Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 3.1910

Page: 35
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1910/0047
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
n KORTE MEDEDEELINGEN. □

Musea.

Door het Bataviaansch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia is
een zeer praktische gids verspreid om de aandacht der vreemdelingen op haar belangrijk
Museum te vestigen. Deze gids bevat een duidelijken plattegrond van het Museum met opgave
van het voornaamste wat elk der zalen bevat. De tekst is Hollandsch en Engelsch en het
boekje is versierd met een gezicht op den voorgevel van het Museum.

Ten einde tegemoet te komen aan de ernstige bezwaren van de tegenwoordige
inrichting van het schilderijen-museum te Dordrecht, waar de schilderijen tengevolge van
te felle verlichting en te groote temperatuurswisseling gaan barsten en scheuren, zullen
door B. en Ws. voorstellen tot verbetering worden gedaan. Door het aanbrengen van roosters,
ventilators en centrale verwarming, het veranderen der glazen bekapping en het aanbrengen
van gordijnen om het licht te temperen, hoopt men althans aan de ernstigste bezwaren
tegemoet te komen. Zie N. R. Cf. 18 Jan.

Monumenten.

De vereeniging Delfia te Delft heeft besloten om aan de eigenaars van belangrijke
gevels of fragmenten hiervan een rondschrijven te richten met het verzoek om bij verbouw
of verkoop aan de vereeniging kennis te willen geven. Desgewenscht wordt bij verbouwing
kosteloos advies verstrekt, waartoe de H.H. A. Ie Comte, prof. H. Evers en M. A. C.
Hartman hunne medewerking hebben toegezegd. Als de huiseigenaars, en vooral de bouwers,
nu ook zelf maar eenige medewerking willen verleenen, kan op deze wijze zeker in vele
gevallen onwaardige verminking of vernietiging van gevels voorkomen worden. Wij bevelen
het Delftsche voorbeeld ter overweging aan van de plaatselijke oudheidkundige vereenigingen,
die over voldoend onderlegde technische krachten beschikken kunnen. Ook waar die ontbreken
kunnen zij, alleen reeds door zich tijdig op de hoogte te stellen van waargenomen ver-
anderingen, veel bereiken, daar het Rijksbureau voor de monumenten te 's-Gravenhage
(architecten de H.H. Ad. Mulder en W. Scheepens) steeds bereid is om inlichtingen te geven.

Groote kerk te Dordrecht. — Blijkens het Jaarverslag der Restauratie-commissie werd
na het overlijden van den Heer H. W. Veth besloten om geen tweeden architect te
benoemen naast den heer Jos. Th. Cuypers. In 1910 zal voortgegaan worden met het
afwerken van den kooromgang, in- en uitwendigen, het plaatsen van het maaswerk en het
glas-in-lood in de vensters van de St. Joriskapel en van de Meerdervoortskapel. Daarmede
wordt de eerste periode gesloten, waarna zal getracht worden de gelden te vinden voor
eene tweede periode, ditmaal van 9 jaren, waarin men de koorkapellen aan de zuidzijde en het
geheele transept hoopt te behandelen. Vooral verbetering van den slechten toestand van de
transeptmuren en de daarin geplaatste groote vensters zal zeer veel geld kosten. De restauratie-
werkzaamheden voor de tweede periode worden op 125.000 a 130.000 gulden geschat.

35
loading ...