Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 263
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0278
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Heugelijk en verblijdend is het te lezen, dat in de maanden Juli, Augustus en
September geen vergunning tot copieeren wordt verleend, zoodat in den drukken tijd geen
hinderlijke ezels en doeken het bezien en bestudeeren der werken ónmogelijk maken.

Gerestaureerd werd o. a. Jan de Bray’s »Regenten van het Arme Kinderhuis”.

De 32ste druk van den catalogus is vermeerderd met alle schilderijen, die ook buiten
de museumzalen in het Raadhuis te vinden zijn.

Tenslotte volgt een opsomming van geschenken en vermelding van een subsidie
groot ƒ900, d.i. ƒ200 meer dan vroeger, door den gemeenteraad uitgetrokken bij de
begrootmg en enkele mededeelingen o. a. over de Museumcommissie, waarin werden be-
noemd de H.H. Dr. A. Bredius en Prof. Jhr. Dr. J. Six.

Monumenten.

De Waag te Enkhuizen. — Het plan bestaat om de Waag, een gebouw uit 1559
met onderdeden uit de 17de eeuw, te restaureeren en tot museum in te richten.

De Roodenbuvg te ’s-Hertogenbosch. — Dezer dagen is de gemeente eigenaresse
geworden van een der twee oudste gebouwen dezer stad, onder den naam van »de Rooden-
burg”, gesticht door Hertog Hendrik I van Brabant omstreeks 1200. Het werd indertijd
door den stichter aan Hendrik Beckerlijn, een machtig en rijk jonker uit dien tijd, toegewezen,
zooals Jacop Coptiten het kasteel »de Moriaan” van hem ontving. Van »de Moriaan”
bestaat hier nog maar een zeer klein gedeelte, maar »de Roodenburg” vertoont zich — zij
het dan ook veel veranderd en allesbehalve verfraaid — nog in zijn geheel. Volgens Cuperinus
was het kasteel in 1450 bij de gemeente den Bosch als ontvangkantoor in gebruik en
bewoond door een slotvoogd, en in 1508 was het, volgens dien schrijver, het eigendom
van den stadsrentmeester Dirk van Hedel, terwijl de veldoverste Hertog Erich van Brunswijk
er in 1512 verblijf hield. Nadien wordt nog melding gemaakt van vergaderingen, er gehouden
door de Schepenen van den Bosch.

Het pand, dat zeer gunstig is gelegen op den hoek van »Groote Markt” en »Markt-
straat”, heeft muren van ongeveer een meter dikte en zal nu hoogstwaarschijnlijk worden
gesloopt. Voor ƒ15.200 werd de gemeente eigenares. N. R. Ct., Tl Dec.

Kasteel Wadenstein te Hevwijnen. — Zondagnacht is een groot brok muur van het
overblijfsel van het kasteel »Wadenstein”, te Herwijnen ingestort.

Reeds eeuwen geleden werd deze muur gebouwd van zeer zware steenen; sinds
menschenheugenis werd het heele gebouw aan zijn lot overgelaten en nu eindelijk zal het
instorten van dezen muur de oorzaak worden, dat ook dit overblijfsel van de burchten,
waarbij de namen van Maarten van Rossum, Jan van Herwijnen en meer edelen uit den
ouden tijd genoemd worden, spoedig zal verdwenen zijn.

Tielsche Ct., 17 Dec. 1908.

263
loading ...