Ars: časopis Ústavu Dejín Umenia Slovenskej Akadémie Vied — 1.1967

Page: 43
DOI issue: DOI article: DOI article: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ars1967/0203
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
na pozorovanie svojho — na kompozícii nezobra-
zeného — modelu.
V najnovšej době bola v Historickej obrazárni
Maďarského národného múzea v Budapešti31 iden-
tifikovaná replika tohto obrazu, variovaná popři
niektorých podružnějších detailoch predovšetkým
v namete rozpracovanej kresby. Namiesto mužskej
hlavy je na kresliarskej podložke budapeštianskeho
Autoportrétu načrtnuté poprsie mladej ženy v hl-
boko dekoltovaných šatách s příznačným vyvýše-
ným driekom. Empírový střih týchto šiat datuje bu-
dapeštiansku prácu do časového rozmedzia po roku
1800, teda do pokročilejšieho obdobia, ako sme
předpokládali vznik bratislavského Autoportrétu,
pričom umelcov skutočný vek, spósob jeho obleče-
nia a účesu (na Miniatúrnom autoportréte z obdo-
bia okolo roku 1800 už prispósobený móde krátkých
vlasov) sú v rozpore s datováním, ktoré udává
móda šiat kresleného modelu. Ide tu teda zrejme
o mierne pozmenenú autorskú repliku z neskoršieho
obdobia, malbvanú azda pře niekoho z okruhu
priatelov.
Styky s uhorskými kruhmi zrejme podpořili
Stundera v jeho nových zámeroch navštívit Uhor-
sko, známe příslovečným gavalierstvom i obdiv-
ným mecenášstvom jeho šlachty voči cudzím

umelcom. Umelca v tomto smere povzbudilo akiste
aj pozvanie Františka Kazinczyho, z ktorého ini-
ciativy prišiel do Uhorskaaj Rakúšan Ján Donáth
i další cudzí portrétisti.
Návštěva, ktorej realizácia sa pre chorobu od-
dialila až do roku 1793,32 ukázala sa pre Stundera
podlá všetkého hmotné výhodnou a změnila sa
napokon v trvalé přesídleme. Na Kazinczyho od-
porúčanie sa umelec dostal v Pešti do styku
s poprednými predstavitelmi uhorskej šlachty.
Portrétoval napr. strážců uhorskej koruny Ge-
deona Rádayho, zemplínskeho hlavného župana
barona Orczyho, grófa Feketeho, Pavla Uzu, grófa
Jozefa Brunswicka, barona Mikuláša Vaya, Im-
richa Péchyho, Kazinczyho priatela Benedeka
Virága a i. V peštianskom prostředí určovanom
do značnoj miery predsudkami uhorskej vý-
sadnej aristokracie sa však umelec napriek hoj-
ným zákazkám, zabezpečujúcim poměrný bla-
hobyt, nevedel natrvalo udomácniť. Ako vysvitá

8. Ján Jakub Stunder, Miniatúrny autoportrét, okolo 1800,
olej.
9. Ján Jakub Stunder, Miniatúrna podobizen umelcovej
manželky, okolo 1800, olej.43
loading ...