Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 48
DOI issue: DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0062
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
mogelijk te doen aanpassen aan de in den bouw zelf gevonden aanwijzingen. En, gelijk
zij hierbij »de steenen (liet) spreken”, heeft zij in het prachtwerk de afbeeldingen doen
spreken, waarbij de tekst slechts eene bescheiden aanvulling vormt, die daarenboven door
het dikwijls in herhalingen vervallen en het overmatig gebruiken van kleine zinnen en nieuwe
alinea’s het doorlezen minder aantrekkelijk maakt. Aan dit bezwaar wordt echter tegemoet
gekomen door de rijke schat van 144 met zorg gekozen en in het algemeen uitstekend
uitgevoerde illustraties, waarbij een ruime keuze is gedaan uit oude afbeeldingen, aangevuld
door bouwkundige teekeningen en foto’s van de belangrijkste aan den dag gekomen
bouwfragmenten. De reproducties van deze foto’s zijn eene gelukkige aanvulling, daar
hierdoor ook na den herbouw de gelegenheid gegeven wordt om de door de Commissie
gevonden oplossingen te beoordeelen.

Het werk is keurig uitgevoerd en getuigt van de onbekrompen wijze waarop de
Mij voor Bouwkunst dit prachtwerk heeft behandeld.

n KORTE MEDEDEELINGEN. °

Officiëele berichten.

Overeenkomstig het besluit van de Algemeene Vergadering te Kampen is door het
Bestuur van den Bond eene commissie benoemd om na te gaan welke maatregelen in het
belang van het behoud van de nationale monumenten gewenscht en uitvoerbaar te achten
zijn. Hiertoe zijn benoemd de H.H. Mr. M. J. Duparc, Mr. S. Gratama, Jan Kalf,
Mr. W. L. P. A. Molengraaf, Mr. J. C. Overvoorde, Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt,
Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers en Dr. C. W. Volgraff De commissie koos tot voorzitter
Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers en tot secretaris den Heer Jan Kalf.

In overleg met het Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-
Indië is eene commissie benoemd tot het bijeenbrengen van gegevens betreffende de in
Nederland nog aanwezige gebouwen afkomstig van de Oost- en West-Indische Compagnieën.
De commissie bestaat uit de H.H. Mr. J. E. Heeres, voorzitter, J. A. Frederiks, Mr. J.
C. Overvoorde, Jhr. B. W. F. v. Riemsdijk en H. Bosboom, secretaris.

Vrijdag den 21en Februari werd te Amsterdam eene buitengewone vergadering van
den Bond gehouden. In het begin besprak de voorzitter de reeds vroeger door den Bond
aangewende pogingen tot behoud van de Nieuwe Zijds kapel aldaar en werd door hem
voorgesteld nog eene laatste poging te doen om althans het belangrijkste gedeelte van de
kapel te redden. Overeenkomstig dit voorstel werd een adres aan het kerkbestuur gericht.

Daarna kwam aan de orde de voorgestelde wijziging der statuten, die met eenige
veranderingen werd goedgekeurd. Aangezien het vereischte aantal stemgerechtigde leden niet
aanwezig was, moest de eindbeslissing tot eene volgende vergadering worden verdaagd, waar

48
loading ...