Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 10.1917

Page: 286
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1917/0298
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
verzameling oud Rotterdamsch aardewerk werd verrijkt met een vrouwenkop. Voorts
ontving het Museum uit de nalatenschap van den heer G. W. Burger de portretten van
den Rotterdamschen burgemeester J. F. Hoffmann en zijne vrouw, door C. Cels in 1819
geschilderd. Behalve deze stukken noemen wij nog een portret van Hoffmann door
J. Spoel, een schoorsteenstuk uit het midden der 18de eeuw, verder eenige miniaturen,
sieraden en diverse gebruiksvoorwerpen waaronder eenige fraaie Fransche horloges.

□ KORTE BERICHTEN. □

De Schreierstoren te Amsterdam. — In verband met noodige uitbreiding van den
havendienst, welke reeds 1489 in den Scheierstoren schijnt gevestigd te zijn, werd door
B. en W. voorgesteld om hierin te voorzien door een aanbouw aan den toren. Na
krachtige bestrijding door de H. H. J. Loopuyt en D. H. de Vries is het plan door den
Raad den 30 October 1.1. met 20 tegen 15 stemmen verworpen, en terecht, want waar
niet bleek, dat niet op andere wijze in den dienst was te voorzien, was de noodzakelijkheid
van den aanbouw niet aangetoond en had deze, — hoe goed ook op zich zelf, — aan
het monument en aan het stadsgezicht slechts kunnen schaden.

Akevendam te Beverwijk. — In het Bouwk. Weekbl. van 24 Nov. 1.1. wordt
gewezen op de roekelooze wijze, waarop door de genie wordt omgesprongen met het
buiten Akerendam te Beverwijk. De stucplafonds worden vernield en ook de wallen en
de gracht zullen gesloopt worden. Aan den gemeente-architect van Beverwijk, den Heer
Kerkhof, werd de toegang geweigerd, toen hij zich met den architect der Rijksmonumenten,
den Heer Ad. Mulder, ter plaatse vervoegde. Het Bouwk. Weekbl. eindigt de mededeeling
aldus: »Wellicht zal een protest aan den Minister van Oorlog, die den opzichter Scholten
(van de Genie) wellicht speciaal vergunning gaf om deze restauratie te »leiden”, het
meeste succes hebben, want vóór alles moet de Genie verwijderd worden. Deze hoort
in de loopgraven thuis”.

Eersel. — De raad van Eersel heeft besloten tot restauratie van het raadhuis,
oorspronkelijk eene kapel, in 1464 door den edelman Van Eyck wonende te Dinzel
gesticht. In den Protestantschen tijd is ze aan den R.-K. eeredienst onttrokken en ingericht
tot raadhuis. De plattegrond van het gebouw is een rechthoek aan de zijde van het
koor gesloten door een halven zeshoek. De muren worden gestut door 3 afgedekte
beeren aan de rechthoekzijden en 3 aan de hoeken van het koor. Op de nok van het
leien dak staat een open torentje met klok. N R Ct 12 Sept

De sint Bavo te Haarlem. — De herstelling van de Groote of sint Bavokerk
loopt reeds sedert 40 jaar. In 1910 meende men nog f80.000 noodig te hebben om de
restauratie van het kerkgebouw te voltooien; maar ’t is nu gebleken, dat er nog een

286
loading ...