Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 1.1908

Page: 264
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1908/0279
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Onze lieve Vrouwe van Ommel. — De parochie Ommel, een plaatsje van 480 zielen
in het Noord-Brabantsche dekenaat Asten, bezit van oudsher een miraculeus beeldje, Onze
Lieve Vrouw van Ommel genaamd. Hoezeer dit beeldje vooral in vroeger eeuwen een
voorbeeld van vereering is geweest, blijkt uit de »Brabantia Mariana”, waarin Wichmans
mededeelt, dat te Ommel soms zes a zevenduizend pelgrims op één dag hun devotie
kwamen verrichten.

Archaeologische studiën brachten Dr. Xav. Smits te ’s-Hertogenbosch in aanraking
met het beeldje, dat hij met Dr. P. J. H. Cuypers te Roermond aan een nader onder-
zoek onderwierp.

Nadat het van zijn aankleeding was ontdaan, bleek, dat het origineel een bas-relief
van ivoor was, door meer vrome dan artistieke handen later bijgewerkt met hout voor
een geschikter expositie. Dr. Cuypers schatte het beeld — een madonna met kind — uit
de twaalfde eeuw afkomstig en van byzantijnsch maaksel. Vermoedelijk werd het door
kruisvaarders uit Oost-Italië herwaarts gebracht. Het zal op aanwijzingen van Dr. Cuypers
worden gerestaureerd. De Tijd, Dec. 1908.

N. H. Kerk te Oud-Vossemeer. — De raad der gemeente Oud-Vossemeer heeft
thans opnieuw besloten tot den verkoop van den Noordelijken kerkvleugel aan de Ned.
Herv. Gemeente aldaar, aangezien, waar het college van kerkvoogden en notabelen definitief
besloten tot het sloopen van het eigenlijke kerkgebouw, dit deel der kerk op zichzelf toch
niet gerestaureerd zou kunnen worden. Met belangstelling wordt tegemoet gezien of het
genomen besluit door heeren Gedeputeerde Staten zal goedgekeurd worden, daar in 1907
een gelijk besluit niet is goedgekeurd. N. R. Ct., 18 Dec. 1908.

Restaureering van den Sint Maartenstoren te Zalt-Bommel. — Omtrent de werkzaam-
heden in het jaar 1908 meldt men ons:

Het hoogste vierkante gedeelte van den toren werd m dit jaar voorzien van de
geheele natuursteenbekleeding, welke tijdens eene vroegere herstelling verknoeid was.

De balustraden met vier hoekpinakels werden er bij geplaatst.

De omgang werd vernieuwd met de gemetselde afdekking.

De Noordwestelijke beer werd over twee verdiepingen hoog, geheel hersteld in
tufsteen en zandsteen en voorzien van alle pinakels en in aansluiting met de smallere
bovenverdieping met eene nieuwe oplossing bekroond.

Het werk werd onder gunstige omstandigheden ten uitvoer gebracht, geleid door
den architect Jac. v. Gils en den opzichter L. v. Boot.

Alle nog bestaande vormen worden nauwkeurig nagespoord en toegepast, zoodat,
behalve bij de eindbekroning en contreforten, van geene zoogenaamde eigendunkele ont-
werpen sprake is.

264
loading ...