —
Subsidie- en crediet-aanvragen voor het uitgeven van de stellingen over het museum-
beheer (ƒ300), voor de Repertorium-commissie (ƒ250), voor de prijsvraag betreffende
den spits op de Jacobitoren te ’s-Gravenhage (ƒ75) en voor den Klokkenraad (ƒ50). —-
Aanvullende stellingen over het museumbeheer. — Mededeelingen over het architectuur-
museum. — Rondvraag.

Zij, die voorstellen ter vergadering wenschen te doen, worden verzocht om hiervan
vóór 5 Januari 1918 kennis te geven aan den Bondssecretaris Dr. E. J. Haslinghuis,
Sonoystraat 69 te ’s-Gravenhage.

Door de Bondscommissie voor de stellingen betreffende het museumbeheer enz.
wordt voorgesteld om alsnog eene stelling op te nemen:

Reiscollecties.

Het zal het doel der Rijks-verzamelingen bijzonder bevorderen, indien kleine keur-
collecties beschikbaar worden gesteld om, telkens gedurende termijnen van 2 of 3 maanden,
in verschillende kunst- en plaatselijke musea elders, die daarvoor voldoende waarborgen
bieden, te worden tentoongesteld.

16

249
loading ...